Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, stran 5426.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) se v tretji alinei prvega odstavka 25. člena v predzadnjem stavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
2. člen
Za 38. členom se doda nov, 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
Izvajalcu, ki ob začetku izvajanja storitve iz objektivnih razlogov k vlogi za izdajo soglasja k ceni ne more predložiti vse potrebne dokumentacije, lahko organ, pristojen za izdajo soglasja k ceni storitve, izda začasno soglasje k ceni za dobo, ki ne sme biti daljša od šestih mesecev.«.
3. člen
V 40. členu se črta tretja alinea prvega odstavka, vejica na koncu druge alinee pa se nadomesti s piko.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvajalci institucionalnega varstva starejših lahko uskladijo cene storitev oskrbe II in III iz 24. člena tega pravilnika s prvim dnem naslednjega meseca po spremembi višine dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.«.
4. člen
Za 45. členom se doda nov, 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
Do določitve posebnosti glede oblikovanja cen institucionalnega varstva za stanovanjske skupine in bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami, se cene oblikujejo na podlagi dogovora, ki ga za vsako leto sprejmeta ministrstvo, pristojno za socialno varstvo in pristojna skupnost socialno varstvenih zavodov.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-18/2004
Ljubljana, dne 14. aprila 2008
EVA 2008-2611-0008
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti