Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2703. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2007, stran 8437.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 60/07 spremembe, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 15. seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2007.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                         v EUR brez
                          stotinov
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)      3.784.718
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         3.234.441
70    DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      2.348.347
     700 Davki na dohodek in dobiček     1.948.267
     703 Davki na premoženje          280.008
     704 Domači davki na blago in        120.072
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI             886.094
     (710+711+712+713+714)
     710 Udeležba na dobičku in         741.960
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           2.617
     712 Denarne kazni               271
     713 Prihodki od prodaje blaga in        778
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        140.468
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)        11.691
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       2.543
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč       9.148
     in nematerialnega premoženja
74    TRANSFERNI PRIHODKI (740)         538.586
     740 Transferni prihodki iz drugih     538.586
     javnofinančnih institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3.818.014
40    TEKOČI ODHODKI               636.748
     (400+401+402+403+409)
     400 Plače in drugi izdatki         204.491
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        33.400
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      397.406
     403 Plačilo domačih obresti         1.451
     409 Sredstva izločena v rezerve         0
41    TEKOČI TRANSFERI             1.539.719
     (410+411+412+413)
     410 Subvencije               37.749
     411 Transferi posameznikom in       492.783
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         183.679
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi     825.508
42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       1.280.640
     420 Nakup in gradnja osnovnih      1.280.640
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     360.907
     431 Investicijski transferi        263.782
     pravnim in fizičnim osebam, ki
     niso proračunski uporabniki
     432 Investicijski transferi         97.125
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma        –33.296
     PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE                   0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILA DOLGA               12.744
55    ODPLAČILA DOLGA               12.744
     550 Odplačila domačega dolga        12.744
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –46.040
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –12.744
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)        33.296
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH na dan
     31. 12. 2007
900901  Splošni sklad za drugo/presežek      734.060
     oziroma primanjkljaj
------------------------------------------------------------
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2007 zmanjšuje stanje sredstev iz preteklih let. Stanje sredstev na računih se razporedi s proračunom za leto 2008.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2007 naslednje stanje:
                     v EUR brez stotinov
------------------------------------------------------------
1.     Prenos iz leta 2006            19.355
2.     Prilivi v letu 2007               0
3.     Odlivi v letu 2007             2.000
4.     Stanje na dan 31. 12. 2007         17.355
------------------------------------------------------------
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2007 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2008.
5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka in so objavljeni na spletni strani Občine Divača: http:// www.divaca.si
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008-04
Divača, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost