Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2720. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 8459.

Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) (Uradni list RS, št. 25/08) in na predlog Sveta JZ Vrtec Laško iz 2. seje dne 7. 5. 2008 je Občinski svet Občine Laško na 11. seji dne 4. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca ali v enotah vrtca. Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno ali priporočeno po pošti.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
4. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
Vpis otrok se opravi praviloma do 30. aprila za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest je mogoče otroka vključiti tudi med letom. Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka v oddelek vrtca, o tem obvesti starše.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je 3-članska in je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika staršev, ki ga predlaga svet vrtca, predstavnika občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan. Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
7. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do 31. maja za naslednje šolsko leto. Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo, vendar brez pravice glasovanja. Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
9. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj piše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– število prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti, v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– število vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk po posameznih enotah in posameznem programu ter starostnih skupinah in
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
10. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oziroma mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija, in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjem vrstnem redu:
+--------------------------------------------------+-----------+
|           KRITERIJ           | Število |
|                         |  točk  |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z |  30   |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju  |      |
|    |občine ustanoviteljice          |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  2.  |Odložitev šolanja oziroma vstopa v    |  20   |
|    |osnovno šolo               |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  3.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, |  20   |
|    |če gre za enoroditeljsko družino, kar je |      |
|    |razvidno iz ustrezne dokumentacije    |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  4.  |Uvrščenost otroka na čakalno listo v   |  10   |
|    |preteklem letu in otrok med letom ni bil |      |
|    |sprejet v vrtec             |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  5.  |Zaposlenost enega izmed staršev     |   5   |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  6.  |Družina ima v ta vrtec že vključenega  |   3   |
|    |enega ali več otrok           |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  7.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov      |   2   |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. datum oddane prijave: prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej,
2. starost otroka: prednost ima starejši otrok.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
12. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti, ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
13. člen
Komisija najkasneje v 8 dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka, ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
14. člen
Zoper odločitev komisije za sprejem otroka v vrtec lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v 30 dneh po prejemu pritožbe.
VI. PRAVICA DO VPOGLEDA V DOKUMENTACIJO
15. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VII. ČAKALNA LISTA
16. člen
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se razporedi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije. Prednostni seznam se med letom ne spreminja.
17. člen
Otroke, ki se jih sprejme v vrtec po prednostni listi in za katere starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, ostanejo na prednostni listi. Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15-dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Kolikor pa želijo otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
VIII. DOMNEVA, DA SO STARŠI UMAKNILI VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC
18. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka.
IX. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
19. člen
Vrtec na svojih oglasnih deskah ali spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
X. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki jih je s soglasjem ustanovitelja sprejel Svet JZ Vrtca Laško na svoji 10. seji dne 20. 5. 1997.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-002/2008
Laško, dne 4. junija 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost