Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2708. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Stična – Visoka cona« v Občini Ivančna Gorica, stran 8441.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 19. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Vodovod Stična – Visoka cona« v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje “Vodovod Stična – Visoka cona” v Ivančni Gorici (v nadaljevanju: program opremljanja).
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja vodovodnega omrežja na območju opremljanja, določijo roki gradnje komunalne opreme ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč z vodovodnim omrežjem,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka zavezancem za predvideno investicijo v komunalno opremo.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja je natančno opredeljeno v grafični prilogi programa opremljanja. To je hkrati tudi obračunsko območje investicije v komunalno opremo.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura)
Področje na pobočju Velikega Boršta je trenutno brez vodovodnega sistema. Zaradi višinske razlike ga ni možno napajati direktno. Za oskrbovanje tega področja s sanitarno in požarno vodo je treba zgraditi vodovodni sistem Stična – Visoka cona, s priključkom na obstoječ vodovodni sistem Stična. Podrobnosti so navedene v programu opremljanja in v projektni dokumentaciji.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja, znašajo 524.751 EUR po cenah 31. januar 2008 in obsegajo vse z izgradnjo vodovodnega sistema povezane stroške.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo so ocenjeni na podlagi prispevne stopnje zavezancev in znašajo 35.000 EUR po cenah 31. januar 2008.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo vodovodne infrastrukture na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalcem. Pri tem zagotavlja 35.000 EUR na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, preostala potrebna sredstva pa zagotavlja za svoj račun iz občinskega proračuna.
8. člen
(način plačila komunalnega prispevka)
Občina oziroma izvajalec gospodarske javne službe za komunalno infrastrukturo bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe objekte odmerila komunalni prispevek pred priključitvijo objekta na vodovodno omrežje.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka novih objektov bo občina odmerila komunalni prispevek za vodovod po tem programu opremljanja z odločbo pred izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov o površini gradbene parcele in neto tlorisni površini objekta iz projekta PGD. Poleg tega prispevka pa jim bo odmerila komunalni prispevek tudi za ostalo komunalno opremo po občinskem odloku o komunalnem prispevku.
V primeru, da parcela objekta ni določena oziroma ni znana, se pri odmeri kot velikost parcele upošteva stavbišče × 1,5.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo na svojem posestvu poleg stanovanjskega objekta tudi objekte za kmetijsko rabo, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva samo parcela in neto tlorisna površina stanovanjskega objekta.
9. člen
(terminski plan)
Vodovod je bil zgrajen v letih 2005–2007, končni priklop uporabnikov pa je predviden v začetku leta 2008.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
11. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Komunalni prispevek se loči na fiksni in variabilni del. Fiksni del se obračuna v višini 830 EUR enako za vse zavezance, preostanek obračunskih stroškov pa predstavlja variabilni del in se preračuna na površino parcel oziroma neto tlorisno površino tistih objektov, za katere je v tem trenutku znano, da se bodo priklopili na novo komunalno opremo, kar pomeni strošek 0,23 EUR/m2 parcele (C(p)) in 1,07 EUR/m2 neto tlorisne površine objekta (C(t)).
Zavezanci tistih objektov, ki šele bodo zgrajeni oziroma se bodo priključevali naknadno v prihodnosti in v tem trenutku še niso zavezanci za komunalni prispevek, ne plačujejo fiksnega deleža, ampak se jim komunalni prispevek obračuna samo v variabilnem deležu, pri čemer se upošteva strošek 1,36 EUR/m2 parcele (C(p)) in 6,27 EUR/m2 neto tlorisne površine objekta (C(t)).
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 31. 1. 2008.
13. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji v programu opremljanja opredeljene javne komunalne infrastrukture se mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna, kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka. V primeru, da ta presega obračunan komunalni prispevek se razlike ne vrača, lahko pa investitor preostanek vložka uveljavlja pri drugih investicijah v Občini Ivančna Gorica, kjer bi sicer moral plačati komunalni prispevek.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2008
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost