Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2695. Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, stran 8410.

Na podlagi 6. člena Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU).
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta št. 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 320 z dne 6. 12. 2007, str. 3).
2. člen
(1) Usposabljanje arhitektov obsega skupno najmanj štiri leta rednega študija ali šest let študija, od katerih vsaj tri leta potekajo redno, na univerzi ali v primerljivi izobraževalni ustanovi. Usposabljanje se konča z uspešno opravljenim izpitom na univerzitetni stopnji. Tako usposabljanje, ki mora biti na univerzitetni ravni in katerega glavni element je arhitektura, mora uravnoteženo pokrivati teoretične in praktične vidike usposabljanja arhitektov ter zagotavljati, da si ti pridobijo naslednja znanja in veščine:
– sposobnost arhitekturnega projektiranja, ki izpolnjuje tako estetske kot tehnične zahteve;
– ustrezno poznavanje zgodovine arhitekture in arhitekturnih teorij ter z njimi povezanih umetnosti, tehnologij in družbenih ved;
– poznavanje upodabljajočih umetnosti kot vpliva na kakovost arhitekturnega projektiranja;
– ustrezno znanje o urbanizmu, prostorskem planiranju in veščinah, potrebnih za planiranje;
– razumevanje odnosa med ljudmi in zgradbami, med zgradbami in njihovim okoljem ter razumevanje potrebe, da se zgradbe in prostori med njimi prilagodijo potrebam ljudi in njihovim medsebojnim razmerjem;
– razumevanje poklica in vloge arhitekta v družbi, zlasti pri pripravi idejnih zasnov, ki upoštevajo družbene dejavnike;
– razumevanje raziskovalnih metod in metod za pripravo idejne zasnove projekta;
– razumevanje prostorskih, arhitekturnih in gradbenih načrtov ter konstrukcijskih in tehničnih problemov, povezanih z načrtovanjem stavb;
– ustrezno poznavanje fizikalnih problemov, tehnologij in delovanja stavb, tako da se njihova notranjost uredi udobno in zavaruje pred podnebnimi dejavniki;
– potrebne veščine za projektiranje, ki omogočajo izpolnjevanje zahtev uporabnikov stavb v okviru stroškovnih omejitev in gradbenih predpisov;
– ustrezno poznavanje izvajanja del, organizacije, predpisov in postopkov, vpletenih v uresničevanje projektnih zasnov in vključevanje teh načrtov v sistem celovitega prostorskega planiranja.
3. člen
(1) Za namen izvajanja tega pravilnika se za dejavnost arhitekta šteje tista dejavnost, ki se redno opravlja na podlagi poklicnega naziva »arhitekt«.
(2) Šteje se, da posameznik, ki ima v državi članici EU v skladu s predpisi pridobljen poklicni naziv »arhitekt« na podlagi izkazanih dosežkov izjemne kakovosti v arhitekturi, izpolnjuje pogoj za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka. Kot dokazilo o tem, da gre za dejavnost arhitekta, se v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije šteje potrdilo države članice EU, v kateri je posameznik pridobil poklicni naziv.
4. člen
(1) V postopku priznavanja poklicne kvalifikacije odgovornega projektanta za področje arhitekture se avtomatično priznajo kvalifikacije v prilogi 1 tega pravilnika. Te kvalifikacije dokazujejo dokončan program usposabljanja iz prejšnjega člena, če se študij ni začel prej kot med referenčnim letom, navedenim v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Če prosilec ne izpolnjuje pogojev za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije iz prejšnjega odstavka, se za priznavanje njegove kvalifikacije uporablja splošni sistem priznavanja dokazil usposobljenosti v skladu s predpisi, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.
5. člen
Ne glede na prejšnji člen se v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije odgovornega projektanta za področje arhitekture prizna tudi:
– usposabljanje, ki poteka od 5. avgusta 1985 v »Fachhochschulen« v Zvezni republiki Nemčiji in traja tri leta, če izpolnjuje zahteve iz 2. člena tega pravilnika in omogoča opravljanje dejavnosti arhitekta v tej državi članici s poklicnim nazivom »arhitekt« in če tako usposabljanje dopolnjujejo štiriletne poklicne izkušnje v Zvezni republiki Nemčiji, potrjene s potrdilom, ki ga izda poklicno združenje, pri katerem je registriran arhitekt, ki zahteva priznanje kvalifikacije. Poklicno združenje mora v potrdilu ugotoviti, ali opravljeno delo takega arhitekta v arhitekturi nedvomno dokazuje uporabo celotnega obsega znanja in veščin iz 2. člena tega pravilnika. Tako potrdilo se izda po enakem postopku, kot velja za vpis na seznam poklicnih združenj;
– usposabljanje, ki je del programa socialnih izboljšav ali se opravi kot izredni univerzitetni študij, če izpolnjuje zahteve iz 2. člena tega pravilnika in se zaključi z izpitom iz arhitekture, ki ga uspešno opravi oseba, ki je sedem let ali več delala na področju arhitekture pod nadzorom arhitekta ali arhitekturnega podjetja. Ta izpit mora biti na univerzitetni stopnji in enakovreden zaključnemu izpitu iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za arhitekta, navedena v prilogi 2 tega pravilnika, ki jih podeljujejo druge države članice EU, s katerimi se potrjuje program usposabljanja, ki se je začel ne kasneje kot v referenčnem akademskem letu iz priloge 2 tega pravilnika, tudi če ne izpolnjujejo minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika. Za dostop do opravljanja poklicnih dejavnosti arhitekta se takim dokazilom prizna enako veljavo kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah za arhitekta, ki se jih izdaja državljanom Republike Slovenije.
(2) Kot izkaz za pridobljene pravice iz prejšnjega odstavka se šteje dokazilo o formalni kvalifikaciji v obliki potrdil, ki so jih izdali pristojni organi v Zvezni republiki Nemčiji in ki potrjujejo, da so dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki so jih po 8. maju 1945 izdali pristojni organi Nemške demokratične republike, enakovredna dokazilom iz priloge 2 tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v smislu pridobljenih pravic prizna kot dokazila o formalnih kvalifikacijah in se jim prizna enako veljavo kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki se jih izdaja za državljane Republike Slovenije tudi potrdila, ki so jih državljanom držav članic EU izdale države članice EU, ki so sprejele pravila, ki urejajo dostop do poklica in opravljanje dejavnosti arhitekta od naslednjih datumov:
– 1. januarja 1995 za Avstrijo, Finsko in Švedsko;
– 1. maja 2004 za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko in Slovaško;
– 5. avgusta 1987 za druge države članice.
(4) Potrdilo iz prejšnjega odstavka potrjuje, da je bil imetnik do tega datuma upravičen uporabljati poklicni naziv arhitekta in da je po teh pravilih dejansko opravljal dejavnost arhitekta najmanj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo potrdila.
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture (Uradni list RS, št. 41/04, 14/07 in 66/07).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-99/2008
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-2511-0118
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti