Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2713. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca, stran 8450.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94), odl. US, 8/96, 18/98, 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, ZOFVI – UPB-5) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 15. seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca (Uradni list RS, št. 19/99, 58/07) se spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod reg. št. 1288/00.«
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V odnosih z Upravo za javna plačila in davčno upravo podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje
85.100 Predšolska vzgoja
88.910 Dnevno varstvo otrok
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
56.290 Druga oskrba z jedmi
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
69.200 Računovodske in knjigovodske dejavnosti
74.200 Fotografska dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
90.010 Umetniško uprizarjanje
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
58.130 Izdajanje časopisov
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
82.190 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.«
4. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.«
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost strokovnih in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Svet odloča z večino svojih glasov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat članom sveta predstavnikom delavcev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom delavcev, oziroma dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev.
Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovitelja oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu. Mandat članom sveta predstavnikom staršev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom staršev, oziroma dan po dnevu izvolitve na svetu staršev.
6. člen
Drugi stavek drugega odstavka 20. člena se črta, doda pa se tretji odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec, partner, otroci in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti izvoljeni v svet zavoda.«
7. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.«
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (izmed strokovnih delavcev ali izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev) kot ji je potrebno izvoliti.«
8. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
9. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
10. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
11. člen
Peta alinea drugega odstavka 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;«
12. člen
Za 30. členom se doda nov 31. člen, ki se glasi:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.
Delo programskega učiteljskega zbora vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.«
Preostali členi od 31. člena dalje se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom.«
14. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.«
15. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.«
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.«
16. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.«
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/07-4/2
Kamnik, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti