Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2704. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2008, stran 8439.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 15. redni seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2008 (Uradni list RS, št. 120/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |  v EUR brez  |
|                      |  stotinov   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    10.160.837|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    6.041.706|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)  |    2.446.736|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |    2.052.601|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     |     254.948|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |     139.187|
|     |STORITVE             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |    3.594.970|
|     |(710+711+713+714)        |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |    2.969.655|
|     |DOHODKI OD PREMOŽENJA      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |      2.873|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |      17.121|
|     |STORITEV             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |     605.321|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)  |    2.926.259|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |     602.412|
|     |SREDSTEV             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |    2.323.847|
|     |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730)      |      2.200|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |      2.200|
|     |VIROV              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)    |    1.190.672|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH|    1.190.672|
|     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    10.965.025|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |    1.756.033|
|     |(400+401+402+403+409)      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |     301.524|
|     |ZAPOSLENIM            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |      47.712|
|     |SOCIALNO VARNOST         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |    1.392.751|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |      1.527|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |      12.519|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |1.961.976    |
|     |(410+411+412+413)        |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |410 SUBVENCIJE          |     119.949|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |     605.086|
|     |GOSPODINJSTVOM          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM    |     221.995|
|     |ORGANIZAC. IN USTANOVAM     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI|    1.014.946|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    6.676.705|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |    6.676.705|
|     |SREDSTEV             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)|     570.311|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |     459.533|
|     |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |     110.778|
|     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI (PRESEŽEK)      |     –804.188|
|     |PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|75IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|44V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |        0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV. – V.)            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|50VII.  |ZADOLŽEVANJE           |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|55VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      12.745|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |      12.745|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     –816.933|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII. – II.-V.-  |         |
|     |VIII.)              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     –12.745|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |     804.188|
+----------+---------------------------------+-----------------+
Predvideno zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev na računu proračuna in krajevnih skupnosti, ki so se prenesla iz prejšnjega leta v skupni višini 816.933 EUR.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008-05
Divača, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost