Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, stran 8495.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je občinski svet na 10. redni seji dne 12. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99, 85/00).
2. člen
V odloku se spremeni 2. člen tako, da se za »Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj« doda beseda »Sodražica«.
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se po novem glasi:
»Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.«
4. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju naslednjih naselij Občine Sodražica:
Betonovo, Brlog – del, Globel, Janeži, Jelovec, Kotel, Kračali, Kržeti, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Novi pot, Petrinci, Podklanec, Preska, Ravni Dol, Sinovica, Sodražica, Travna gora, Vinice, Zamostec, Zapotok in Žimarice.
Zavod s svojo dejavnostjo prav tako zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji šoloobveznih otrok na področju naslednjih naselij Občine Ribnica: Andol, Brinovščica, Črnec, Črni Potok pri Velikih Laščah, Gašpinovo, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi konec, Junčje, Krnče, Levstiki, Marolče, Maršiči, Perovo, Praproče, Pugled pri Karlovici, Pusti Hrib, Rigelj pri Ortneku, Sveti Gregor, Vintarji, Zadniki.
Podružnično šolo Sveti Gregor od prvega do četrtega razreda obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih naselij: Andol, Brinovščica, Črnec, Črni Potok pri Velikih Laščah, Gašpinovo, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi Konec, Junčje, Krnče, Levstiki, Marolče, Perovo, Praproče, Pugled pri Karlovici, Pusti Hrib, Rigelj pri Ortneku, Sveti Gregor, Vintarji in Zadniki.
Matična enota je Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celotni zavod.«
5. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
G 47.621    Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.789    Druga trgovina na drobno v drugih
        specializiranih prodajalnah
G 47.890    Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah z
        drugim blagom
G 47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
H 49.391    Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I 56.290    Druga oskrba z jedmi
J 58.1     Izdajanje knjig, periodike in drugo
        založništvo
L 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
M 69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti, davčno svetovanje
N 81.10     Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
N 81.210    Splošno čiščenje stavb
N 82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.100    Predšolska dejavnost
P 85.200    Osnovnošolska dejavnost
R 90.0     Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011    Dejavnost knjižnic
R 93.1     Športne dejavnosti
R 93.110    Obratovanje športnih objektov.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program za šolske in predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.«
6. člen
Spremeni se 13. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 (devet) članov, ki jih sestavljajo:
– 3 (trije) predstavniki ustanovitelja
– 3 (trije) predstavniki delavcev zavoda
– 3 (trije) predstavniki staršev
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov občinske oprave oziroma občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer enega predstavnika izmed delavcev enote vrtca in dva predstavnika izmed delavcev šole. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, pri čemer mora biti izvoljen en predstavnik staršev enote vrtca ter dva predstavnika staršev šole. Člani sveta iz svojih vrst izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v vrtcu oziroma šoli, glede na to, kje so bili izvoljeni.«
7. člen
V 17. členu odloka se spremeni tretji odstavek tako, da se po novem glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, da se voli dva predstavnika delavcev šole in enega predstavnika delavcev enote vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.«
8. člen
V zadnjem stavku 18. člena se za besedno zvezo 5 dni od dneva volitev doda »na oglasni deski«.
9. člen
Za 21. členom se dodata dva nova člena, in sicer 21.a člen in 21.b člen, ki se glasita:
»21.a člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če lokalna skupnost in drugi organi iz drugega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet pošlje obrazložen predlog za imenovanje izbranega kandidata v mnenje ministru, ki mora podati mnenje v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
21.b člen
Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogi o razrešitvi seznani lokalno skupnost in organe iz drugega odstavka 21.a člena tega odloka. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelj razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
10. člen
V 22. členu odloka se na koncu dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
11. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Podružnična šola ima vodjo.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
12. člen
24. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Enota vrtca ima pomočnika ravnatelja oziroma vodjo vrtca, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
Pomočnik ravnatelja oziroma vodja vrtca opravlja poleg dela vzgojitelja še pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca ter druge naloge, ki izhajajo iz akta o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
13. člen
V 30. členu odloka se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Mandat članov sveta staršev traja eno leto in se lahko ponovi.«
V petem odstavku se vrine nova četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinee tako postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
14. člen
Spremeni se 35. člen odloka, tako, da se glasi:
»Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje za delovanje matične Osnovne šole in vrtca. Sredstva za vzdrževanje in obratovanje šolskega prostora ter premoženje za delovanje podružnične šole Sveti Gregor zagotavlja Občina Ribnica, kar se uredi s pogodbo med šolo in Občino Ribnica.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja oziroma Občine Ribnica za tisti del nepremičnega premoženja, v katerem deluje podružnična šola Sveti Gregor.«
15. člen
V 36. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šoli določi minister.«
16. člen
V 39. členu se črta drugi odstavek.
17. člen
V 40. členu se v drugem odstavku za besedo ustanovitelj naredi pika. Črta se besedilo »ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.«
18. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo v skladu z odlokom v roku šestih mesecev, organe zavoda pa v roku štirih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Predstavnike delavcev zavoda v svetu zavoda se izvoli na nadomestnih volitvah. Mandat nadomestnih predstavnikov in mandat predstavnikov staršev poteče skupaj z mandatom predstavnikov občine, to je v februarju 2011, ko se svet na novo konstituira.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/08
Sodražica, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost