Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2736. Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2007, stran 8497.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – Odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 12. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Straža za leto 2007
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2007.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Straža za leto 2007 znašajo:
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |                 |      v EUR|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI          |    1.965.217|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |    1.865.110|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |    1.701.494|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |      94.067|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |704 Domači davki na blago     |      69.549|
|     |in storitve            |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |      71.587|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki|      19.957|
|     |od premoženja           |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      1.493|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |712 Denarne kazni         |       898|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |        0|
|     |storitev             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |      49.239|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |        0|
|     |sredstev             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |      28.520|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |      28.520|
|     |javnofinančnih institucij     |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega |        0|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU|         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI          |    1.087.023|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     295.050|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      58.506|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |      9.453|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     223.260|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |409 Rezerve            |      3.831|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     594.101|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |410 Subvencije          |      45.767|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |411 Transferi posameznikom    |     398.780|
|     |in gospodinjstvom         |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |      61.454|
|     |organizacijam           |         |
|     |in ustanovam           |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |      88.100|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     173.603|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     173.603|
|     |sredstev             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      24.269|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |431 Investicijski transferi prav. |      23.637|
|     |in fiz. os.,           |         |
|     |ki niso proračunski uporabniki  |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |432 Investicijski transferi    |       632|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |     878.194|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2007 obsega:
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |                 |      v EUR|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|     |in naložb             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |        0|
|     |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|     |(IV. – V.)            |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
4. člen
Račun financiranja v letu 2007 obsega:
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |                 |      v EUR|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE           |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA          |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |550 Odplačila dolga        |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      |     878.194|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH        |         |
|     |(I. + IV. + VII. – II. – V. –   |         |
|     |VIII.)              |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|X.    |NETO FINANCIRANJE         |     –878.194|
|     |(VI. + VII. – VIII. – IX = –   |         |
|     |III.)               |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    |        0|
|     |OB KONCU PRETEKLEGA LETA     |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Straža za leto 2007 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Stanje sredstev na računih Občine Straža konec leta 2007 znaša 878.194 EUR. Prenesena sredstva so sestavni del proračuna za leto 2008.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-2/2008-5
Straža, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost