Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013, stran 8491.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/08), 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec UPB-1 (Uradni list RS, št. 43/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 72/07 in 76/07) ter mnenja Ministrstva za finance RS, opr. št. 441-59/2008 z dne 29. 5. 2008 je občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 10. junija 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
»Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006, de minimis)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, organiziranje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na gozdarstva, kar bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja gozdarstva,
– svetovalne storitve,
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, licitacij, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom s področja gozdarstva
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– predstavitev produktov na javnih predstavitvah (sejmi, licitacije, razstave …): stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški, simbolične nagrade podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
– širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave,
– promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 330-4/2007
Slovenj Gradec, dne 16. junija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost