Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2719. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško, stran 8458.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21., 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08) je Občinski svet Občine Laško na 11. seji dne 4. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o območjih predkupne pravice Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravice Občine Laško kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve ter infrastrukturnih omrežij in objektov na celotnem območju občine.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na:
1. Območju poselitve ter na območju obstoječih infrastrukturnih omrežjih in objektov v potrebnem koridorju, ki so določeni s prostorskim aktom.
2. Območju, ki so predvidena za širitev naselij oziroma za mrežo infrastrukturnih omrežij in objektov.
Za območja poselitve do sprejetja OPN občine se štejejo ureditvena območja naselij in območja stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselja oziroma gradbene parcele ter zemljiška parcela ali njen del, na kateri je zgrajen objekt), ki so opredeljena z veljavnim občinskim prostorskim aktom (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško (za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana za obdobje 1986–2000), dopolnitve v letu 1999 in 2001 (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02 in 45/03)).
Za obstoječa infrastrukturna omrežja se štejejo tista omrežja, ki so že zgrajena skupaj z vsemi objekti in napravami, ki so potrebni za delovanje. Za predvideno mrežo infrastrukturnih omrežij je šteti komunalno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom občine. Koridor se določi po določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni vod in objekt.
3. Izven poselitvenih območij lahko občina uveljavlja predkupno pravico tudi na zemljiščih za zagotavljanje javnega interesa.
Izven poselitvenih območij občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih so zgrajena infrastrukturna omrežja in na nepremičninah za katere obstaja javni interes in zagotavljajo potrebo iz 3. člena tega odloka.
Za območje predkupne pravice se določijo tudi tiste parcele, po katerih potekajo kategorizirane lokalne (LC) in javne poti (JP) ter druga območja za promet in zveze s pripadajočim varovalnim pasom, vključno s koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest za Občino Laško se pojmuje kot javno izraženi interes.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na posamezni nepremičnini, če je podan javni interes in če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi finančna sredstva:
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izgradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov,
– gradnjo objektov za potrebe javne uprave, zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti, socialnega varstva in športa,
– zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti,
– območja predvidenih poslovno storitvenih-turističnih con,
– površine namenjene za prosti čas in rekreacijo,
– potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– potrebe prenove območij in izvedbo prostorskega akta,
– potrebe uresničevanja strategije razvoja turizma,
– druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško (Uradni list RS, št. 57/03).
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-6/2008
Laško, dne 4. junija 2008
Župan
Občine Laško
Franci Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost