Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2730. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 8485.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) (Uradni list RS, št., 60/07) in na podlagi Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07 in 36/08) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 10. 6. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 46/99, 24/03 in 23/07) se spremeni 1. člen tako, da se v besedilu za besedo »članov« dodata besedi »in članic« in se po novem glasi:
»Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu: člani sveta).«
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se doda besedilo in se po novem glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.«
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena se na koncu doda besedilo »ali po njegovem pooblastilu drugi zaposleni v občinski upravi«, tako da se glasi:
»Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave ali po njegovem pooblastilu drugi zaposleni v občinski upravi.«
4. člen
V petem odstavku 13. člena se besedna zveza »do dela plače« nadomesti z besedno zvezo »do plačila« ter na koncu doda beseda »(sejnina)«, tako da se glasi:
»Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta do plačila za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja (sejnina).«
5. člen
Tretji odstavek 19. člena se črta. Četrti odstavek postane tretji.
6. člen
V prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za številom »7« doda beseda »delovnih«, tako da se glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 delovnih dni pred dnem, določenim za sejo.«
7. člen
Doda se 23.a člen, ki se glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki, in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je, do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
8. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedna zveza »po predhodni razpravi« nadomesti z besedilom »in ga pred sejo sveta predloži v razpravo« tako, da se glasi:
»Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan in ga najmanj en dan pred sejo sveta predloži v razpravo na kolegiju političnih strank.«
9. člen
V 43. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda stavek »Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.« tako, da se glasi:
»Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.«
10. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 48. člena se črta besedna zveza »ne glasujem« in doda beseda »ali« med »ZA« in »PROTI«, tako da se glasi:
»Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.«
11. člen
Besedilo 53. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis zvočnega zapisa poteka seje.
Zvočni zapis poteka seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec javne seje ima pravico poslušati zvočni zapis. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa poteka seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.«
12. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 60. člena se za besedo tri doda beseda »delovne« in nadaljuje dni pred dnem ter nato doda vejica in nadaljuje »razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem«, tako da se glasi:
»Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
13. člen
V prvem stavku drugega odstavka 61. člena se za besedo tri doda beseda »delovne« in nadaljuje dni pred dnem ter nato doda vejica in nadaljuje »razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem«, tako da se glasi:
»Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
14. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 62. člena se za besedo tri doda beseda »delovne« in nadaljuje dni pred dnem ter nato doda vejica in nadaljuje »razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem«, tako da se glasi:
»Obravnavo je dolžan opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
15. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 62.a člena se za besedo tri doda beseda »delovne« in nadaljuje dni pred dnem ter nato ter doda vejica in nadaljuje »razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem«, tako da se glasi:
»Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
16. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 62.b člena se za besedo tri doda beseda »delovne« in nadaljuje dni pred dnem ter nato ter doda vejica in nadaljuje »razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem«, tako da se glasi:
»Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
17. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 62.c člena se za besedo tri doda beseda »delovne« in nadaljuje dni pred dnem ter nato ter doda vejica in nadaljuje »razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem«, tako da se glasi:
»Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri delovne dni pred dnem, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolžan opraviti najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za mladino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«
18. člen
V četrtem odstavku 68. člena se v drugem stavku črta besedilo »in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani sveta«, tako da se glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.«
19. člen
V prvem odstavku 71. člena se beseda »tem« nadomesti s črko »v« tako, da se glasi:
»Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih predlaga župan.«
20. člen
V prvem odstavku 75. člena se za besedo »sedem« doda beseda »delovnih« tako, da se glasi:
»Predsedujoči sveta pošlje predlog odloka članom sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 delovnih dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.«
21. člen
Poglavje »5. Postopek za sprejem proračuna« se nadomesti z novim, tako da se glasi:
»5. Postopek za sprejem proračuna
85. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.
86. člen
Osnutek proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do 15. decembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan osnutek proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.
Osnutek proračuna pristojne službe občinske uprave pripravijo na osnovi posvetovanj s predstavniki četrtnih in vaških skupnosti, na katerih le-ti podajo svoje predloge.
Župan pošlje vsem članom sveta in delovnih teles, zainteresiranih za obravnavo (v nadaljevanju: delovna telesa), osnutek proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo osnutek proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava, ter vabili za seje delovnih teles.
Delovna telesa obravnavajo osnutek proračuna občine pred sejo občinskega sveta.
Na seji občinskega sveta predstavi župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov
– načrt nabav.
Po predstavitvi osnutka proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o osnutku opravi javna razprava.
Če občinski svet meni, da osnutek ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku deset dni predloži občinskemu svetu popravljen osnutek proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.
Če občinski svet po ponovni obravnavi osnutka proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta pošlje v javno razpravo župan.
87. člen
Osnutek proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v osnutek proračuna tako, da sklep o javni razpravi in osnutek proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do osnutka v prostorih občine.
Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k osnutku občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
88. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o osnutku proračuna pripravi župan predlog proračuna občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bo le-ta obravnaval. Predlog proračuna občine lahko obravnavajo delovna telesa občine.
Na predlog proračuna občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.
Posamezen amandma se lahko vloži tudi na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava predlog proračuna občine, če ga podpiše najmanj četrtina svetnikov.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.
89. člen
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter pojasni, zakaj jih ni upošteval.
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna ter poda svoje mnenje o le-teh. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej in sicer glede na vrstni red vložitve.
90. člen
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali so prihodki in odhodki proračuna uravnovešeni. Ugotovi tudi, ali je s proračunom zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet predlog proračuna, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan predstavi občinskemu svetu. O predlogu uskladitve ni razprave. Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
91. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
92. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.«
22. člen
V prvem odstavku 107. člena se črta besedna zveza »in o izvrševanju sklepov sveta«, tako da se odstavek glasi:
»Župan skrbi za izvajanje določil sveta. Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave, o opravljenih nalogah med sejama.«
23. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
24. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost