Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1936. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Šmarješke Toplice iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., stran 4798.

Na podlagi 22. in 26. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08), Uredb in navodil o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, izdanih s strani Vlade Republike Slovenije je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 14. redni seji dne 22. 4. 2008 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun oskrbe z vodo v Občini Šmarješke Toplice iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz sistemov, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) porabnikom na območju Občine Šmarješke Toplice.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo, in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– števnina
– porabljena količina vode.
5. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem menjalnem obdobju.
6. člen
Porabljena količina vode (m3) je na vodomeru registrirana količina v obračunskem obdobju.
7. člen
Prispevek ob priključitvi je znesek, ki ga porabnik plača ob priključitvi na vodovodni sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega omrežja.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun števnine v EUR
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v EUR/m3.
9. člen
Znesek števnine v obračunskem obdobju (mesec) dobimo kot zmnožek faktorja vodomera in veljavne cene vode za m3.
Števnina (Eur) = fv (m3) x Cena (Eur /m3)
+----------------------------------+---------------------------+
|      Vodomer DN      |     fv (m3)     |
+----------------------------------+---------------------------+
|        20        |      3,5      |
+----------------------------------+---------------------------+
|       25–30        |       6       |
+----------------------------------+---------------------------+
|        40        |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       50–65        |      15       |
+----------------------------------+---------------------------+
|        80        |      40       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       100–125       |      60       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       150–200       |      150      |
+----------------------------------+---------------------------+
|       50 komb.       |      40       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       80 komb.       |      60       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      100 komb.       |      90       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      150 komb.       |      200      |
+----------------------------------+---------------------------+
10. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku in ob koncu obračunskega obdobja.
11. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval med dvema odčitavanjema v priključek vgrajenega vodomera. Pri porabnikih – fizičnih osebah je letno najmanj eno obračunsko obdobje, pri porabnikih – pravne osebe pa so najmanj štiri. Izvajalec javne službe lahko obračunava porabo pitne vode z akontacijami. Pri obračunu porabe pitne vode izvajalec javne službe uporablja zadnjo veljavno ceno sprejeto v skladu z 12. členom tega tarifnega pravilnika.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem obdobju, oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi drugih primerljivih uporabnikov.
12. člen
Vse cene iz tega tarifnega pravilnika so določene v veljavnem ceniku izvajalca javne službe. Cenik potrdi občinski svet in s predpisi določen državni organ, na predlog izvajalca javne službe.
13. člen
Tarifni pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-7/2008
Šmarješke Toplice, dne 22. aprila 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost