Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2721. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško, stran 8460.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 11. redni seji dne 4. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško, kot enega od instrumentov ohranjanja starega mestnega jedra.
2. člen
Občina Laško s podeljevanjem nepovratnih sredstev vzpodbuja k ohranjanju hiš v starem mestnem jedru Laškega v smislu urejenosti zunanjega videza objektov, oživljanja starega mestnega jedra in vzdrževanja kulturne dediščine SMJ Laško.
3. člen
Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na območju starega mestnega jedra Laško. Območje starega mestnega jedra in spomeniškovarstvena valorizacija prostora ter osnovne smernice varovanja v procesu prenov so razvidne iz karte št. 13 Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92 in 40/02).
4. člen
Sredstva namenjena finančnim spodbudam za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško so predvidena predvsem za namen celovite obnove uličnih pročelij v starem mestnem jedru.
Glede na zastavljeno strategijo obnove SMJ v posameznem obdobju, ter razpoložljiva proračunska sredstva, strokovne službe ob pripravi vsakokratnega javnega razpisa, s soglasjem Odbora za gospodarski razvoj Občine Laško, omejijo območje in predmet obnov.
5. člen
Upravičenci do finančnih spodbud po tem pravilniku so fizične osebe, ki so na območju SMJ Laško lastniki večstanovanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov oziroma posameznih delov večstanovanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov (stanovanjskih enot) ali družinskih stanovanjskih hiš in imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža obnovitvenih del ter poravnane vse finančne obveznosti do Občine Laško.
II. JAVNI RAZPIS
6. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi v Laškem biltenu, na oglasni deski in na spletni strani Občine Laško.
7. člen
V objavi javnega razpisa se opredeli:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev,
– okvirna višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina subvencioniranja posameznemu vlagatelju,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datumi odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnava vlog in rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi in
– dodatne informacije.
III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
8. člen
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
9. člen
Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
10. člen
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se kot nepopolne zavržejo s sklepom.
11. člen
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Višina finančnih spodbud je za posamezno proračunsko obdobje natančneje opredeljena v javnem razpisu.
12. člen
Prejemnikom sredstev se izda odločba o višini odobrenih sredstev in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. člen
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu Občine Laško v roku 15 dni od prejema odločbe. Predmet pritožbe pa ne morejo biti postavljena merila in pogoji ocenjevanja vlog.
Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.
14. člen
Komisija z razdelitvijo sredstev seznani tudi Odbor za gospodarski razvoj Občine Laško.
IV. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV
15. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in Občino Laško se uredijo s pogodbo.
16. člen
Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so nepovratna namenska sredstva, kar pomeni, da se lahko porabijo samo za namene določene s pogodbo iz prejšnjega člena.
17. člen
Prejemnik, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke ali prejeto finančno spodbudo uporabil za drug namen, mora prejeta sredstva vrniti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Prejemnik trajno izgubi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku.
18. člen
Namenskost porabe finančnih spodbud, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja strokovna komisija iz 8. člena tega pravilnika.
Prejemnik je dolžan Občini Laško, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možen vpogled v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3527-1/2008-16-04
Laško, dne 4. junija 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost