Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2700. Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje, stran 8432.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 z vsemi spremembami do vključno ZOFVI-G (Uradni list RS, št. 36/08)), Zakona o zavodih ter 16. člena Statuta Občine Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 10. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega zavoda so:
Glavna dejavnost:
85.200    Osnovnošolsko izobraževanje
Stranske dejavnosti:
85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture
56.290    Druga oskrba z jedmi
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
38.110    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
49.391    Medkrajevni in drug cestni potniški promet«
2. člen
Spremenita se drugi odstavek ter tretji odstavek 16. člena Odloka tako, da glasita:
»– 4 predstavniki ustanovitelja,
– 4 predstavniki delavcev zavoda,
– 4 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se vodi: en predstavnik iz vsake podružnične šole, en predstavnik učiteljev razredne stopnje ali upravno-administrativni oziroma tehnični delavec ter predstavnik učiteljev predmetne stopnje.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 24. člena Odloka tako, da glasi:
»Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanjepravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružnične šole,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
4. člen
Spremeni se 25. člen Odloka tako, da glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje svet šole.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če lokalna skupnost, svet staršev in učiteljski zbor ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
5. člen
Doda se novi 25.a člen Odloka, ki glasi:
»Ravnatelj šole se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.«
6. člen
Doda se novi 25.b člen Odloka, ki glasi:
»(Postopek za razrešitev ravnatelja)
Ravnatelja razreši svet javnega vrtca oziroma šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor ter svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
7. člen
Pred 26. členom se doda naslov »Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja«
8. člen
K 26. členu Odloka se dodata nova tretji in četrti odstavek:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
9. člen
Spremenijo se prvi, četrti in peti odstavek, doda se novi šesti odstavek 27. člena Odloka:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja šole se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole.
Pomočnik ravnatelja opravlja poleg nalog, opisanih v aktu o sistemizaciji še naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.
10. člen
V prvem odstavku 34. člena se za piko doda novi stavek, ki glasi:
»Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.«
Četrti odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
11. člen
V 35. členu Odloka se doda novi drugi odstavek, sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
»Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.«
12. člen
Črta se tretji odstavek 40. člena Odloka.
13. člen
Ta Odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/2008
Brezovica pri Ljubljani, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost