Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2739. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža, stran 8498.

Na podlagi 15. in 101. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in 99. člena Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 03/07 – ZSV-UPB2 in 23/07 – ZSV-UPB2p) je Občinski svet Občine Straža na 12. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Straža.
2. člen
Upravičenci do socialne pomoči iz prejšnjega odstavka so:
– občani, ki so upravičeni do denarne pomoči, kot edinega vira za preživljanje, oziroma so prejemniki denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– družine, ki prejemajo denarni dodatek,
– izjemoma tudi občani, ki presegajo cenzus, po zakonu o socialnem varstvu v višini minimalnega dohodka (vendar ne več kot 100%) v primeru težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči, smrti ali drugih večjih socialnih težav.
3. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, ki se dodeli enkrat letno.
Pri odmeri denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri gotovine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
4. člen
Občinska denarna socialna pomoč je namenjena za:
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin;
– plačila oziroma doplačila letovanj in šole v naravi za osnovnošolce;
– plačila oziroma doplačila prehrane osnovnošolcev;
– plačila oziroma doplačila najemnine za stanovanje;
– nakupu ozimnice in kurjave;
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
5. člen
Denarna socialna pomoč se praviloma izroča neposredno upravičencem, razen za letovanja ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo ali občina oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena. V teh primerih se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu ali upravičencu na podlagi zahtevka.
Doplačilo zdravstvenih storitev se odobri v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, plačilo najemnine pa v skladu z zakonom o socialnem varstvu.
6. člen
Višina enkratne denarne socialne pomoči je najmanj 100,00 EUR, oziroma se predvidi z razpoložljivimi sredstvi iz proračuna občine in največ do višine denarne socialne pomoči, kot jo določa 19. člen Zakona o socialnem varstvu.
Denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanem nizkem dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se izvrši za pokojnika, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati, vendar ne več kot to določa Sklep o višini nujnih stroškov pogreba in višini pogrebnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
8. člen
V izjemnih primerih se lahko zavezance oprosti plačila ali doplačila pogrebnih stroškov na podlagi mnenja centra za socialno delo.
V primeru, ko je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja, občina priglasi terjatev iz naslova plačila ali doplačila pogrebnih storitve v zapuščinskem postopku.
9. člen
Sredstva za socialne denarne pomoči zagotavlja občina v občinskem proračunu, iz postavke socialno varstvo. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za denarne socialne pomoči iz 4. člena tega pravilnika.
10. člen
Postopek za uveljavitev denarne socialne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe, vaške skupnosti, krajevne ali občinske organizacije Rdečega križa, Karitasa, Centra za socialno delo Novo mesto in po uradni dolžnosti.
Predlagatelji vlagajo zahtevke za dodelitev občinske denarne socialne pomoči na obrazcu Vloge za enkratno občinsko socialno denarno pomoč občanom Občine Straža Centru za socialno delo Novo mesto. Vlogi so dolžni predložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke iz vlog in dokazil in pripravi mnenje ter ga posreduje Občinski upravi Občine Straža.
Odločitev o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči s sklepom sprejme Občinska uprava Občine Straža v roku 30 dni od dneva prispetja zahtevka.
Zoper odločbo, ki ga izda Občinska uprava Občine Straža je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Straža.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža (Uradni list RS, št. 97/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-9/2008-3
Straža, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost