Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2424. Uredba o spremembah Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, stran 6232.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) ter za izvajanje Zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti
1. člen
V Uredbi o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00 in 35/05) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba tudi prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 98/34/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (UL L št. 204, 21. 7. 1998, str. 37; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/34/ES), kot je bila zadnjič spremenjena z Direktivo 2006/96/ES Sveta z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, 20. 12. 2006, str. 81).«.
2. člen
V prvem odstavku 32. člena se v obeh alineah besedna zveza »s 189. členom« nadomesti z besedno zvezo »z 249. členom«.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
V Prilogi 4 se točka c spremeni tako, da se glasi:
»(c) dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja skladno:
– z usklajenimi predpisi o prevzemu in izvajanju dejavnosti neposrednega zavarovanja vključno z neposrednim življenjskim zavarovanjem,
– z usklajenimi predpisi o neposrednem življenjskem zavarovanju,
– z usklajenimi predpisi o odpravi omejitev svobode ustanavljanja in svobode nudenja storitev v zvezi s pozavarovanjem in ponovnim pozavarovanjem.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-16/2008/6
Ljubljana, dne 29. maja 2008
EVA 2008-2111-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost