Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2729. Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Savinja, stran 8484.

Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Rečica ob Savinji dne 26. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Savinja
1. Splošno
1.1 S tem sklepom na podlagi sklenjenega dogovora med Občino Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji, župan Občine Rečica ob Savinji določi začetek in način priprave Regijskega prostorskega načrta Savinja (v nadaljevanju: RPN Savinja).
1.2 Pravna podlaga za pripravo RPN Savinja so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.
1.3 Za postopek priprave RPN Savinja se smiselno uporabljajo določbe 47. do 51. člena ZPNačrt, (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). RPN Savinja je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti udeleženih občin z odlokom v enakem besedilu (68. člen ZPNačrt).
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 V območju vodotoka Savinje in njenega ožjega vplivnega območja se odvijajo različne dejavnosti: turistična dejavnost, rekreacija, kmetijska dejavnost, proizvodna in druga poslovna dejavnost, okoljska infrastruktura ter bivanje.
Naštete dejavnosti se v tem območju srečujejo s prostorskimi omejitvami, kot je vpliv vodotoka, varstvo narave, poplavni gozd, ekološko pomembno območje in drugo.
2.2 Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:
– zbiranje razvojnih pobud,
– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora za območja posameznih občin,
– izdelana Strokovna podlaga za področje poselitve in analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC Planiranje Celje,
– izdelane Analize stanja in strokovne usmeritve za razvoj poselitve, krajine, turizma, komunalne javne infrastrukture ter kmetijstva in gozdarstva, št. proj. SPRO-2006-030, Archi. KA d.o.o. iz Ljubljane,
– pridobljena Strokovna podlaga za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Gornji Grad, št.195-FR/04, Inženiring za vode.
2.3 Območje vodotoka Savinje in njenega vplivnega območja predstavlja zaradi naravnih danosti in omejitev zaokroženo območje, kjer je potrebno z ohranjanjem naravnih danosti vzpostaviti razmerja med uporabniki tega prostora.
3. Vsebina in oblika RPN Savinja
3.1 Z RPN Savinja bo obravnavano celotno območje vodotoka Savinje z njenim ožjim vplivnim območjem.
3.2 Postopek priprave RPN Savinja bo potekala kot priprava enovitega dokumenta, ki bo izdelan v vsebini in obliki skladni ZPNačt-om in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta.
3.4 RPN Savinja vsebuje grafični in tekstualni del in se izdela v predpisani digitalni in analogni obliki.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne rešitve RPN Savinja izhajajo iz usmeritev državnih prostorskih aktov ter Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-2009 in temeljijo na vseh že izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, analizi razvojnih potreb občin in drugih izraženih razvojnih potreb.
4.2 Pri izdelavi se upoštevajo podatki, ki jih zagotovijo posamezni nosilci urejanja v okviru prostorskega informacijskega sistema.
4.3 Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave RPN Savinja izkazalo, da so še potrebna.
5. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje
5.1 Pripravljavec v postopku načrtovanja pridobi odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, ki se upošteva pri pripravi RPN Savinja.
6. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave
6.1 Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, osrednja enota,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Celje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Geoplin d.o.o.,
– Eles,
– Elektro –Slovenija, d.o.o.,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi RPN Savinja:
– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330 Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov);
– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (KTV omrežje);
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze);
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z električno energijo)
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (področje občinskih cest),
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (področje občinskih cest),
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (področje občinskih cest).
6.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave RPN Savinja po potrebi vključijo tudi drugi nosilci urejanja.
6.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja podajo svoje smernice in mnenja.
7. Postopki in roki priprave
+-------------------------+-----------------------+------------+
|     Dejanje     |    Nosilec    | Terminski |
|             |            |  plan  |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|začetek – sklep o    |Občinski svet     |  30dni  |
|pripravi         |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|izbor načrtovalca    |            |  30 dni  |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|priprava osnutka RPN in |izbran načrtovalec   |  90 dni  |
|manjkajočih strokovnih  |            |      |
|podlag          |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|smernice         |MOP          |  37 dni  |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|priprava dopolnjenega  |Občina in načrtovalec | 105 dni  |
|osnutka in okoljskega  |            |      |
|poročila         |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|javna razgrnitev in   |Občina in načrtovalec |  37 dni  |
|obravnava osnutka RPN  |            |      |
|in okoljskega poročila  |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|priprava predloga RPN  |Občina in načrtovalec |  60 dni  |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|potrditev predloga RPN z |MOP z nosilci urejanja |  75 dni  |
|okoljskim poročilom   |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|pridobitev sklepa vlade |MOP, vlada       |  45 dni  |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|sprejem na OS vseh občin |Občina         |  40 dni  |
|podpisnic dogovora in  |            |      |
|objava v uradnih glasilih|            |      |
|posameznih občin     |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave RPN Savinja
8.1 Za izdelavo RPN Savinja zagotovijo sredstva občine podpisnice dogovora na podlagi sprejetega proračuna za leto 2008 in 2009.
9. Začetek veljavnosti sklepa
9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občin udeleženk ter začne veljati z dnem objave.
9.2 Občina Rečica ob Savinji pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-0018/2008
Rečica ob Savinji, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost