Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2426. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, stran 6238.

Na podlagi 2. člena in prvega odstavka 13. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v agenciji izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredna uporabnica proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru z zakonom in tem sklepom določenih nalog.
3. člen
(ime in sedež agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
(2) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Book Agency.
(3) Skrajšano ime agencije je: JAK.
(4) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Tržaška cesta 2, Ljubljana. Poslovni naslov se lahko spremeni s statutom agencije. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.
4. člen
(pečat agencije)
Agencija pri poslovanju uporablja pečat z besedilom imena agencije. Pečat lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobneje se pečat opredeli v statutu agencije.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
5. člen
(namen agencije)
(1) Namen agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem strateških dokumentov oziroma usmeritev na področju knjige. Agencija opravlja tudi druge naloge, povezane s spodbujanjem razvoja knjige, skladno z namenom, določenim s tem sklepom.
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja knjige ter da strokovno in neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.
6. člen
(dejavnosti agencije)
Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– J/58.110   Izdajanje knjig;
– J/58.190   Drugo založništvo;
– J/63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– M/70.210   Dejavnost stikov z javnostjo;
– M/72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike;
– N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
– O/84.110   Splošna dejavnost javne uprave;
– P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
– R/91.012   Dejavnost arhivov.
7. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– odloča o izbiri programov in projektov s področja knjige in zagotavlja njihovo financiranje;
– spodbuja izdajanje kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in znanosti;
– s podeljevanjem delovnih štipendij in drugimi ukrepi zagotavlja stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področjih leposlovja in znanstvene publicistike;
– izvaja knjižnično nadomestilo;
– spodbuja in izvaja promocijo slovenske knjige in avtorjev;
– spodbuja in izvaja različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, v prvi vrsti prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike in nacionalne predstavitve slovenskega leposlovja ter znanstvene publicistike v mednarodnem prostoru;
– zagotavlja pogoje za razvoj bralne kulture;
– spodbuja razvoj knjigarniške mreže na celotnem območju Republike Slovenije in zagotavlja pogoje za večjo dostopnost knjige;
– se povezuje z drugimi primerljivimi mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju knjige;
– spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov, ki jih financira;
– z državnimi organi sodeluje pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige, ki so predmet različnih javnih politik in se dotikajo tudi knjige;
– skrbi za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških usmeritev na področju knjige;
– vodi zbirke podatkov, ki zadevajo njeno področje dela;
– izdaja upravne akte;
– opravlja druge naloge v javnem interesu, ki so povezane z nalogami agencije ali če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog.
8. člen
(opravljanje nalog agencije)
Agencija za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila izdaja splošne akte, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Za odločanje v posamičnih javnopravnih zadevah izdaja posamične upravne akte.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije določata statut ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE
10. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor).
1. Svet
11. člen
(število članov sveta)
(1) Svet ima sedem članov, ki jih imenuje in razrešuje vlada za pet let z možnostjo za ponovno imenovanje.
(2) Predsednika sveta ter njegovega namestnika izvoli svet med svojimi člani.
12. člen
(imenovanje članov sveta)
(1) Vlada imenuje v svet tri svoje predstavnike, in sicer dva na predlog ministra, pristojnega za kulturo, in enega na predlog ministra, pristojnega za znanost.
(2) Preostale štiri člane sveta imenuje vlada med uglednimi avtorji, znanstveniki ter nosilci razvoja na področju knjige, in sicer:
– enega na predlog reprezentativnega društva pisateljev,
– enega na predlog reprezentativnega društva književnih prevajalcev,
– enega na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter
– enega na skupen predlog univerz.
(3) Direktor mora obvestiti vlado in predlagatelje iz prejšnjega odstavka o poteku mandata članom sveta najmanj šest mesecev pred potekom njihovega mandata. Predlagatelji iz prejšnjega odstavka morajo dati svoje predloge direktorju najpozneje 30 dni po prejemu obvestila. Po poteku roka iz prejšnjega stavka direktor pošlje ministru, pristojnemu za kulturo, predloge za kandidate oziroma obvestilo, da predlogi predlagateljev iz prejšnjega odstavka niso bili dani.
(4) Če kdo od predlagateljev iz drugega odstavka tega člena ne da predloga v določenem roku, se šteje, da predlog ni bil dan. V tem primeru ministrstvo, pristojno za kulturo, objavi javni poziv, v katerem pozove zainteresirano javnost, naj za imenovanje manjkajočih članov sveta predlaga ugledne avtorje, znanstvenike ter nosilce razvoja na področju knjige. Javni poziv se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Po javnem pozivu minister, pristojen za kulturo, pripravi predlog za imenovanje manjkajočega člana in ga pošlje vladi.
13. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta)
Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, na katerem obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi agencije.
14. člen
(pristojnosti sveta)
(1) Svet:
– skrbi, da agencija deluje v javnem interesu;
– sprejema splošne akte javne agencije;
– daje direktorju usmeritve in navodila za delo;
– sprejema program dela in finančni načrt, ki ju predloži v soglasje vladi;
– sprejema letno poročilo in druga poročila agencije, ki ju predloži v soglasje vladi;
– izvede javni natečaj za imenovanje direktorja;
– vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja;
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– sprejme splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki na predlog direktorja in v soglasju z vlado;
– imenuje člane strokovnih komisij iz drugega odstavka 8. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07);
– obravnava mnenja o javnih politikah, na področju knjige, in predloge zanje;
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije;
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, potrebne za izvedbo posameznih predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma tem sklepom.
(2) Član sveta ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi je kakor koli poslovno ali osebno povezan, še posebej kot avtor, izvajalec, načrtovalec, organizator ali soorganizator. Člani sveta agencije morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti agencije. Člani sveta so odgovorni za škodo, ki nastane kot posledica kršitve njihove dolžnosti.
15. člen
(odločanje sveta)
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja je tajno.
(2) Svet je sklepčen, če so na njem prisotni vsaj štirje člani.
(3) Podrobnejše delo sveta se opredeli v statutu agencije in s poslovnikom.
16. člen
(predčasna razrešitev člana sveta)
Vlada lahko predčasno razreši člana sveta v primerih in po postopku, kot ga določa zakon, ki ureja javne agencije.
2. Direktor
17. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja imenuje vlada na predlog sveta po izvedenem javnem natečaju. Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan.
18. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– ima najmanj tri leta vodstvenih izkušenj s področja dela agencije,
– je državljan Republike Slovenije,
– ima aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega svetovnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
19. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije ter je odgovoren za zakonitost dela.
(2) Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, tem sklepom in splošnimi akti agencije. Pri svojem delu mora varovati poslovne skrivnosti agencije.
(3) Direktor:
– izdaja akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače;
– pripravi predlog programa dela in finančnega načrta ter letno poročilo in druga poročila agencije;
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– oblikuje predloge splošnih aktov, ki jih sprejme svet;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta ter izpolnjuje usmeritve in sklepe sveta;
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog;
– na zahtevo sveta predloži poročilo o opravljanju nalog iz svoje pristojnosti;
– pripravi in predloži poročilo o delovanju in poslovanju agencije ter opravljanju nalog iz pristojnosti agencije;
– odloča o sofinanciranju programov in projektov na predlog strokovnih komisij;
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi splošni akti agencije.
(4) Direktor je za svoje delo odgovoren pristojnemu ministru in ustanovitelju.
(5) Direktor je odgovoren agenciji za škodo, ki jo povzroči s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
20. člen
(prenehanje funkcije direktorja)
Če direktorju predčasno preneha funkcija, vlada na predlog sveta brez javnega natečaja do imenovanja novega direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za šest mesecev.
21. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktor se predčasno razreši v primerih in po postopku, kot ga določa zakon, ki ureja javne agencije.
VI. STROKOVNE KOMISIJE JAVNE AGENCIJE
22. člen
(sestava in mandat strokovnih komisij)
(1) Agencija ima štiri strokovne komisije: Strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja, Strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področij znanosti, Strokovno komisijo za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture in Strokovno komisijo za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike (v nadaljnjem besedilu: strokovne komisije).
(2) Strokovna komisija ima najmanj tri in največ šest članov, ki jih po njihovem predhodnem soglasju imenuje svet za pet let. Člani strokovnih komisij so lahko ponovno imenovani.
23. člen
(pogoji za imenovanje člana strokovne komisije)
(1) Člani strokovnih komisij so iz vrst uglednih avtorjev, znanstvenikov ali strokovnjakov, ki delujejo na področju knjige. Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi je kakor koli poslovno ali osebno povezan, zlasti kot avtor, izvajalec, načrtovalec, organizator ali soorganizator.
(2) Član strokovne komisije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima ustrezne reference in je prepoznaven v strokovni javnosti na področju, ki ga pokriva strokovna komisija;
– na delovnem področju, ki ga pokriva posamezna strokovna komisija, deluje najmanj pet let.
24. člen
(pristojnosti strokovnih komisij)
(1) Strokovne komisije so najvišja strokovna in svetovalna telesa agencije, ki:
– oblikujejo predlog financiranja programov in projektov;
– dajejo mnenja in ocene o predlogih programov in projektov s področja knjige pri razdeljevanju javnih sredstev;
– predlagajo ukrepe kulturne politike, ukrepe znanstvene politike in druge razvojne ukrepe, ki se nanašajo na področje knjige;
– oblikujejo strokovne podlage za izdajo splošnih aktov iz drugega odstavka 10. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07).
(2) Način opravljanja nalog strokovnih komisij in njihovo podrobnejšo sestavo ter število članov komisij določa pravilnik o strokovnih komisijah, ki ga sprejme svet po predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo in znanost.
25. člen
(predčasna razrešitev strokovnih komisij)
(1) Svet lahko razreši člana komisije pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sklepom o imenovanju,
– ne opravlja svojih nalog,
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge.
(2) Ob predčasni razrešitvi člana se za do poteka mandata komisije imenuje nov član.
VII. FINANCIRANJE
26. člen
(financiranje agencije)
(1) Prihodki agencije so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, in ministrstvom, pristojnim za znanost,
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu oziroma dejavnosti,
– sponzorstvo, donacije, dediščina in darila,
– drugi prihodki.
(2) Prihodki agencije so namenjeni opravljanju dejavnosti in nalog agencije, določenih z zakonom in v aktu o ustanovitvi, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter drugi stroški.
(3) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direktorja in v soglasju z vlado.
(4) Agencija prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz opravljanja storitev na trgu. Agencija presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna vplača v proračun. Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz opravljanja dejavnosti na trgu.
(5) Agencija lahko za svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije, izda tarifo, s katero določi višino plačil za svoje storitve.
(6) Agencija mora za izdajo ali spremembo tarife pridobiti soglasje vlade.
VIII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH SUBJEKTOV
27. člen
(program dela)
(1) Agencija v skladu z javnofinančnimi predpisi pripravi letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži v soglasje vladi.
(2) V letnem programu dela agencije se določijo cilji in naloge agencije, ki jih bo agencija uresničevala in opravljala v posameznem letu v skladu s sklepi in usmeritvami vlade, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
(3) K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega morajo biti razvidni prispevek agencije k splošnemu razvoju na področju knjige, ukrepi za zagotavljanje kakovostnih storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
28. člen
(poročanje)
Agencija pisno poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in dosežkih, izvajanju finančnih načrtov ter izidih poslovanja skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
29. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno. Agencija javnost dela opredeli v statutu. Javno mora objaviti letno poročilo o delu in poslovanju. Za javnost dela je odgovoren direktor.
IX. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
30. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, splošna akta iz drugega odstavka 10. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) in drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
X. NADZOR
31. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Zakonitost, učinkovitost in uspešnost dela agencije nadzirata ministrstvi, pristojni za kulturo in znanost, in sicer vsako s svojega delovnega področja, porabo javnih sredstev pa Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Predpise, ki urejajo javne finance, predpise, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje agencije, zakonitost, namenskost in smotrno porabo sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter upravljanje premoženja v lasti ali uporabi agencije nadzira ministrstvo, pristojno za finance.
(3) Predpise o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja nadzira ministrstvo, pristojno za javno upravo.
32. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
(1) Agencija nadzira namensko porabo sredstev ter primernost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, ki jim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom), in drugih oseb, za katere tako določa zakon. Način nadziranja se opredeli s splošnim aktom agencije.
(2) Agencija o opravljenem nadzoru izdaja poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
XI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
33. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Subsidiarno je odgovorna za njene obveznosti Republika Slovenija do višine enoletnih finančnih sredstev, ki jih agencija dobi iz državnega proračuna.
XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(zagotovitev razmer za začetek dela in poslovanja agencije)
(1) Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne razmere za začetek dela in poslovanja s prenosom prostorov in opreme z Ministrstva za kulturo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v uporabo in upravljanje.
(2) Prenos prostorov in opreme se izvede na podlagi programa, ki ga pripravi Ministrstvo za kulturo in ga predlaga v sprejetje vladi.
(3) Za financiranje dejavnosti oziroma nalog agencije v prehodnem obdobju v skladu s programom iz prejšnjega odstavka skleneta Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z agencijo pogodbo, s katero se agenciji zagotovijo proračunska sredstva za začetek dela in poslovanja.
35. člen
(zaposlitev delavcev v agenciji)
(1) Agencija prevzame potrebno število javnih uslužbencev, zaposlenih na Ministrstvu za kulturo in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki bodo opravljali naloge agencije. Tem javnim uslužbencem se zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
(2) Število javnih uslužbencev in višina sredstev za plače ter druge osebne prejemke in materialne stroške teh delavcev sta sestavni del programa iz drugega odstavka prejšnjega člena tega sklepa.
36. člen
(arhivsko gradivo)
Dokumentarno in arhivsko gradivo, ki se nanaša na dejavnost agencije, prevzame agencija na podlagi primopredajnega zapisnika, ki ga podpišejo minister, pristojen za kulturo, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in vršilec dolžnosti direktorja.
37. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
(1) Do imenovanja direktorja po tem sklepu imenuje vlada vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja so:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo;
– v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa mora predlagati vpis ustanovitve agencije v sodni register;
– najpozneje v enem mesecu od dneva imenovanja sveta mora sklicati konstitutivno sejo sveta;
– najpozneje v enem mesecu od imenovanja sveta mora pripraviti predlog statuta agencije in pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– v štirih mesecih od imenovanja mora na podlagi sklepov in usmeritev, ki jih sprejme vlada, pripraviti program dela in finančni načrt agencije za leto 2009.
38. člen
(rok za sprejetje statuta in imenovanje direktorja)
Svet mora najpozneje v enem mesecu po konstituiranju sprejeti statut agencije, v treh mesecih predlagati vladi v imenovanje direktorja in sprejeti splošna akta iz drugega odstavka 10. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07).
39. člen
(rok za imenovanje sveta)
(1) Ministrstvo za kulturo najpozneje v osmih dneh po uveljavitvi tega sklepa pozove predlagatelje iz drugega odstavka 12. člena tega sklepa, da v 15 dneh predlagajo člane sveta. Če kdo od predlagateljev iz drugega odstavka 12. člena tega sklepa ne da predloga v določenem roku, se šteje, da predlog ni bil dan. V tem primeru Ministrstvo za kulturo objavi javni poziv za imenovanje manjkajočih članov, v katerem pozove zainteresirano javnost, da v 15 dneh po objavi predlaga ugledne avtorje, znanstvenike ter nosilce razvoja na področju knjige. Javni poziv se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
(2) Minister, pristojen za kulturo, pripravi predlog za imenovanje članov sveta v skladu z 12. členom tega sklepa in ga pošlje vladi.
40. člen
(rok za imenovanje strokovnih teles)
(1) Svet mora najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa imenovati strokovne komisije agencije.
(2) Agencija uporablja za strokovno podporo pri sprejemanju odločitev pri izvajanju politike, povezane s področjem knjige, posvetovalna telesa Ministrstva za kulturo in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer do imenovanja strokovnih komisij in drugih strokovnih teles, vendar največ za šest mesecev od uveljavitve tega sklepa.
41. člen
(tekoči javni razpisi in javni pozivi)
Postopke javnih razpisov in javnih pozivov, ki sta jih začela Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pred uveljavitvijo tega sklepa in se nanašajo na naloge agencije, dokonča Ministrstvo za kulturo oziroma Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s sklenitvijo ustreznih pogodb, pogodbene obveznosti in pravice pa prevzame agencija v skladu z Zakonom o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07).
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2008/5
Ljubljana, dne 29. maja 2008
EVA 2008-3511-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost