Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2640. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti, stran 8231.

Na podlagi petega odstavka 43. člena, osmega odstavka 48. člena, prvega odstavka 50. člena, šestega odstavka 51. člena in v zvezi s prvim odstavkom 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti
1. člen
V Pravilniku o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02), se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik ne ureja zdravstvenih zahtev za kontrolorje zračnega prometa in učence kontrolorje zračnega prometa.«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zdravniško spričevalo za 1. razred se zahteva za prometne pilote letal, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, poklicne pilote letal, zračnih ladij, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem ter pilote letal z veččlansko letalsko posadko.
(2) Zdravniško spričevalo za 2. razred se zahteva za učence pilote, zasebne (športne) pilote letal, zračnih ladij, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, letalce – navigatorje, letalce – inženirje, reševalce – letalce, pilote jadralnih letal, pilote prostoletečih balonov, pilote ultralahkih letalnih naprav, padalce in kabinsko osebje.
(3) Zdravniško spričevalo drugega osebja se zahteva za letalsko osebje in drugo strokovno osebje, kot ga določa zakon, ki ureja letalstvo in ni zajeto v prvem in drugem odstavku tega člena, in sicer za osebje z licenco Del-66 za vzdrževanje zrakoplova, osebje z nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplova in/ali njegovih komponent, letalske inženirje priprave leta, letalske dispečerje, tehnično osebje kontrole letenja, pomočnike kontrolorjev letenja, osebje v zrakoplovnih informacijskih službah, osebje letalske meteorološke službe in letališko strokovno osebje.
(4) Veljavnost zdravniških spričeval za 1. in 2. razred je določena v prilogi A, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Zdravniško spričevalo drugega osebja velja 24 mesecev.«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala za 1. razred iz prvega odstavka prejšnjega člena so določene v poddelu B priloge A.
(2) Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala za 2. razred iz drugega odstavka prejšnjega člena so določene v poddelu C priloge A.
(3) Kandidat za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora izpolnjevati te zahteve:
– ne sme imeti akutnih ali kroničnih bolezni, ki bi ob poslabšanju bistveno vplivale na njegovo delo in tako pripeljale do ogrožanja varnost letenja,
– da glede vida, razlikovanja barv in sluha izpolnjuje zahteve za izdajo zdravniškega spričevala za 2. razred v skladu s Slovenskimi skupnimi letalskimi predpisi o zdravstvenih zahtevah za opravljanje del letalskega osebja in drugega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: S5-JAR-FCL-3),
– da glede duševnega zdravja izpolnjuje zahteve za izdajo zdravniškega spričevala za 2. razred v skladu s S5-JAR-FCL-3.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(S5-JAR-FCL-3 ter sprejemljivi načini skladnosti, tolmačenja, postopki in obrazci)
(1) S5-JAR-FCL-3 so zajeti v prilogi A – Zahteve S5-JAR-FCL-3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Priloga A iz prejšnjega odstavka zajema poddele:
A – Splošne zahteve,
B – Zdravstvene zahteve za zdravniško spričevalo za 1. razred,
C – Zdravstvene zahteve za zdravniško spričevalo za 2. razred in dodatke k poddeloma B in C.
(3) Sprejemljivi načini skladnosti, tolmačenja in postopki (AMC/IEM/JIP), ki jih občasno izdajajo Združeni letalski organi, se neposredno uporabljajo v obsegu in tako, kot je navedeno v prilogi A tega pravilnika.
(4) Ob nejasnosti glede razlage vsebine S5-JAR-FCL-3 iz tega pravilnika se uporabi kot pomoč izvirno besedilo JAR-FCL-3 v angleškem jeziku skupaj s sprejemljivimi načini skladnosti, tolmačenji in postopki.
(5) Obrazci, potrebni za izvajanje tega pravilnika, so določeni v prilogi B, ki je sestavni del tega pravilnika. Ministrstvo, pristojno za promet, objavi obrazce tudi na svoji spletni strani.
(6) Ministrstvo, pristojno za promet glede na dejanske potrebe prilagodi obrazce iz priloge B tega pravilnika.«.
5. člen
V 5. členu se besedilo »št. 1« nadomesti s črko »A«.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se kratica »URSCL« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,« v ustreznem sklonu.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvena dokumentacija o zdravniških pregledih se hrani v skladu z veljavnimi predpisi o hrambi zdravstvene dokumentacije. Zdravstvena dokumentacija o zdravniškem pregledu kandidata za zdravniško spričevalo mora biti dostopna Oddelku za letalsko medicino ministrstva, pristojnega za promet, iz določbe JAR-FCL-3.080 iz priloge A tega pravilnika, kandidatu in kandidatovemu pooblaščenemu zdravniku.«.
8. člen
Priloga št. 1 in priloga št. 2 se nadomestita s prilogo A in prilogo B.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prehodna določba)
(1) Zdravniška spričevala za 1. in 2. razred ter zdravniška spričevala drugega osebja, izdana v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02), ostanejo veljavna do poteka njihove veljavnosti.
(2) Kandidat, ki ima veljavno zdravniško spričevalo za 1. ali 2. razred ali zdravniško spričevalo drugega osebja, ki je bilo izdano na podlagi Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02), mora pri izdaji zdravniškega spričevala po tem pravilniku izpolnjevati zdravstvene zahteve za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala za 1. oziroma 2. razred oziroma za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala drugega osebja iz tega pravilnika.
(3) Do ureditve izdajanja zdravniških spričeval za kontrolorje zračnega prometa in učence kontrolorje zračnega prometa v posebnem predpisu, se zanje še naprej uporablja Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02).
(4) Pooblastila za izvajanje zdravstvenih pregledov letalskega osebja in drugega strokovnega osebja, izdana centrom za letalsko medicino in zdravnikom, ki so veljavna na dan uveljavitve tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-186/2007/51
Ljubljana, dne 28. aprila 2008
EVA 2007-2411-0060
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za promet
 
Soglašam!
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti