Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2717. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik, stran 8457.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 15. seji, dne 11. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek pridobivanja finančnih sredstev za obnovo oziroma zamenjavo (v nadaljevanju: obnovo) fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v spomeniško zaščitenih stanovanjih ali stanovanjskih stavbah v Občini Kamnik.
2. člen
Občina Kamnik s podeljevanjem finančnih sredstev vzpodbuja k ohranjanju stanovanj in stanovanjskih stavb v smislu urejenosti pročelij stavb, oživljanja in vzdrževanja kulturne dediščine v občini.
3. člen
Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom, se izvajajo na območju starega mestnega jedra Kamnika. Meja območja je razvidna iz grafične podlage Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/86). Ukrepi se izvajajo tudi na ostalem območju Občine Kamnik, in sicer na stanovanjih in stanovanjskih stavbah, ki so spomeniško zaščitene z veljavnimi predpisi.
Župan lahko s sklepom za posamezno leto omeji območje in predmet obnove, in sicer glede na zastavljeno strategijo obnove in razpoložljiva proračunska sredstva.
4. člen
Upravičenci do prejema finančnih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki oziroma solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, opredeljenih v 3. členu tega pravilnika.
II. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na krajevno običajen način oziroma na spletni strani Občine Kamnik.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– kriterije in omejitve višine dodeljenih sredstev;
– okvirno višino vseh sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem so bila izvedena dela;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi;
– druge potrebne podatke.
Župan lahko v skladu z določbami tega pravilnika oblikuje podrobnejšo vsebino javnega razpisa.
III. POSTOPEK UGOTAVLJANJA UPRAVIČENCEV, VIŠINA SREDSTEV IN POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
1. Postopek ugotavljanja upravičencev
7. člen
Vloga za dodelitev finančnih sredstev občinskega proračuna za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov, parc. št.) objekta, na katerem se izvaja poseg,
– ustrezno dovoljenje ali drug upravni akt, če ga za izvedbo del veljavna zakonodaja predvideva;
– kulturnovarstveno soglasje pristojne spomeniške službe (Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj), kolikor se za nameravan poseg potrebuje;
– račun izvedenih del;
– višino zaprošenih sredstev z navedbo lastnega deleža;
– drugo dokumentacijo, ki je v razpisu zahtevana.
8. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine Kamnik.
Komisija po preteku razpisanega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. Če ugotovi, da je vloga nepopolna pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge ne dopolni, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi meril. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu v potrditev.
2. Višina sredstev
9. člen
Občina Kamnik bo prosilcem na podlagi števila popolnih vlog sofinancirala obnove v odstotkih do največ 30%.
Župan v javnem razpisu v odvisnosti od proračunskih sredstev določi maksimalno višino sredstev, ki jo lahko prejme posamezni vlagatelj po posameznem elementu javnega razpisa.
3. Postopek dodelitve sredstev
10. člen
Sklep o dodelitvi sredstev izda občinska uprava. O pritožbi zoper sklep odloči župan Občine Kamnik v 30 dneh od prejema pritožbe.
11. člen
Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru ugotovitve, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, da je prejemnik le-ta nenamensko uporabil ali da dela niso bila izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem. Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Kamnik.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/08
Kamnik, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost