Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2740. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013, stran 8499.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Straža na 12. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
Za III. poglavjem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07) se doda novo III.a poglavje z imenom »III.A OSTALI UKREPI«.
2. člen
V novo III.a poglavje se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij.
Cilj ukrepa:
– povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
Dodatni pogoj za dodelitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Finančne določbe:
– najvišji znesek pomoči znaša 300 EUR na učenca v tekočem letu.«
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi sklepa, sklenjene pogodbe in zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
V primeru, ko zahtevek presega odobrena sredstva, se upravičencu izplačajo sredstva, odobrena v sklepu. V primeru, da so sredstva v zahtevku manjša od odobrenih, se upravičencu izplačajo zahtevana sredstva. V obeh primerih se o tem napravi uradni zaznamek.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-11/2008-3
Straža, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost