Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1944. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 1, stran 4817.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (uradno prečiščeno besedilo) /ZFO-UPB1/ (Uradni list RS, št. 32/06), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je na predlog župana Občinski svet Občine Žužemberk na 12. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 1
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/07), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.855.531|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.315.831|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  3.036.263|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.720.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   169.340|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   146.023|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   279.568|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    27.896|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    8.298|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   239.674|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   590.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    90.000|
|   |neopredmetenih dolg. sredstev      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   949.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   949.700|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.093.282|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.144.134|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   163.651|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    27.256|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   873.901|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    20.326|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    59.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.435.133|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    52.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  1.011.345|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   112.300|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   259.488|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.959.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.959.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   555.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   501.800|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    53.200|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –237.751|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   180.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   180.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    53.167|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    53.167|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –110.518|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   127.233|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= - |   237.751|
|   |III)                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|    3.078|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-47/2008-1
Žužemberk, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.