Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2414. Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP), stran 6185.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)
Razglašam Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-13
Ljubljana, dne 5. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O LETNI DAJATVI ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU (ZLDUVCP)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja obveznost plačevanja letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), način določitve višine letne dajatve, oprostitve plačila, vračilo sorazmernega deleža letne dajatve, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja letne dajatve.
(2) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999, str. 42), kot je bila spremenjena z Direktivo 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 8), v delu, ki se nanaša na področje obdavčitve vozil.
2. člen
(proračunska pripadnost prihodkov)
Prihodki od letne dajatve pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
(zavezanci za plačilo letne dajatve)
Zavezanec ali zavezanka za plačilo letne dajatve (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je fizična ali pravna oseba, na katero je vozilo registrirano.
4. člen
(predmet in namen letne dajatve)
(1) Letna dajatev se plačuje enkrat letno za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu.
(2) S plačilom letne dajatve pridobi zavezanec pravico uporabljati registrirano vozilo v cestnem prometu.
5. člen
(višina letne dajatve)
(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil glede na podatke, razvidne iz veljavnega prometnega dovoljenja, in drugih evidenc ter listin, določenih s predpisi o vozilih.
(2) Pri določanju višine letne dajatve se upoštevajo naslednja merila:
– za motorna kolesa in osebne avtomobile – prostornina motorja vozila;
– za avtobuse – število sedežev;
– za tovorna vozila – največja dovoljena masa;
– za vlečna vozila – nazivna moč motorja vlečnega vozila, največja dovoljena masa ali največja dovoljena masa skupine vozil;
– za priklopna vozila – največja dovoljena masa.
(3) Pri določanju višine letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil se kot merilo upoštevata tudi emisije onesnaževal zraka in način vzmetenja vozil.
(4) Podrobnejši način določanja letne dajatve ter višino letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ob upoštevanju, da višina letne dajatve za posamezno kategorijo oziroma podkategorijo vozil ni nižja od najnižje, določene v Prilogi I, ki je sestavni del tega zakona.
(5) Pri določanju višine letne dajatve za vlečna vozila lahko vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka za vsa vlečna vozila upošteva zgolj eno od meril iz četrte alineje drugega odstavka tega člena. Pri izbiri merila upošteva tehnične možnosti za izvedljivost obračuna letne dajatve z uporabo podatkov iz prvega odstavka tega člena.
(6) Vlada lahko za vozila, ki samo občasno vozijo po javnih cestah v Republiki Sloveniji in jih uporabljajo fizične ali pravne osebe, katerih glavna dejavnost ni prevoz blaga, določi višino letne dajatve, ki je nižja od najnižje, določene v Prilogi I tega zakona, ali določi oprostitev plačila letne dajatve, če prevozi, ki se opravljajo s temi vozili, ne povzročajo motenj v konkurenci in če Evropska komisija s tem soglaša.
6. člen
(vozila, za katera se letna dajatev ne plačuje ali se plačuje nižja letna dajatev)
(1) Letna dajatev se ne plačuje:
– za motorna vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor;
– za traktorje in traktorske priklopnike;
– za kolesa z motorjem, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm in lahka štirikolesa;
– za lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg;
– za vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe in ekološkega laboratorija z mobilno enoto;
– za policijska vozila;
– za gasilska vozila;
– za vozila nujne medicinske pomoči;
– za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah.
(2) Nižja letna dajatev v višini 20% letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil iz prvega odstavka 5. člena tega zakona se plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.
(3) Nižja letna dajatev v višini 50% letne dajatve za osebne avtomobile iz 5. člena tega zakona se plačuje za eno vozilo, ki je v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji iz 70. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08).
7. člen
(oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov)
(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v nadaljnjem besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:
– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
(2) Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.
(3) Oprostitev plačila letne dajatve po tretji alineji prvega odstavka tega člena se za polnoletne upravičenke oziroma upravičence (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za mladoletne upravičence pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
(4) Oprostitev plačila letne dajatve po četrti alineji prvega odstavka tega člena se uveljavlja s potrdilom, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega doma oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti ali na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka.
(5) Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence iz tega člena lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja upravičenčev skrbnik, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence iz tega člena lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej.
(6) Oprostitev plačila letne dajatve za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb iz prvega odstavka tega člena.
(7) Stranki ni treba predložiti dokazil iz tega člena, ki jih izdajajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil. V tem primeru pridobi organ, ki odloča o oprostitvi, potrebne podatke od pristojnih državnih organov oziroma nosilcev javnih pooblastil.
8. člen
(uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve)
(1) O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. V izreku odločbe se navede upravičenec, identifikacijska številka vozila (številka šasije vozila), za katero se oprostitev prizna, ter obdobje, za katero se prizna oprostitev.
(2) Vloga za oprostitev plačila letne dajatve se vloži pri upravni enoti pisno ali elektronsko.
(3) Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve se lahko vloži tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi zakona, ki ureja varnost cestnega prometa (v nadaljevanju: nosilec javnega pooblastila), ki vlogo nemudoma pošlje upravni enoti.
(4) Če je bila letna dajatev plačana pred dokončnostjo odločbe iz prvega odstavka tega člena, ima upravičenec pravico do vračila sorazmernega deleža vplačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev.
9. člen
(vplačevanje letne dajatve)
(1) Letna dajatev se plača pred registracijo vozila oziroma podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za dvanajst mesecev vnaprej oziroma za obdobje, določeno v 10. členu tega zakona.
(2) Letna dajatev se na podlagi strankinega obračuna lahko vplača neposredno pri upravni enoti oziroma pri nosilcu javnega pooblastila.
(3) Stranka lahko vplača letno dajatev tudi neposredno na vplačilni račun, določen s predpisi o načinu plačevanja obveznih dajatev.
(4) Upravne enote in nosilci javnega pooblastila morajo strankam omogočiti brezgotovinsko plačilo letne dajatve. Stroški brezgotovinskega plačila so breme stranke. Upravne enote in nosilci javnega pooblastila morajo na vidnem mestu objaviti opozorilo, da breme stroškov brezgotovinskega plačevanja krijejo stranke.
(5) Upravna enota oziroma nosilec javnega pooblastila preveri pravilnost obračuna in plačila letne dajatve ter izda stranki potrdilo o poravnani letni dajatvi (v nadaljnjem besedilu: potrdilo). Vsebino in obliko potrdila predpiše minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za promet.
(6) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se izda, če je bila letna dajatev plačana v pravilnem znesku, pa tudi, če se za vozilo letna dajatev ne plača, ker so izpolnjeni pogoji iz 6. člena tega zakona, oziroma če je bila priznana oprostitev plačila letne dajatve za vozilo v primerih iz 7. člena tega zakona.
(7) Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan v pravilnem znesku, upravna enota zavezancu z odločbo odmeri višino letne dajatve. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo, pristojno za promet.
(8) Za motorno oziroma priklopno vozilo se ne sme izdati ali podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja, če letna dajatev ni bila vplačana v pravilnem znesku pred izdajo oziroma podaljšanjem prometnega dovoljenja. Upravna enota oziroma nosilec javnega pooblastila obvezno preveri ta podatek pred izdajo oziroma podaljšanjem prometnega dovoljenja.
10. člen
(plačilo letne dajatve za obdobje, krajše oziroma daljše od enega leta)
(1) Če se motorno vozilo oziroma priklopno vozilo registrira začasno oziroma se zanj izda prometno dovoljenje za obdobje, krajše od enega leta, se plača za obdobje registracije vozila oziroma obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja sorazmeren delež letne dajatve. Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine letne dajatve za vsak začeti mesec, v katerem je vozilo začasno registrirano oziroma v katerem velja prometno dovoljenje.
(2) Če se za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo opravi tehnični pregled za obdobje, ki je daljše od enega leta, se lahko na željo stranke plača letna dajatev vnaprej za obdobje daljše od enega leta, vendar največ za obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja. Obveznost se določi v višini dvanajstine letne dajatve za vsak začeti mesec veljavnosti prometnega dovoljenja.
11. člen
(vračilo letne dajatve ob odjavi vozila)
(1) Ob odjavi vozila pred potekom dobe, za katero je bila plačana letna dajatev, se lahko ob odjavi vozila oziroma najpozneje v enem mesecu pri upravni enoti oziroma nosilcu javnega pooblastila zahteva vračilo sorazmernega deleža vplačanega zneska. Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine za vsak preostali celi mesec do poteka preostale dobe.
(2) Ob odjavi vozila se stranki izpiše izračun za vračilo, s podpisom katerega stranka izjavi, da je o višini pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve seznanjena in da se strinja z višino, da zahteva vračilo ter navede številko transakcijskega računa, kamor naj se izplača pripadajoči sorazmerni delež letne dajatve. En podpisan izvod izračuna prejme stranka, en izvod pa ostane v evidenci upravne enote oziroma nosilca javnega pooblastila. Če stranka izračuna ne podpiše, izda upravna enota zavezancu odločbo o višini pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravna enota oziroma nosilec javnega pooblastila preveri številko transakcijskega računa. V ta namen ima pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov iz registra transakcijskih računov, v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet.
(4) Nosilec javnega pooblastila elektronsko pošlje zahtevek iz tega člena upravni enoti, ki ga, če je zahtevek upravičen, najpozneje v osmih dneh pošlje v izplačilo.
12. člen
(sprememba lastništva vozila)
Ne glede na prejšnji člen se vplačana letna dajatev ne vrača ob spremembi lastništva registriranega vozila. Do poteka dobe, za katero je letna dajatev plačana, nova lastnica oziroma lastnik vozila te dajatve ne plača.
13. člen
(evidentiranje vplačil)
(1) Za obračun in nadzor nad vplačili ter za odmero letne dajatve upravne enote in nosilci javnega pooblastila brezplačno uporabljajo vse potrebne podatke iz uradne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence registriranih vozil.
(2) Za nadzor nad pobiranjem letne dajatve vodijo upravne enote in nosilci javnega pooblastila evidenco izdanih potrdil iz petega in šestega odstavka 9. člena tega zakona.
14. člen
(subsidiarna uporaba davčnih predpisov)
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(obveznost izdaje predpisov)
(1) Vlada izda predpis iz 5. člena tega zakona najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz petega odstavka 9. člena tega zakona najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
16. člen
(prenehanje veljavnosti in spremembe drugih predpisov)
(1) V Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se v prvem odstavku 11. člena črta besedilo »letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila;«.
(2) V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – ZORed in 37/08) se v četrti alineji prvega odstavka 194. člena besedilo »povračila za uporabo cest« nadomesti z besedilom »letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu«.
(3) Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati:
– Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 39/05 in 27/07);
– Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača (Uradni list RS, št. 45/02).
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se predpisa iz prejšnjega odstavka uporabljata do uveljavitve predpisov iz 15. člena tega zakona, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/08-21/1
Ljubljana, dne 28. maja 2008
EPA 1946-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti