Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008

Kazalo

2278. Tarifa o taksah in nadomestilih, stran 5816.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
T A R I F O
o taksah in nadomestilih
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
(1) S to Tarifo o taksah in nadomestilih (v nadaljevanju tarifa) se določa:
1. višino taks za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise v registre, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu Agencija) po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu ZTFI) ali drugem zakonu, in za izpise iz teh registrov;
2. višino letnih nadomestil, ki jih morajo za nadzor Agencije po tem ali drugem zakonu plačevati:
a) izdajatelji iz 99. člena ZTFI in iz drugega odstavka 117. člena ZTFI (javne družbe in nejavne družbe iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih – Uradni list RS, št. 79/06, 67/07-ZTFI in 1/08; v nadaljnjem besedilu ZPre-1),
b) osebe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev in poslov po ZTFI ali drugem zakonu;
3. nadomestila za opravljanje drugih nalog, ki jih mora po ZTFI ali drugem zakonu opravljati Agencija.
(2) Takse, letna nadomestila oziroma nadomestila za opravljanje drugih nalog iz predhodnega odstavka tega člena so dolžne Agenciji plačevati osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z naslednjimi zakoni:
a) ZTFI,
b) Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE in 92/07; v nadaljnjem besedilu ZISDU-1),
c) ZPre-1,
d) Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljnjem besedilu ZKDPZJU),
e) Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4 in 114/06 – ZUTPG; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-1),
f) Zakonom o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07 in 7/08; v nadaljnjem besedilu ZPNPID),
g) Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – ZNVP-UPB1 in 67/07 – ZTFI; v nadaljnjem besedilu ZNVP),
h) Zakonom o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06; v nadaljnjem besedilu ZFK),
i) Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem besedilu ZPPDFT),
j) drugim zakonom, ter njihovimi spremembami in dopolnitvami.
2. člen
(1) V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v zakonih iz drugega odstavka 1. člena te tarife.
(2) Okrajšava »ZBan-1«, uporabljena v tej tarifi, je okrajšava za Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08) z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.
3. člen
(1) Višina taks in nadomestil iz 1. člena te tarife se določa v točkah, razen če ni s to tarifo določeno drugače.
(2) V točkah se določa tudi vrednost taksnega predmeta oziroma osnova za odmero taks in nadomestil iz 1. člena te tarife.
(3) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4 eure.
(4) Znesek takse in znesek nadomestila, razen pri tarifnih številkah 78 in 79 te tarife se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka taksne obveznosti.
(5) Znesek letnega nadomestila za nadzor po tarifnih številkah 78 in 79 te tarife se izračuna kot zmnožek letnega nadomestila za nadzor in vrednosti točki na dan nastanka obveznosti, pri čemer se letno nadomestilo za nadzor določi v odstotku od osnove zavezanca, ki jo določa ta tarifa in v razponu, ki ga določa ta tarifa.
4. člen
(1) Takse in nadomestila iz prvega člena te tarife se plačujejo na račun Agencije številka 01100-6370164245. V primeru reguliranega čezmejnega plačila se v skladu z Uredbo ES 2560/2001 na plačilni nalog navede IBAN številko računa SI56011006370164245, BIC (SWIFT) kodo BSLJSI2X in SHA opcijo stroškov.
(2) Šteje se, da je taksa oziroma nadomestilo iz prvega člena te tarife plačana dne, ko prispe priliv sredstev na račun Agencije iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Vrednost točke se lahko spremeni, če se rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji zviša za več kot 5%.
6. člen
(1) Taksni zavezanec oziroma zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor je:
– vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja oziroma druge zahteve,
– oseba, ki ji Agencija izreče ukrep nadzora,
– oseba, ki je dolžna plačevati letno nadomestilo za nadzor,
– oseba, za katero Agencija z odločbo ugotovi, da ji je dovoljenje prenehalo,
– vložnik predpisanega obvestila v zvezi z opravljanjem storitev po ZTFI ali drugem zakonu, če je tako določeno v tej tarifi.
(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega člena taksni zavezanec ni Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije, kadar je vložnik zahteve.
(3) Letno nadomestilo za nadzor plačujejo taksni zavezanci v dvanajstih enakih mesečnih obrokih. Višina mesečnega obroka se ugotovi tako, da se letno nadomestilo za nadzor deli s številom dvanajst.
(4) V primeru likvidacije investicijskega sklada se letno nadomestilo za nadzor plača vključno za mesec, v katerem je družba za upravljanje končala delitev preostanka likvidacijske mase med člane oziroma delničarje investicijskega sklada.
(5) Če zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor poda zahtevo za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev, se letno nadomestilo za nadzor plača vključno za mesec, ko je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna, oziroma za mesec, v katerem je potekel rok, določen v zakonu, za odločitev o zahtevi.
(6) Če Agencija prejme zahtevo za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v času, ko nad zavezancem za plačilo letnega nadomestila za nadzor teče postopek nadzora, oziroma po tem, ko je Agencija že uvedla postopek za odvzem dovoljenja, je zavezanec dolžan plačati letno nadomestilo za nadzor vključno za mesec, ko je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna.
(7) Če vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, ki je v celoti plačal predpisano takso za odločanje, umakne zahtevo, preden je o njej odločala Agencija, se mu že plačana taksa na njegovo pisno zahtevo vrne v roku 15 dni po prejemu zahteve za vračilo takse.
(8) Če je Agencija zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma soglasja zavrgla, se vložniku zahteve po pravnomočnosti sklepa o zavrženju in plačilu takse za ta sklep na njegovo pisno zahtevo plačana taksa vrne v roku 15 dni po prejemu zahteve za vračilo takse.
7. člen
(1) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti.
(2) Če v taksni tarifi te tarife ni določeno drugače, nastane taksna obveznost:
– za zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma za drugo zahtevo z dnem vložitve zahteve,
– za izdajo odločbe, odredbe ali sklepa po uradni dolžnosti z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
– za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj z dnem vložitve zahteve za opravljanje preizkusa strokovnih znanj,
– za vložitev ugovora na Agencijo z dnem vložitve ugovora,
– za vložitev pritožbe zoper odločbo, izdano v postopku prisilne izvršitve odredb, z dnem vložitve pritožbe,
– za pavšalno nadomestilo stroškov postopka z dnem izreka ukrepa nadzora oziroma nadzornega ukrepa,
– za zahtevo za izpise iz registrov z dnem vložitve zahteve za izpis iz registra,
– za odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem vložitve zahteve ali z dnem odločitve, če ni vložena zahteva,
– za posredovanje obvestila z dnem posredovanja obvestila.
(3) Takse in nadomestila, razen taks in nadomestil za zahteve, kjer je z zakonom določeno, da je dokaz o plačilu takse procesna predpostavka za odločanje, zapadejo v plačilo v roku 8 dni od izdaje oziroma pravnomočnosti akta Agencije, razen če ni s to tarifo ali drugim predpisom določeno drugače.
8. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Direktor Agencije lahko oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, če vložnik zahteve za njihovo izdajo izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene ter za obveščanja javnosti.
9. člen
(1) V primeru, da že plačani zneski letnega nadomestila za opravljanje nadzora nad osebami, ki so zavezane k plačevanju letnega nadomestila za nadzor v skladu z določbami te tarife, tekom leta presežejo načrtovane prihodke oziroma dejanske stroške za opravljanje nadzora, lahko Agencija s posebnim sklepom odloči, da se vse, ali posamezne skupine subjektov začasno oziroma za določen čas oprosti plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka začne veljati z dnem, ko da k sklepu soglasje Vlada Republike Slovenije.
(3) Soglasje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno, če oprostitev plačevanja letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena ni daljša od treh mesecev v posameznem letu.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, se preneha uporabljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00, 82/01, 81/05 in 67/07 – ZTFI).
11. člen
(1) Določbe 3. poglavja taksne tarife te tarife se pričnejo uporabljati s 1. januarjem 2009.
(2) Ne glede na določbo 10. člena te tarife se za odmero in plačevanje letnih nadomestil za nadzor v letu 2008 še naprej uporabljajo določbe 3. poglavja taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00, 82/01, 81/05 in 67/07 – ZTFI).
12. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-1/5-21/2008
Ljubljana, dne 28. marca 2008
EVA 2008-1611-0081
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
ddr. Neven Borak l.r.
             B) TAKSNA TARIFA

  1. Odločanje o posamičnih zadevah in nadzorni ukrepi oziroma
             ukrepi nadzora

       1.1. Zakon o trgu finančnih instrumentov

  Tarifna številka 1
  (1) Za zahtevo za vpis v register dobro poučenih vlagateljev
(47/6. člen ZTFI) znaša taksa 20 točk.
  (2) Za zahtevo za izbris iz registra dobro poučenih
vlagateljev (47/6. člen ZTFI) se ne plača taksa.

  Tarifna številka 2
  Za zahtevo izdajatelja, ponudnika oziroma vlagatelja zahteve
za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu, da iz prospekta izpusti posamezne informacije, ki jih mora
vsebovati po drugih določbah ZTFI in Uredbe št. 809/2004 (60/1.
člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

  Tarifna številka 3
  (1) Za zahtevo za potrditev prospekta za prodajo vrednostnih
papirjev javnosti (69/1. člen ZTFI) znaša taksa 1.250 točk.
  (2) Za zahtevo za potrditev prospekta za uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (69/2.
člen ZTFI) znaša taksa 1.250 točk.
  (3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena
znaša za zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta za
prodajo vrednostnih papirjev javnosti oziroma za uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (69/1.
člen in 69/2. člen v zvezi z 42. členom ZTFI) znaša taksa 200
točk.
  (4) Za zahtevo za potrditev dodatka k prospektu (80/2. člen
ZTFI) znaša taksa 100 točk.

  Tarifna številka 4
  (1) Za zahtevo za izdajo soglasja k tarifi o nadomestilih za
storitve v zvezi z upravljanjem sistema za centralno shranjevanje
nadzorovanih informacij in njenim spremembam (137/4. člen ZTFI)
znaša taksa 100 točk.
  (2) Za izdajo odredbe o objavi informacije iz 1. točke prvega
odstavka 145. člena ZTFI (145/2. člen ZTFI) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
  (3) Za izdajo nadzornega ukrepa iz 146. člena in 147. člena
ZTFI (146. člen in 147/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 300 točk.

  Tarifna številka 5
  Za zahtevo za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške
družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge
borznoposredniške družbe (154/8. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 6
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI
v zvezi s 45/1. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo
pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške
družbe, na podlagi katere bi oseba, za katero velja že izdano
dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobila
nadaljnje delnice oziroma poslovni delež (155. člen ZTFI v zvezi
s 45/3. členom ZBan-1 ter 150/2. členom ZTFI) znaša taksa 100
točk.
  (3) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi z 48/3. členom
ZBan-1) znaša taksa 100 točk.
  (4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi z 51/4. členom
ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev
delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi z 57/2. členom
ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (6) Za zahtevo za izdajo novega dovoljenja za sklenitev
delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi, ki jo vložijo udeleženci
kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med
imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega
deleža v borznoposredniški družbi pred vsako nadaljnjo
pridobitvijo delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške
družbe, na podlagi katere skupni delež udeležencev
kvalificiranega delniškega sporazuma oziroma sporazuma med
imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega
deleža v borznoposredniški družbi preseže delež, za katerega
velja že izdano dovoljenje za sklenitev delničarskega sporazuma
oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev v zvezi s
preseganjem kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi
(155. člen ZTFI v zvezi z 57/3. členom ZBan-1 in 150/2. členom
ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificiranemu
delniškemu sporazumu oziroma sporazumu med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi lahko pristopi nov udeleženec (155. člen
ZTFI v zvezi z 57/4/1. členom ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI) znaša
taksa 200 točk.
  (8) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da po sklenitvi
delniškega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev zaradi pridobitve dodatnih delnic ali zaradi pristopa
novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma doseže ali
preseže kvalificirani delež v borznoposredniški družbi (155. člen
ZTFI v zvezi z 57/4/2. členom ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI) znaša
taksa 200 točk.
  (9) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem
dovoljenju za sklenitev delničarskega sporazuma oziroma sporazuma
med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem
kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI
v zvezi s 57/5. členom in 48/3. členom ZBan-1 ter 150/2. členom
ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (10) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti
dovoljenja za sklenitev delničarskega sporazuma oziroma sporazuma
med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem
kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI
v zvezi s 57/5. členom in 51/4. členom ZBan-1 ter 150/2. členom
ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (11) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi iz 155. člena
ZTFI v zvezi z 2. točko drugega odstavka 45. člena ZBan-1, ki jo
vloži oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo
korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega
bo pridobila položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe
(155. člen ZTFI v zvezi s 58/1. členom ZBan-1) znaša taksa 200
točk.
  (12) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi iz 155. člena ZTFI v zvezi z 2. točko
drugega odstavka 45. člena ZBan-1 osebi, ki namerava skleniti
podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel,
na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe
borznoposredniške družbe (155. člen ZTFI v zvezi s 58/2. členom
in 48/3. členom ZBan-1) znaša taksa 100 točk.
  (13) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju
veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v
borznoposredniški družbi iz 155. člena ZTFI v zvezi z 2. točko
drugega odstavka 45. člena ZBan-1, izdanega osebi, ki namerava
skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug
pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene
osebe borznoposredniške družbe (155. člen ZTFI v zvezi z 58/2.
členom in 51/4. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (14) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi
delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe,
pridobljenih v nasprotju z ZTFI (155. člen in 296/4/2. člen ZTFI
v zvezi s 53/1. členom in 53/4. členom ZBan-1 ter 150/2. členom
ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
  (15) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz
delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe (155.
člen in 296/4. člen ZTFI v zvezi s 54/1. členom ZBan-1 ter 150/2.
členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400
točk.
  (16) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen in
296/4/2. člen ZTFI v zvezi s 55/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (17) Določbe štirinajstega, petnajstega in šestnajstega
odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za
nadzorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za sklenitev
kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med
imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega
deleža v borznoposredniški družbi ter za pravice in obveznosti
udeležencev kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma
sporazuma med imetniki poslovnih deležev (155. člen in 296/4/2.
člen ZTFI v zvezi s 57/5. členom ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI).
  (18) Določbe štirinajstega, petnajstega in šestnajstega
odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za
nadzorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za pridobitev
kvalificiranega deleža ter za pravice in obveznosti
kvalificiranega imetnika iz 155. člena ZTFI v zvezi s prvim
odstavkom 58. člena ZBan-1 (155. člen in 296/4/2. člen ZTFI v
zvezi z 58/2. členom ZBan-1).
  (19) Določbe prvega do osemnajstega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje borze (319.
člen in 368/4/2. člen ZTFI).
  (20) Določbe prvega do osemnajstega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje centralne
klirinškodepotne družbe (410. člen in 437/4/2. člen ZTFI).
  (21) Določbe prvega do osemnajstega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje upravljavca
poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov iz 1. točke
prvega odstavka 459. člena ZTFI (459/2. člen v zvezi s 410.
členom in 437/4/2. členom ZTFI).

  Tarifna številka 7
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške
družbe (157. člen ZTFI v zvezi s 65/1. členom ZBan-1) znaša taksa
200 točk.
  (2) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju
veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen
ZTFI v zvezi s 65/1. členom ZBan-1) se ne plača taksa.
  (3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja
borznoposredniške družbe (157. člen in 296/4. člen ZTFI v zvezi z
68/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka
400 točk.
  (4) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja
borznoposredniške družbe (157. člen in 296/4. člen ZTFI v zvezi s
69/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka
400 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja
in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen
in 296/4. člen ZTFI v zvezi z 69/2. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (6) Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma
izvršnemu direktorju borznoposredniške družbe (157. člen in
296/4. člen ZTFI v zvezi s 70. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (7) Za izdajo odločbe z zahtevo upravi oziroma upravnemu
odboru borznoposredniške družbe, da skliče skupščino
borznoposredniške družbe in predlaga razrešitev člana nadzornega
sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe (157.
člen in 296/4. člen ZTFI v zvezi s 72/3. členom ZBan-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (8) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se
smiselno uporabljajo tudi za poslovodjo podružnice
investicijskega podjetja tretje države, ki namerava oziroma je v
Republiki Sloveniji ustanovilo podružnico (184/3. člen ZTFI).
  (9) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se
smiselno uporabljajo tudi za člane uprave, izvršne direktorje in
upravni odbor borze (321. člen in 368/4/1. člen ZTFI).
  (10) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za člane uprave, izvršne direktorje
in upravni odbor centralne klirinškodepotne družbe (412. člen in
437/4/1. člen ZTFI).
  (11) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za člane uprave, izvršne direktorje
in upravni odbor upravljavca poravnalnega sistema za poravnavo
borznih poslov iz 1. točke prvega odstavka 459. člena ZTFI
(459/2. člen v zvezi s 412. členom in 437/4/1. členom ZTFI).

  Tarifna številka 8
  (1) Za zahtevo skupščine borznoposredniške družbe, ki ima
podružnico v drugi državi članici EU za izdajo mnenja v zvezi s
sprejetjem sklepa o prenehanju borznoposredniške družbe in
začetkom likvidacijskega postopka oziroma sprejetjem sklepa, s
katerim dejavnost spremeni tako, da ne opravlja več
investicijskih storitev in poslov (159. člen ZTFI v zvezi s 76/2.
členom in 80. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe (159. člen
ZTFI v zvezi s 77/2. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (3) Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje
investicijskih storitev in poslov iz 159. člena ZTFI v zvezi z
drugim odstavkom 78. člena ZBan-1 (159. člen ZTFI v zvezi z 78/2.
členom ZBan-1 in 80. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (4) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za borzo in likvidacijskega
upravitelja borze (337/1. člen ZTFI).

  Tarifna številka 9
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi
za opravljanje investicijskih storitev in poslov (164/1. člen
ZTFI) znaša taksa za vsako izmed navedenih storitev in poslov 100
točk, vendar ne manj kot 200 točk in ne več kot 600 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi
za vpis spremembe dejavnosti (164/2. člen ZTFI) znaša taksa 200
točk.
  (3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju
dovoljenja borznoposredniške družbe za opravljanje investicijskih
storitev in poslov (168/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev, združitev ali
druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih
je udeležena borznoposredniška družba (169/1. člen in 169/4. člen
ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi
za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega
odstavka 151. člena (151/5. člen ZTFI) znaša taksa za vsako izmed
navedenih storitev in poslov 500 točk.

  Tarifna številka 10
  (1) Za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 170. člena
ZTFI oziroma za zahtevo, da Agencija obvestilo s prilogami
predloži nadzornemu organu države članice, v kateri namerava
borznoposredniška družba ustanoviti podružnico (170/3. člen ZTFI)
znaša taksa 200 točk.
  (2) Za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 173. člena
ZTFI oziroma za zahtevo, da Agencija obvestilo s prilogami
predloži nadzornemu organu države članice, v kateri namerava
borznoposredniška družba ustanoviti oziroma je ustanovila
podružnico (173/2. člen v zvezi s 170/3. členom ZTFI) znaša taksa
100 točk.
  (3) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe
Agenciji o začetku neposrednega opravljanja investicijskih
storitev in poslov v državi članici (174/1. člen ZTFI) znaša
taksa 100 točk.
  (4) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe
Agenciji o spremembi podatkov v zvezi z neposrednim opravljanjem
investicijskih storitev in poslov v državi članici (174/5. člen
ZTFI) znaša taksa 50 točk.
  (5) Tretji in četrti odstavek te tarifne številke se smiselno
uporabljata tudi za posredovanje obvestila borznoposredniške
družbe ali borze Agenciji, ki je v Republiki Sloveniji upravičena
upravljati MTF, ki namerava omogočiti oddaljeni dostop in uporabo
tega sistema osebam s sedežem v drugi državi članici. (175/1.
člen ZTFI).
  (6) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice
borznoposredniške družbe v tretji državi (176/1. člen ZTFI) znaša
taksa 200 točk.
  (7) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe
Agenciji o spremembah podatkov v zvezi s podružnico
borznoposredniške družbe v tretji državi (176/3. člen v zvezi s
173/2. členom ZTFI) znaša taksa 50 točk.
  (8) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe
Agenciji o začetku neposrednega opravljanja investicijskih poslov
poslovanja s finančnimi instrumenti za svoj račun v tretji državi
(177/2. člen ZTFI) znaša taksa 50 točk.

  Tarifna številka 11
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice
investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji
(183/1. člen ZTFI) znaša taksa 500 točk.
  (2) Za zahtevo investicijskega podjetja tretje države za
izdajo dovoljenja za opravljanje drugih investicijskih storitev
in poslov v Republiki Sloveniji preko podružnice, katerih opisa
ni priložilo zahtevi iz prvega odstavka te tarifne številke
(183/7. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev
podružnice investicijskega podjetja tretje države v Republiki
Sloveniji (184/4. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 500 točk.

  Tarifna številka 12
  Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, če se
opravlja pri Agenciji (186/3. člen ZTFI), znaša taksa 50 točk za
vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 186. člena ZTFI.

  Tarifna številka 13
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov
borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka
186. člena ZTFI (186/1. člen ZTFI) znaša taksa 50 točk.
  (2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
poslov borznega posrednika (189/1. člen ZTFI) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (3) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanje poslov borznega posrednika (190/1. člen ZTFI) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (4) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja
in odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika
(190/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka
400 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o izreku opomina borznemu posredniku
(191. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400
točk.

  Tarifna številka 14
  (1) Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja
za uporabo pristopa na podlagi notranjih bonitetnih sistemov
(193. člen ZTFI v zvezi s 143/1. členom ZBan-1) znaša taksa 500
točk.
  (2) Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja,
da uporablja lastne ocene izgub ob neplačilu oziroma lastne ocene
konverzijskih količnikov pri kategorijah izpostavljenosti do enot
centralne ravni držav in centralnih bank, do institucij in do
podjetij (193. člen ZTFI v zvezi z 143/2. členom ZBan-1) znaša
taksa 500 točk.
  (3) Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja
v zvezi z uporabo enostavnega, standariziranega oziroma
naprednega pristopa v zvezi z izračunom kapitalskih zahtev za
operativno tveganje (193. člen ZTFI v zvezi s 159/1. členom,
159/2. členom 159/3. členom in 159/4. členom ZBan-1) znaša taksa
500 točk.
  (4) Za drugo zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo
dovoljenja oziroma soglasja, ki ga izda Agencija na podlagi
predpisov, izdanih na podlagi 5. poglavja ZTFI znaša taksa 500
točk.
  (5) Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi iz 193. člena
ZTFI v zvezi s tretjim odstavkom 168. člena ZBan-1 (193. člen
ZTFI v zvezi s 168/3. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 200 točk.

  Tarifna številka 15
  (1) Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja,
da v celoti ali deloma opusti razkritja informacij iz 196. člena
ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 207. člena ZBan-1 (196. člen ZTFI
v zvezi z 208/3. členom ZBan-1) znaša taksa 100 točk.
  (2) Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o opravi
pogostejših razkritij iz 196. člena ZTFI v zvezi z drugim
odstavkom 208. člena ZBan-1 (196. člen ZTFI v zvezi z 208/3.
členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200
točk.

  Tarifna številka 16
  Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za
oprostitev obveznosti iz prvega odstavka 232. člena ZTFI za
naročila velike vrednosti v primerjavi z običajno tržno
vrednostjo (232/3. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 17
  (1) Za zahtevo za vpis v register odvisnih borznoposredniških
zastopnikov (237/4. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.
  (2) Za zahtevo za izbris iz registra odvisnih
borznoposredniških zastopnikov se ne plača taksa.
  (3) Za izdajo odločbe o izbrisu iz registra odvisnih
borznoposredniških zastopnikov, izdano v postopku nadzora (237/8.
člen v zvezi s 189. členom ZTFI), znaša taksa 400 točk.
  (4) Za izdajo odločbe o pogojnem izbrisu iz registra odvisnih
borznoposredniških zastopnikov (237/8. člen v zvezi s 190/1.
členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega izbrisa iz
registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov in izbrisu iz
registra, izdano v postopku nadzora (237/8. člen v zvezi s 190/2.
členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.
  (6) Za izdajo odločbe o izreku opomina odvisnemu
borznoposredniškemu zastopniku (237/8. člen v zvezi s 190/2.
členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.

  Tarifna številka 18
  Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja, da
se ji odloži razkritje informacij iz prvega odstavka 276. člena
ZTFI (276/3. člen v zvezi s 367/3. členom in 367/4. členom ZTFI)
znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 19
  (1) Za zahtevo upravljavca MTF za oprostitev obveznosti iz
prvega odstavka 286. člena ZTFI (286/3. člen ZTFI) znaša taksa
200 točk.
  (2) Za zahtevo upravljavca MTF za izdajo dovoljenja za
pravila sistema MTF, ki urejajo odložitev razkritij informacij iz
četrtega odstavka 287. člena ZTFI (287/5. člen v zvezi z 287/4.
členom ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (3) Za zahtevo upravljavca MTF za izdajo soglasja k tarifi v
delu, ki ureja razkritje informacij po drugem odstavku 287. člena
ZTFI in spremembo tarife v tem delu (287/6. člen ZTFI) znaša
taksa 100 točk.

  Tarifna številka 20
  (1) Za izdajo odredbe investicijskemu podjetju države članice
glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki
Sloveniji oziroma podružnici investicijskega podjetja države
članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji (297. člen in 301/2.
člen ZTFI v zvezi z 285/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno
kršitev 100 točk, vendar ne manj kot 200 točk in ne več kot 600
točk.
  (2) Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju države članice
glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki
Sloveniji oziroma podružnici investicijskega podjetja države
članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji, o prepovedi
opravljanja investicijskih storitev in poslov na območju
Republike Slovenije (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z
285/2. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 400 točk.
  (3) Če nadzorni organ države članice sedeža investicijskega
podjetja države članice, ki na območju Republike Slovenije
neposredno ali prek podružnice opravlja investicijske storitve in
posle, obvesti Agencijo, da je bilo temu investicijskemu podjetju
odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in
poslov in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti
ustrezne ukrepe, da temu investicijskemu podjetju prepreči
nadaljnje opravljanje teh storitev in poslov, da se zavarujejo
interesi strank tega podjetja (297. člen in 301/2. člen ZTFI v
zvezi z 286. členom ZBan-1), znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka za vsak ukrep 500 točk.
  (4) Za izdajo ugotovitvene odločbe investicijskemu podjetju
države članice o odpravi kršitev, ugotovljenih z odredbo (301/2.
člen ZTFI v zvezi z 245/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

  Tarifna številka 21
  (1) Za izdajo odredbe osebi, ki v nasprotju s prepovedjo,
določeno v 32. členu ZTFI, opravlja investicijske storitve in
posle (300. člen in 301/3. člen ZTFI v zvezi s 308/1. členom
ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
  (2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o obstoju razloga za
likvidacijo pravne osebe, ki v nasprotju s prepovedjo, določeno v
32. členu ZTFI, opravlja investicijske storitve in posle (300.
člen in 301/3. člen ZTFI v zvezi s 309/1. členom ZBan-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
  (3) Za izdajo ugotovitvene odločbe osebi, ki v nasprotju s
prepovedjo, določeno v 32. členu ZTFI, opravlja investicijske
storitve in posle, o odpravi kršitev (301/3. člen ZTFI v zvezi z
245/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 100 točk.

  Tarifna številka 22
  (1) Za izdajo priporočila borznoposredniški družbi (301/1.
člen ZTFI v zvezi z 223/2/1. členom in 241/1. členom ZBan-1) se
ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.
  (2) Za izdajo opozorila borznoposredniški družbi (301/1. člen
ZTFI v zvezi z 223/2/1. členom in 241/2. členom ZBan-1) se plača
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v primeru, če
Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih
kršitev, sicer se pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne
plača.
  (3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški
družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 223/2/2. členom in 242. členom
ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako
posamezno ugotovljeno kršitev 100 točk.
  (4) Če Agencija z odredbo borznoposredniški družbi naloži, da
odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega
revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene (301/1. člen
ZTFI v zvezi z 243. členom ZBan-1) se pavšalno nadomestilo
stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi
(301/1. člen ZTFI v zvezi z 223/2/4. členom in 250/1. členom
ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
  (6) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev
borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 244/3.
členom in 249. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 100 točk.
  (7) Za izdajo odločbe o odpravi kršitev borznoposredniški
družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 245/1. členom in 249. členom
ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
  (8) Za izdajo odredbe o zagotovitvi dodatnega kapitala preko
obsega minimalnega kapitala borznoposredniški družbi (301/1. člen
ZTFI v zvezi z 248/2. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 200 točk.
  (9) Za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja posameznih vrst
investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi
(301/1. člen ZTFI v zvezi z 250/3. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (10) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanje investicijskih storitev in poslov borznoposredniški
družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 251/1. členom ZBan-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
  (11) Za izdajo odločbe o pogojni prepovedi opravljanja
posameznih vrst investicijskih storitev in poslov
borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 250/4.
členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400
točk.
  (12) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema
dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih
storitev in poslov borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v
zvezi z 252. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 500 točk.
  (13) Za izdajo odločbe o preklicu pogojne prepovedi
opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in poslov in
prepoved opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in
poslov borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 252.
členom in 250/4. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 400 točk.
  (14) Določbe prvega do dvanajstega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad
borznoposredniško družbo, ki opravlja investicijske storitve in
posle v državi članici (301/1. člen ZTFI v zvezi z 280/1. členom
ZBan-1).
  (15) Določbe prvega do trinajstega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad
podružnico investicijskega podjetja tretje države v Republiki
Sloveniji (298. člen in 301/2. člen ZTFI).
  (16) Določbe prvega do trinajstega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad
odvisnim borznoposredniškim zastopnikom (299. člen in 301/2. člen
ZTFI).
  (17) Določbe tretjega, četrtega, šestega in sedmega odstavka
te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne
ukrepe nad banko, banko in posebno finančno institucijo držav
članic ter banko tretje države glede investicijskih storitev in
poslov (33/7. člen ZTFI).
  (18) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu za uresničevanja
pravil o upravljanju s tveganji podružnici investicijskega
podjetja tretje države v Republiki Sloveniji oziroma odvisnemu
borznoposredniškemu zastopniku (301/2. člen ZTFI v zvezi z
223/2/3. členom in 248/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

  Tarifna številka 23
  (1) Za izdajo odločbe o izdaji dovoljenja z vsebino odločitve
nadzornega organa druge države članice, ki je pristojen za nadzor
na konsolidirani podlagi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 291/6.
členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100
točk.
  (2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev finančnemu holdingu
oziroma mešanemu poslovnemu holdingu (301/1. člen ZTFI v zvezi s
305/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 100 točk za vsako ugotovljeno kršitev, vendar ne manj
kot 200 točk in ne več kot 600 točk.
  (3) Za izdajo odredbe oziroma odločbe o ustreznem nadzornem
ukrepu, ki lahko doseže namen nadzora nad borznoposredniško
družbo oziroma investicijskim podjetjem na konsolidirani podlagi
(301/1. člen ZTFI v zvezi s 306/3. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
  (4) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe v zvezi s
podružnico investicijskega podjetja tretje države v Republiki
Sloveniji na konsolidirani podlagi (298. člen in 301/2. člen
ZTFI).
  (5) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe v zvezi z
odvisnim borznoposredniškim zastopnikom na konsolidirani podlagi
(299. člen in 301/2. člen ZTFI).

  Tarifna številka 24
  Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o dodatnem
nadzornem ukrepu nad opravljanjem investicijskih storitev in
poslov (302/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 200 točk.

  Tarifna številka 25
  (1) Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom borze in
njihovim spremembam (331/3. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo soglasja k tarifi borze v delu, v
katerem ta ureja nadomestila iz 1. in 2. točke prvega odstavka
332. člena ZTFI, in njihovim spremembam (332/3. člen ZTFI) znaša
taksa 100 točk.

  Tarifna številka 26
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega
trga (333/1. člen ZTFI) znaša taksa 500 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dodatnega dovoljenja za upravljanje
borznega trga s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že
izdanem dovoljenju za opravljanje borznega trga (333/2. člen
ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (3) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za
upravljanje borznega trga (337/7. člen ZTFI) znaša taksa 200
točk.
  (4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev, združitev ali
druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih
je udeležena borza (338/1. člen in 338/4. člen ZTFI) znaša taksa
200 točk.
  (5) Za posredovanje obvestila borze Agenciji o nameravani
namestitvi sistema v drugi državi članici, s katerim bo omogočila
oddaljeni dostop do trgovanja na borznem trgu osebam s sedežem v
tej državi članici (340/1. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.
  (6) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za izdajo in prenehanje dovoljenja
za opravljanje storitev ali poslov iz 7. točke prvega odstavka
316. člena ZTFI (316/4. člen ZTFI).

  Tarifna številka 27
  Za zahtevo borze za izdajo vnaprejšnjega dovoljenja k
navodilom borze, ki urejajo odložitve razkritja informacij o
določenih borznih poslih, katerih predmet so delnice, ki so
uvrščene v trgovanje na borznem trgu (367/4/1. člen ZTFI) znaša
taksa 100 točk.

  Tarifna številka 28
  (1) Za izdajo opozorila borzi (369/3/1. člen in 369/4. člen
ZTFI v zvezi z 241/3. členom ZBan-1) se plača pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija
hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev,
sicer se pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne plača.
  (2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzi (369/3/2. člen
in 369/4. člen ZTFI v zvezi z 242. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno
kršitev 100 točk.
  (3) Če Agencija z odredbo borzi zahteva tudi ustrezno
spremembo ali dopolnitev pravil borze (369/3/2. člen in 369/4.
člen ZTFI) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo
poveča za 100 točk.
  (4) Če Agencija z odredbo borzi naloži, da odredbi predloži
tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so
ugotovljene kršitve odpravljene (369/3/2. člen in 369/4. člen
ZTFI v zvezi z 243. členom ZBan-1) se pavšalno nadomestilo
stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
borznih poslov borzi (369/3/3. člen in 369/4. člen ZTFI v zvezi z
250/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 700 točk.
  (6) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev
borzi (369/4. člen ZTFI v zvezi z 244/3. členom ZBan-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
  (7) Za izdajo odločbe o odpravi kršitev borzi (369/4. člen
ZTFI v zvezi z 245/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 100 točk.
  (8) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanje borznih poslov borzi (369/4. člen ZTFI v zvezi z
251/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 700 točk.
  (9) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja
in odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov borzi (369/4.
člen ZTFI v zvezi z 252. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 700 točk.
  (10) Za izrek kateregakoli ukrepa, ki je potreben za zaščito
interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, ki ga Agencija
izreče upravljavcu organiziranega trga iz 311. člena ZTFI, če ta
kljub ukrepom nadzornega organa države članice svojega sedeža ali
zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici
ni mogoče izreči, nadaljuje z ravnanji iz šestega odstavka 369.
člena ZTFI člena tako, da so očitno ogroženi interesi vlagateljev
v Republiki Sloveniji ali urejeno delovanje trga (369/7. člen
ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
  (11) Določbe petega, osmega in devetega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za odvzem dovoljenja za
opravljanje storitev ali poslov iz 7. točke prvega odstavka 316.
člena ZTFI (316/4. člen ZTFI).

  Tarifna številka 29
  (1) Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku
finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu (371/3. člen
ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
  (2) Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku
finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu, če je tak
nadzorni ukrep izrekel nadzorni organ druge države članice
(371/5. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka
200 točk.

  Tarifna številka 30
  (1) Za odreditev ukrepa, potrebnega za odpravo kršitve iz 10.
poglavja ZTFI (396/1. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 200 točk.
  (2) Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja s
finančnim instrumentom na organiziranem trgu (396/2. člen ZTFI)
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
  (3) Za izdajo odločbe posamezni osebi o prepovedi
razpolaganja z njenimi finančnimi instrumenti ali drugim
premoženjem (396/3. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 300 točk.
  (4) Za izdajo odločbe posamezni osebi o prepovedi opravljanja
dejavnosti ali poklica (396/4. člen ZTFI) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

  Tarifna številka 31
  (1) Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom centralne
klirinškodepotne družbe in njihovim spremembam (429/3. člen ZTFI)
znaša taksa 100 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo soglasja k tarifi centralne
klirinškodepotne družbe v delu, v katerem ta ureja nadomestila iz
1., 2. in 3. točke prvega odstavka 430. člena ZTFI, in njihovim
spremembam (430/3. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

  Tarifna številka 32
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje
poravnalnega sistema centralni klirinškodepotni družbi (431/1.
člen ZTFI) znaša taksa 500 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dodatnega dovoljenja centralni
klirinškodepotni družbi za upravljanje poravnalnega sistema s
finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju
za upravljanje poravnalnega sistema (431/2. člen ZTFI) znaša
taksa 200 točk.
  (3) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za
upravljanje poravnalnega sistema centralni klirinškodepotni
družbi (435/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev, združitev ali
druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih
je udeležena centralna klirinškodepotna družbe (436/1. člen in
436/4. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.
  (5) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za izdajo in prenehanje dovoljenja
za opravljanje storitev in poslov iz 6. in 7. točke prvega
odstavka 407. člena ZTFI. (407/5. člen ZTFI).
  (6) Določbe prvega do petega odstavka te tarifne številke se
smiselno uporabljajo tudi za upravljavca poravnalnega sistema za
poravnavo borznih poslov iz 1. točke prvega odstavka 459. člena
ZTFI (459/2. člen ZTFI).

  Tarifna številka 33
  (1) Za izdajo opozorila centralni klirinškodepotni družbi
(438/3/1. člen in 438/4. člen ZTFI v zvezi z 241/3. členom ZBan-
1) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v
primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo
ugotovljenih kršitev, sicer se pavšalno nadomestilo stroškov
postopka ne plača.
  (2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev centralni
klirinškodepotni družbi (438/3/2. člen in 438/4. člen ZTFI v
zvezi z 242. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev 100 točk.
  (3) Če Agencija z odredbo centralni klirinškodepotni družbi
zahteva tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil centralne
klirinškodepotne družbe (438/3/2. člen in 438/4. člen ZTFI) se
pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 100
točk.
  (4) Če Agencija z odredbo centralni klirinškodepotni družbi
naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem
pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene
(438/3/2. člen in 438/4. člen ZTFI v zvezi z 243. členom ZBan-1)
se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za
200 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
poravnalnega sistema centralni klirinškodepotni družbi (438/3/3.
člen in 438/4. člen ZTFI v zvezi z 250/1. členom ZBan-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.
  (6) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev
centralni klirinškodepotni družbi (438/4. člen ZTFI v zvezi z
244/3. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 100 točk.
  (7) Za izdajo odločbe o odpravi kršitev centralni
klirinškodepotni družbi (438/4. člen ZTFI v zvezi z 245/1. členom
ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
  (8) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
upravljanje poravnalnega sistema klirinškodepotni družbi (438/4.
člen ZTFI v zvezi z 251/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 700 točk.
  (9) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja
in odvzemu dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema
centralni klirinškodepotni družbi (438/4. člen ZTFI v zvezi z
252. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka
700 točk.
  (10) Določbe petega, osmega in devetega odstavka te tarifne
številke se smiselno uporabljajo tudi za odvzem dovoljenja za
opravljanje storitev in poslov iz 6. in 7. točke prvega odstavka
407. člena ZTFI centralni klirinškodepotni družbi (407/5. člen
ZTFI).
  (11) Določbe prvega do desetega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca poravnalnega sistema
za poravnavo borznih poslov iz 1. točke prvega odstavka 459.
člena ZTFI (459/2. člen ZTFI).

  Tarifna številka 34
  (1) Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja za izbiro
upravljavca poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov iz
prvega odstavka 459. člena ZTFI (459/5. člen ZTFI) znaša taksa
200 točk.
  (2) Za zahtevo borznega člana za izdajo dovoljenja za
poravnavo poslov prek poravnalnega sistema, ki ga je sam izbral
(460/1/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 35
  Za zahtevo osebe za razkritje tistih vrst informacij in
podatkov, za katere se po šestem odstavku 488. člena ZTFI ne
uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja (488/6. člen ZTFI), se ne plača taksa.

  Tarifna številka 36
  (1) Za vložitev ugovora zoper:
  1. odredbo o odpravi kršitev,
  2. odredbo o nadzornem ukrepu,
  3. odredbo o dodatnem nadzornem ukrepu,
  4. odločbo predsednika senata pri odločanju o posamičnih
zadevah po ZPre-1, (528/1. člen, 526. člen in 554/1. člen ZTFI)
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
  (2) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero Agencija
ugovoru ugodi, se vrne plačano pavšalno nadomestilo stroškov
postopka za vložitev ugovora in plačano pavšalno nadomestilo
stroškov postopka za izdajo ukrepa, ki je predmet ugovora.
  (3) V primeru uspeha v postopku sodnega varstva, se vrne
plačano pavšalno nadomestilo stroškov postopka za izdajo ukrepa,
ki je predmet tožbe.

  Tarifna številka 37
  (1) Za izdajo odločbe o začetku postopka za odvzem dovoljenja
(533/2. člen ZTFI-1) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov
postopka.
  (2) Za izdajo odločbe o začetku postopka za preklic pogojnega
odvzema dovoljenja (533/2. člen v zvezi s 538. členom ZTFI) se ne
plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.
  (3) Za izdajo odločbe o začetku postopka za izrek opomina
(533/2. člen v zvezi s 538. členom ZTFI) se ne plača pavšalno
nadomestilo stroškov postopka.

  Tarifna številka 38
  (1) Za izdajo odločbe, izdane v postopku prisilne izvršitve
odredb iz prvega odstavka 550. člena ZTFI (550/2. člen ZTFI) se
plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.
  (2) Za pritožbo zoper odločbo, izdano v postopku prisilne
izvršitve odredb iz prvega odstavka 550. člena ZTFI (550/3. člen
ZTFI) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

  Tarifna številka 39
  (1) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, ki jo Agencije izda
prevzemniku v postopku s prevzemno ponudbo (555/1. člen ZTFI) se
plača za vsako ugotovljeno kršitev pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 300 točk.
  (2) Za izdajo odločbe o razveljavitvi postopka s prevzemno
ponudbo (555/3. člen ZTFI) se plača pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 500 točk.

  Tarifna številka 40
  Za izdajo odredbe o odpravi kršitev določil ZPre-1 osebi, ki
ni prevzemnik, določil ZPIZ-1, določil ZNVP in določil ZFK ter na
njihovi podlagi izdanih predpisov (520/1. člen ZTFI v zvezi s 70.
členom ZPre-1, 377/1. členom ZPIZ-1, 92.a. členom ZNVP in 2/16.
členom ZFK) se plača za vsako ugotovljeno kršitev pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

 1.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

  Tarifna številka 41
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev
upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev
(8/4. člen ZISDU-1) znaša taksa 500 točk.
  (2) Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ugotovi, da je
dovoljenje iz predhodnega odstavka te tarifne številke prenehalo
(8/5. člen v zvezi z 39/2. členom ZISDU-1), znaša taksa 100 točk.

  Tarifna številka 42
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (19. člen ZISDU-1
v zvezi s 45/1. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo
pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za
upravljanje, na podlagi katere bi oseba, za katero velja že
izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobila
nadaljnje delnice oziroma poslovni delež (19. člen ZISDU-1 v
zvezi s 45/3. členom ZBan-1 ter 12. členom ZISDU-1) znaša taksa
100 točk.
  (3) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje (19. člen ZISDU-1 v zvezi z 48/3. členom ZBan-1)
znaša taksa 100 točk.
  (4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje (19. člen ZISDU-1 v zvezi z 51/3. členom ZBan-1)
znaša taksa 200 točk.
  (5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev
delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje (19. člen ZISDU-1 v zvezi z 57/2. členom ZBan-1 in
12. členom ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.
  (6) Za zahtevo za izdajo novega dovoljenja za sklenitev
delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje, ki jo vložijo udeleženci kvalificiranega
delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic oziroma
poslovnega deleža družbi za upravljanje, na podlagi katere skupni
delež udeležencev kvalificiranega delniškega sporazuma oziroma
sporazuma med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje preseže delež, za
katerega velja že izdano dovoljenje za sklenitev delničarskega
sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev v
zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža družbi za upravljanje
(19. člen ZISDU-1 v zvezi s 57/3. členom ZBan-1 in 12. členom
ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.
  (7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificiranemu
delniškemu sporazumu oziroma sporazumu med imetniki poslovnih
deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje lahko pristopi nov udeleženec (19. člen ZISDU-1 v
zvezi s 57/4/1. členom ZBan-1 in 12. členom ZISDU-1) znaša taksa
200 točk.
  (8) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da po sklenitvi
delniškega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih
deležev zaradi pridobitve dodatnih delnic ali zaradi pristopa
novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma doseže ali
preseže kvalificirani delež v družbi za upravljanje (19. člen
ZISDU-1 v zvezi s 57/4/2. členom ZBan-1 in 12. členom ZISDU-1)
znaša taksa 200 točk.
  (9) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem
dovoljenju za sklenitev delničarskega sporazuma oziroma sporazuma
med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (19. člen ZISDU-1
v zvezi s 57/5. členom in 48/3. členom ZBan-1 ter 12. členom
ZISDU-1) znaša taksa 100 točk.
  (10) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti
dovoljenja za sklenitev delničarskega sporazuma oziroma sporazuma
med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (19. člen ZISDU-1
v zvezi s 57/5. členom in 51/4. členom ZBan-1 ter 12. členom
ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.
  (11) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje iz 19. člena
ZISDU-1 v zvezi z 2. točko drugega odstavka 45. člena ZBan-1, ki
jo vloži oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo
korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega
bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (19.
člen ZISDU-1 v zvezi z 58/1. členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (12) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje iz 19. člena ZISDU-1 v zvezi z 2. točko drugega
odstavka 45. člena ZBan-1 osebi, ki namerava skleniti podjetniško
pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi
katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za
upravljanje (19. člen ZISDU-1 v zvezi z 58/2. členom in 48/3.
členom ZBan-1) znaša taksa 100 točk.
  (13) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za
upravljanje iz 19. člena ZISDU-1 v zvezi z 2. točko drugega
odstavka 45. člena ZBan-1, izdanega osebi, ki namerava skleniti
podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel,
na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe
za upravljanje (19. člen ZISDU-1 v zvezi z 58/2. členom in 51/4.
členom ZBan-1) znaša taksa 200 točk.
  (14) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi
delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje,
pridobljenih v nasprotju z ZISDU-1 (19. člen ZISDU-1 v zvezi s
53/1. členom in 53/4. členom ZBan-1 ter 12. členom ZISDU-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
  (15) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz
delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje (19. člen
ZISDU-1 zvezi s 54/1. členom ZBan-1 ter 12. členom ZISDU-1) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (16) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (19. člen ZISDU-1
v zvezi s 55/1. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 400 točk.
  (17) Določbe štirinajstega, petnajstega in šestnajstega
odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za
nadzorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za sklenitev
kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma sporazuma med
imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega
deleža v družbi za upravljanje ter za pravice in obveznosti
udeležencev kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma
sporazuma med imetniki poslovnih deležev (19. člen ZISDU-1 v
zvezi s 57/5. členom ZBan-1 in 12. členom ZISDU-1).
  (18) Določbe štirinajstega, petnajstega in šestnajstega
odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za
nadzorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za pridobitev
kvalificiranega deleža ter za pravice in obveznosti
kvalificiranega imetnika iz 19. člena ZISDU-1 v zvezi s prvim
odstavkom 58. člena ZBan-1 (19. člen ZISDU-1 v zvezi z 58/2.
členom ZBan-1).

  Tarifna številka 43
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje
(23. člen ZISDU-1 v zvezi s 65/1. členom ZBan-1) znaša taksa 200
točk.
  (2) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju
veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (23. člen
ZISDU-1 v zvezi s 65/1. členom ZBan-1) se ne plača taksa.
  (3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za
upravljanje (23. člen ZISDU-1 v zvezi s 68/1. členom ZBan-1)
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (4) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja
družbe za upravljanje (23. člen ZISDU-1 v zvezi z 69/1. členom
ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja
in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (23. člen
ZISDU-1 v zvezi z 69/2. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 400 točk.
  (6) Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma
izvršnemu direktorju družbe za upravljanje (23. člen ZISDU-1 v
zvezi s 70. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 400 točk.
  (7) Za izdajo odločbe z zahtevo upravi oziroma upravnemu
odboru družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe za
upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta oziroma
upravnega odbora družbe za upravljanje (23. člen ZISDU-1 v zvezi
z 72/3. členom ZBan-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 400 točk.
  (8) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se
smiselno uporabljajo tudi za poslovodje podružnice tuje družbe za
upravljanje (52/4. člen ZISDU-1).

  Tarifna številka 44
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev
upravljanja investicijskih skladov (36/1. člen ZISDU-1) znaša
taksa 500 točk.
  (2) Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ugotovi, da je
dovoljenje iz predhodnega odstavka te tarifne številke prenehalo
(39/2. člen ZISDU-1), znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 45
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev družbe za
upravljanje z drugo družbo za upravljanje oziroma drugo pravno
osebo (40/1. člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev družbe za
upravljanje (40/3. člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 46
  Za izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve družbe za upravljanje
za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 42. člena ZISDU-1
nadzornemu organu države članice (42/7. člen ZISDU-1) znaša taksa
200 točk.

  Tarifna številka 47
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice
družbe za upravljanje v tuji državi (45/2. člen ZISDU-1) znaša
taksa 200 točk.
  (2) Za izdajo odločbe iz sedmega odstavka 46.a člena, osmega
odstavka 47. člena in devetega odstavka 47. člena ZISDU-1
(46.a/7. člen, 47/8. člen in 47/9. člen ZISDU-1) se ne plača
taksa.

  Tarifna številka 48
  (1) Za zahtevo tuje družbe za upravljanje za izdajo
dovoljenja za ustanovitev podružnice (51/1. člen ZISDU-1) znaša
taksa 500 točk.
  (2) Za zahtevo tuje družbe za upravljanje za izdajo
dovoljenja za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih
skladov na ozemlju Republike Slovenije (51.a/12. člen ZISDU-1)
znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 49
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o
opravljanju skrbniških storitev (59/1. člen in 211/1. člen v
zvezi z 210/1. členom ZISDU-1) znaša taksa 100 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o
opravljanju skrbniških storitev (59/5. člen in 210/1. člen ZISDU–
1) znaša taksa 50 točk.
  Tarifna številka 50
  Za zahtevo za priznanje indeksa, ki ga posnema investicijski
sklad, katerega cilj naložbene politike je natančno posnemanje
sestave določenega indeksa (73/1. člen in 68/14. člen ZISDU-1),
znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 51
  (1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
javno objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijskega
sklada (96/1. člen ZISDU-1) oziroma za objavo prospekta krovnega
sklada (9.a člen v zvezi s 96/1. členom ZISDU-1) se ne plača
taksa.
  (2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
javno objavo spremembe prospekta in izvlečka prospekta
investicijskega sklada (96/4. člen ZISDU-1) znaša taksa 100 točk.
  (3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
javno objavo izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada
(151.k/4 člen in 151.t/3. člen v zvezi s 96/1. členom ZISDU-1) se
ne plača taksa.
  (4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
objavo spremembe prospekta krovnega sklada, kadar se sprememba
nanaša na skupni del prospekta krovnega sklada (9.a člen in
151.t/3 člen v zvezi s 96/4. členom ZISDU-1) znaša taksa 300
točk.
  (5) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
objavo spremembe prospekta krovnega sklada, kadar se sprememba
nanaša na posamezen podsklad krovnega sklada (9.a člen in 151.t/3
člen v zvezi z 96/4. členom ZISDU-1) znaša taksa 100 točk za vsak
posamezen podsklad krovnega sklada, na katerega se sprememba
nanaša.
  (6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
objavo spremembe izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada
(151.k/4 člen ZISDU-1 v zvezi s 96/4. členom ZISDU-1) znaša taksa
100 točk.

  Tarifna številka 52
  (1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
upravljanje vzajemnega sklada (116. člen ZISDU-1) znaša taksa 300
točk.
  (2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za
upravljanje investicijske družbe (171. člen ZISDU-1) znaša taksa
300 točk.
  (3) Za zahtevo družbe za upravljanje za upravljanje krovnega
sklada (151.l/3 člen ZISDU-1) sklad znaša taksa 500 točk.
  (4) Za zahtevo družbe za upravljanje za upravljanje vsakega
posameznega podsklada krovnega sklada (151.l/3 člen ZISDU-1)
znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 53
  (1) Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja
vzajemnega sklada (120/1. člen ZISDU-1) oziroma k pravilom
upravljana krovnega sklada (9.a člen v zvezi s 120/1. členom
ZISDU-1) se ne plača taksa.
  (2) Za zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil
upravljanja vzajemnega sklada (121/1. člen ZISDU-1) oziroma k
spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (151.n/5 člen v
zvezi s 121/1. členom ZISDU-1) se ne plača taksa.
  (3) Za zahtevo za izdajo soglasja k statutu investicijske
družbe (166/1. člen ZISDU-1) znaša taksa 100 točk.
  (4) Za zahtevo za izdajo soglasja k spremembi statuta
investicijske družbe (167/1. člen ZISDU-1) znaša taksa 100 točk.
  (5) Za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz
obstoječih vzajemnih skladov (151.u/2. člen ZISDU-1) znaša taksa
500 točk.

  Tarifna številka 54
  (1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja
vzajemnega sklada (140. člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja
investicijske družbe (183. člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.
  (3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izvedbo prenosa
premoženja prenosnega prevzemnega sklada na prevzemni vzajemni
sklad (151.g/1 člen ZISDU-1) znaša taksa 300 točk.

  Tarifna številka 55
  Za zahtevo za povečanje osnovnega kapitala investicijske
družbe z vložki pred začetkom postopka za vpis in vplačilo novih
delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z vložki (157/1.
člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 56
  (1) Za zahtevo družbe za upravljanje za združitev oziroma
delitev investicijske družbe (člen 192.č/1 in 192.č/2 ZISDU-1)
znaša taksa 500 točk.
  (2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje ali
oddelitev dela investicijske družbe v vzajemni sklad po 192.e
členu ZISDU-1 (192.e/5. člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 57
  (1) Pavšalno nadomestilo stroškov postopka v primeru:
  1. izdaje odredbe o odpravi kršitev določil ZISDU-1 (201/1.
člen, 214. člen in 49/1. člen ZISDU-1) znaša za vsako posamezno
ugotovljeno kršitev 100 točk, če ni v tej tarifi drugače
določeno,
  2. izdaje odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe
za upravljanje (202/1. člen ZISDU-1) znaša 200 točk,
  3. izdaje odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev
upravljanja investicijskih skladov družbi za upravljanje (203/1.
člen in 49/3. člen ZISDU-1) znaša 500 točk,
  4. izdaje odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev
upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev
družbi za upravljanje (204. člen ZISDU-1) znaša 500 točk,
  5. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma opravljanja
storitev upravljanje finančnega premoženja dobro poučenih
vlagateljev družbi za upravljanje (205/1. člen, 205/2. člen in
207. člen ZISDU-1) znaša 500 točk,
  6. izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma
opravljanja storitev upravljanja finančnega premoženja dobro
poučenih vlagateljev družbi za upravljanje (206/1. člen ZISDU-1)
znaša 500 točk,
  7. izdaje odločbe o izreku javnega opomina družbi za
upravljanje (208/1. člen ZISDU-1) znaša 500 točk,
  8. izdaje odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu vzajemnega
pokojninskega sklada (215/1. člen ZISDU-1) znaša 200 točk,
  9. izdaje odločbe o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega
pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada
(216/1. člen ZISDU-1) znaša 500 točk,
  10. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za oblikovanje
vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega
pokojninskega sklada (217. člen in 207. člen v zvezi z 210/4.
členom ZISDU-1) znaša 500 točk,
  11. izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu
vzajemnega pokojninskega sklada (210/4. člen ZISDU-1) znaša 500
točk,
  12. izdaje odločbe o prenehanju dovoljenja za oblikovanje
vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega
pokojninskega sklada (218/2. člen ZISDU-1) znaša 200 točk,
  13. izdaje odločbe o izreku javnega opomina upravljavcu
vzajemnega pokojninskega sklada (210/4. člen ZISDU-1) znaša 500
točk,
  14. izdaje odredbe o odpravi kršitev iz prvega odstavka 220.
člena ZISDU-1 osebam iz 219. člena ZISDU-1 (220/1. člen ZISDU-1)
znaša 500 točk.
  (2) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v
postopku nadzora nad skrbniki se smiselno uporabljajo določbe
tretjega odstavka tarifne številke 22 in tarifna številka 24 te
tarife številke (56/2. člen ZISDU-1 v zvezi s 33/7. členom ZTFI).
  (3) Ne glede na določbo 5. točke prvega odstavka te tarifne
številke znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk v
primeru, če družba za upravljanje, zoper katero Agencija še ni
začela postopka nadzora, sama vloži zahtevo za odvzem dovoljenja,
in sicer samo iz razloga, ker je pristojni organ družbe za
upravljanje sprejel sklep o spremembi dejavnosti, na podlagi
katerega družba za upravljanje ne bo več opravljala storitev, za
katere ji je bilo izdano dovoljenje in zato družba za upravljanje
v skladu z 9. točko prvega odstavka 205. člena ZISDU-1 ne
izpolnjuje več pogojev, ki so bili potrebni za pridobitev
dovoljenja.

  Tarifna številka 58
  (1) Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne
osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi
iz prvega odstavka 220. člena ZISDU-1 (221/1. člen ZISDU-1) znaša
taksa 500 točk.
  (2) Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da
podjetnik posameznik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni
ravnal po odredbi iz prvega odstavka 220. člena ZISDU-1, ne
izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti (221/3. člen ZISDU-
1) znaša taksa 500 točk.

  Tarifna številka 59
  (1) Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje
investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma
delnic investicijskih skladov (225.b/1. člen ZISDU-1) znaša taksa
50 točk.
  (2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne
številke se ne plača taksa za zahtevo fizične osebe za izdajo
dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, če
gre za osebo iz prvega ali drugega odstavka 127. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07).
  (3) Ne glede na določbe prvega odstavka te tarifne številke
se taksa zniža za eno polovico, če zahtevo za izdajo dovoljenja
za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih
kuponov oziroma delnic investicijskih skladov v imenu fizične
osebe vloži Združenje družb za upravljanje.
  (4) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev fizični osebi, ki ima
dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
(225.c/2c. člen ZISDU-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 100 točk.
  (5) Za izdajo odločbe oziroma sklepa o izreku javnega opomina
fizični osebi, ki ima dovoljenje za trženje investicijskih
skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic
investicijskih skladov (225.c/2c. člen ZISDU-1) znaša pavšalno
nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
  (6) Za izdajo odločbe oziroma sklepa o odvzemu dovoljenja
fizični osebi za trženje investicijskih skladov in prodajo
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
(225.c/2c. člen ZISDU-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 400 točk.

  Tarifna številka 60
  (1) Za zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja
investicijske družbe z ZISDU-1 (236/5. člen ZISDU-1) znaša taksa
100 točk.
  (2) Za zahtevo za pridobitev dovoljenja za upravljanje
vzajemnega sklada (237/6. člen ZISDU-1) znaša taksa 200 točk.

  Tarifna številka 61
  Za izvedbo postopka iz 46.a člena oziroma 47. člena ZISDU-1
znaša nadomestilo, ki ga Agenciji plača družba za upravljanje
države članice oziroma investicijski sklad države članice v
samostojnem upravljanju iz 46. člena ZISDU-1 50 točk za vsak v
navedeni postopek priglašeni investicijski sklad oziroma podsklad
krovnega sklada (195.a/1 člen ZISDU-1).

           1.3. Zakon o prevzemih

  Tarifna številka 62
  Za izdajo ugotovitvene odločbe o uspešnosti oziroma o
neuspešnosti prevzemne ponudbe (56/1. člen ZPre-1) znaša taksa 50
točk.

  Tarifna številka 63
  Za zahtevo prevzemnika za izdajo dovoljenja za prevzemno
ponudbo oziroma konkurenčno prevzemno ponudbo (32/2. člen in 42.
člen ZPre-1) znaša taksa 0,2% osnovnega kapitala ciljne družbe
vendar ne manj kot 500 točk in ne več kot 3.000 točk.

  Tarifna številka 64
  Za zahtevo prevzemnika za izdajo soglasja Agencije za odstop
od prevzemne namere (27/1. člen ZPre-1) znaša taksa 100 točk.

  Tarifna številka 65
  (1) Za zahtevek oziroma zahtevo osebe, ki lahko po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe vloži tožbo iz prvega odstavka 64. člena
ZPre-1, in sicer za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 64. člena
ZPre-1 (64/3. člen ZPre-1) znaša taksa 500 točk.
  (2) Za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1
(64/3. člen ZPre-1) znaša taksa 1.000 točk.
  (3) Ne glede na določbe 6. člena te tarife so taksni
zavezanci za plačilo takse iz drugega odstavka te tarifne
številke oseba oziroma osebe, ki se jim prepove uresničevati
glasovalne pravice v ciljni družbi z odločbo iz tretjega odstavka
64. člena ZPre-1. Če je navedenih oseb več, so dolžne plačati
takso solidarno.
  (4) V primeru, da Agencija zahtevi iz prvega odstavka te
tarifne številke ugodi, vlagatelju na njegovo pisno zahtevo vrne
plačano takso za navedeno zahtevo najkasneje v roku 15 dni od
vložene zahteve.

    1.4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  Tarifna številka 66
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za oblikovanje vzajemnega
pokojninskega sklada (311/3. člen ZPIZ-1) znaša taksa 500 točk.

  Tarifna številka 67
  Za zahtevo za izdajo soglasja za prenos upravljanja
vzajemnega pokojninskega sklada (329/1. člen ZPIZ-1) znaša taksa
500 točk.

  Tarifna številka 68
  (1) Za izdajo sklepa o likvidaciji vzajemnega pokojninskega
sklada (335/1. člen ZPIZ-1) znaša taksa 50 točk.
  (2) Za izdajo sklepa o prenosu upravljanja vzajemnega
pokojninskega sklada na drugega upravljavca (336/1. člen ZPIZ-1)
znaša taksa 50 točk.
  1.5. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih
               družb

  Tarifna številka 69
  (1) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v
postopku nadzora nad pravnimi naslednicami pooblaščenih
investicijskih družb se smiselno uporabljajo določbe 1. točke in
2. točke prvega odstavka tarifne številke 57 te tarife (9/6. člen
ZPNPID v zvezi z 201/1. členom in 202/1. členom ZISDU-1).
  (2) V primeru, da organ vodenja v predpisanem roku ne izvede
vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za uvrstitev delnic
pravne naslednice pooblaščene investicijske družbe na organiziran
trg oziroma, če delnice pravne naslednice pooblaščene
investicijske družbe v predpisanem roku niso uvrščene na
organiziran trg in mora zato te naloge namesto navedene družbe
opraviti Agencija ali drug skrbnik premoženja (12/2. člen in
13/2. člen ZPNPID) znaša nadomestilo za izvedbo teh postopkov in
aktivnosti 3.000 točk.

  1.6. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja
              terorizma

  Tarifna številka 70
  Za izdajo odredbe o ukrepu za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka 85. člena ZPPDFT
(85/2/1. člen ZPPDFT) znaša za odpravo vsake nepravilnosti in
pomanjkljivosti pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

      1.7. Odločanje o drugih posamičnih zadevah

  Tarifna številka 71
  (1) Za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah in za
izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo
dovoljenja oziroma soglasja, ter za izdajo sklepa o ustavitvi
postopka zaradi umika zahteve znaša taksa 100 točk.
  (2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne
številke se ne plača taksa za izdajo sklepa o ustavitvi postopka
zaradi umika zahteve, če vlagatelj umakne zahtevo za izdajo
dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, zahtevo za
izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
oziroma zahtevo za opravljanje funkcije člana uprave oziroma
izvršnega direktorja borznoposredniške družbe oziroma družbe za
upravljanje.

 2. IZDAJA IZPISOV TER POTRDIL IZ REGISTROV, KI JIH VODI AGENCIJA
      TER IZDELAVA FOTOKOPIJ IN DVOJNIKOV LISTIN

  Tarifna številka 72
  (1) Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi Agencija,
znaša taksa 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za vsako
nadaljnjo stran izpisa.
  (2) Ne glede na prvi odstavek te tarifne številke se v
primeru, če se zahteva nanaša na izpis iz registra, ki ga vodi
Agencija, ki vsebuje podatke, ki so v skladu z določbami ZTFI
javno dostopni, plačajo samo materialni stroški v skladu s
predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
  (3) Ne glede na prvi odstavek te tarifne številke znaša taksa
za zahtevo izdajatelja za izpis podatkov o osebah, ki so vpisane
v register dobro poučenih vlagateljev (47/8. člen ZTFI) 20 točk.
  (4) Za zahtevo dobro poučenega vlagatelja za izdajo potrdila,
da je vpisan v register dobro poučenih vlagateljev (47/7. člen
ZTFI) znaša taksa 10 točk.
  (5) Za zahtevo izdajatelja za izdajo potrdila, da je
posamezna oseba vpisana v registru dobro poučenih vlagateljev
(47/8. člen ZTFI) znaša taksa 10 točk.

  Tarifna številka 73
  (1) Za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se
nanašajo na dokumente, nastale v Agenciji in na dokumente, ki so
sestavni del javnih registrov, ki jih vodi Agencija, znaša taksa
1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in 0,1 točke za vsako
nadaljnjo stran fotokopije določenega dokumenta.
  (2) Ne glede na prvi odstavek te tarifne številke se v
primeru, če se zahteva nanaša na izdelavo fotokopij listin, s
katerimi razpolaga Agencija, ki so v skladu z določbami ZTFI
javno dostopne, plačajo samo materialni stroški v skladu s
predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

  Tarifna številka 74
  Za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov in potrdil
izdanih v Agenciji znaša taksa 2 točki.

    3. LETNA NADOMESTILA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE NADZORA

       3.1. Zakon o trgu finančnih instrumentov

  Tarifna številka 75
  (1) Letno nadomestilo za nadzor borznoposredniške družbe
(301/1. člen ZTFI v zvezi z 224/1. členom ZBan-1) in podružnice
investicijskega podjetja tretje države (301/2. člen v zvezi z
298. členom ZTFI in 224/1. členom ZBan-1) znaša 7.200 točk
oziroma mesečno 600 točk.
  (2) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te tarifne
številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih
obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
  (3) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila
za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične poslovati
sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem
naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Letno
nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
  (4) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporabljajo tudi za banke (33/5. člen ZTFI v zvezi z
224/1. členom ZBan-1).
  (5) Letno nadomestilo za nadzor investicijskega podjetja
države članice, ki opravlja vse oziroma posamezne investicijske
storitve na območju Republike Slovenije preko podružnice, znaša
600 točk. Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor nastane
1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo
do 31. maja za tekoče koledarsko leto.
  (6) Letno nadomestilo za nadzor male borznoposredniške družbe
(301/1. člen ZTFI v zvezi z 224/1. členom ZBan-1) znaša 600 točk.
Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor nastane 1.
januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do
31. maja za tekoče koledarsko leto.
  (7) Letno nadomestilo za nadzor odvisnih borznoposredniških
zastopnikov, ki so vpisani v register odvisnih borznoposredniških
zastopnikov iz 237. člena ZTFI (301/2. člen v zvezi z 299. členom
ZTFI in 224/1. členom ZBan-1) znaša 60 točk. Obveznost plačila
letnega nadomestila za nadzor nastane 1. januarja v koledarskem
letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče
koledarsko leto.

  Tarifna številka 76
  (1) Letno nadomestilo za nadzor borze (491/1/2. člen ZTFI) in
letno nadomestilo za nadzor centralne klirinškodepotne družbe
(491/1/2. člen ZTFI) znaša 18.000 točk oziroma mesečno 1.500
točk.
  (2) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila
za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične poslovati
sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem
naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Letno
nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
  (3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah,
in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v
mesecu za tekoči mesec.

  Tarifna številka 77
  (1) Letno nadomestila za nadzor nad izdajateljem iz 99. člena
ZTFI (javno družbo – 491/1/2. člen ZTFI) znaša 600 točk.
  (2) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz drugega
odstavka 117. člena ZTFI (nejavno družbo iz 4. člena ZPre-1 –
491/1/2. člen ZTFI) znaša 240 točk.
  (3) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej
tarifni številki nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče
leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto.
  (4) Določbe te tarifne številke se ne uporabljajo za
investicijske družbe po ZISDU-1.
 3.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

  Tarifna številka 78
  (1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje
(195. člen ZISDU-1) znaša:
  – za vzajemni sklad 0,06% povprečne letne čiste vrednosti
sredstev vzajemnega sklada,
  – za investicijsko družbo 0,06% povprečne letne čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe.
  (2) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem vzajemnih
pokojninskih skladov (210/4. člen ZISDU-1), ustanovljenih oziroma
oblikovanih po:
  – 307. členu ZPIZ-1 in 5. členu ZKDPZJU, znaša 0,06%
povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega
sklada,
  – 285. členu ZPIZ-1, znaša 0,03% povprečne letne čiste
rednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
  (3) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in drugega odstavka
te tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih
mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči
mesec.
  (4) Družbe za upravljanje in upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov so dolžni do 15. januarja tekočega leta
poročati Agenciji o podatkih, potrebnih za določitev letnega
nadomestila za nadzor na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi 1, ki
je sestavni del te tarife.
  (5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen
v prvem, drugem in tretjem odstavku te tarifne številke, znaša za
vsak sklad posebej najmanj 600 točk oziroma mesečno najmanj 50
točk in največ 12.000 točk oziroma mesečno največ 1.000 točk.
  (6) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki,
potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno
nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno
doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega
dokončnega obroka.
  (7) Za letno nadomestilo za nadzor nad podružnico tuje družbe
za upravljanje (195. člen v zvezi z 52/3. členom ZISDU-1) se
smiselno uporabljajo določbe prvega do petega odstavka te tarifne
številke.
  (8) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje
države članice, ki opravlja storitve v Republiki Sloveniji preko
podružnice (195.a/2 člen ZISDU-1) oziroma nad družbo za
upravljanje države članice, ki neposredno opravlja storitve v
Republiki Sloveniji (195.a/2 člen ZISDU-1), znaša za vsak
investicijski sklad 200 točk.
  (9) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor iz
predhodnega odstavka te tarifne številke nastane 1. januarja v
koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja
za tekoče koledarsko leto. Letno nadomestilo za nadzor iz
predhodnega odstavka te tarifne številke se plačuje ne glede na
določbe tretjega odstavka te tarifne številke v enkratnem znesku
za tekoče leto.
  (10) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na vzajemne
sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade.

  Tarifna številka 79
  (1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor nad
skrbnikom (56/2. člen ZISDU-1 v zvezi s 33/5. členom ZTFI in
224/1. členom ZBan-1) je skupna povprečna čista vrednost sredstev
vseh investicijskih skladov oziroma podskladov, vzajemnih
pokojninskih skladov in kritnih skladov pokojninskih družb, za
katere skrbnik opravlja skrbniške storitve na podlagi ZISDU-1.
  (2) Letno nadomestilo za nadzor se določi v višini 0,02% od
osnove iz predhodnega odstavka.
  (3) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen
v drugem odstavku te tarifne številke, znaša najmanj 1.200 točk
oziroma mesečno najmanj 100 točk in največ 4.800 točk oziroma
mesečno največ 400 točk.
  (4) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki,
potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno
nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno
doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega
dokončnega obroka.
  (5) Skrbniki so dolžni do 15. januarja tekočega leta poročati
Agenciji o podatkih, potrebnih za določitev letnega nadomestila
za nadzor na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni
del te tarife.
  (6) V primeru, da skrbnik prične z opravljanjem skrbniških
storitev sredi leta, nastane obveznost plačevanja letnega
nadomestila za nadzor v prvem naslednjem mesecu po izdaji
dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev. Letno nadomestilo
za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
  (7) Skrbnik, ki prične z opravljanjem skrbniških storitev
sredi leta, plačuje akontacijo letnega nadomestila za nadzor v
višini 250 točk mesečno, ki se poračuna v naslednjem letu ob
dokončni predložitvi podatkov o skupni povprečni čisti vrednosti
sredstev iz prvega odstavka te tarifne številke.
  (8) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah,
in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v
mesecu za tekoči mesec.

  3.3. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih
               družb

  Tarifna številka 80
  (1) Letno nadomestilo za nadzor nad pravno naslednico
pooblaščene investicijske družbe po ZPNPID (9/6. člen ZPNPID v
zvezi s 195/1. členom ZISDU-1) znaša 120 točk.
  (2) Obveznost letnega nadomestila za nadzor iz prvega
odstavka te tarifne številke se plača ne glede na plačilo
letnega nadomestila za nadzor iz tarifne številke 77.
  (3) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej
tarifni številki nastane 1. januarja v koledarskem letu za
tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče
koledarsko leto.

AAA Zlata odličnost