Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 4797.

Na podlagi 3., 7. in 32. Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3., 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS-I 26/90, 10/91 – ZP, Uradni list RS, št. 13/93 – ZP in 66/93 – ZP, 110/02 – ZGO-1 ter 2/04 – ZZdrl-A) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 14. redni seji dne 22. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice
1. člen
V celotnem Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 112/07) se besedna zveza »zvrsti grobov« nadomesti z besedno zvezo »vrste grobov« v ustreznih sklonih.
V celotnem odloku se besedna zveza »družinski grob« nadomesti z besedno zvezo »dvojni grob« v ustreznih sklonih.
2. člen
V prvi alinei drugega odstavka 8. člena se črta besedilo »in zidane grobnice«. Pred besedno zvezo »otroški grobovi« se postavljena vejica nadomesti z besedo »in«.
V tretji alinei drugega odstavka 8. člena se črta beseda »skupna«.
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
»Na zahtevo najemnika se za namen shranjevanja žar otroški grob prekategorizira v žarni grob. Otroški grob se na zahtevo najemnika prekategorizira v enojni grob, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.«
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»V otroške grobove je dovoljeno pokopavati le umrle otroke do starosti 10 let. V primeru, da želi najemnik v otroški grob pokopati krsto z umrlo odraslo osebo, se mu to dovoli, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– da pred predvidenim dnevom pogreba vloži zahtevo za prekategorizacijo otroškega groba v enojni grob,
– da gre za otroški grob, ki je bil kot tak kategoriziran pred 31. 12. 2007,
– da to dopuščajo terenske razmere.«
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Žare se shranjujejo v žarnih grobovih in v grobovih za klasičen pokop.«
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Žarni grob je lahko talni (žarna niša v tleh) ali tudi zunanji (žarna niša v zidu), če razmere na posameznem pokopališču to omogočajo.«
4. člen
Besedilo 15. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Zunanje mere prostorov za grobove so: dolžina 2,40 m, širina enojnega groba do največ 1,10 m, širina dvojnega groba do največ 2,10 m. Za otroške grobove in talne žarne grobove zadostujejo polovične mere enojnega groba.
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 2,20 m, širina 0,80 m in globina pri prvem pokopu najmanj 2,20 m. Za otroške grobove smejo biti jame odgovarjajoče skrajšane in zožene.
Če je v isti grobni jami predvidenih več zaporednih pokopov, je lahko jama poglobljena največ do 3,20 m. Plast zemlje nad zadnjo krsto mora biti najmanj 1,50 m.
Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m. Odmiki med grobovi v grobni vrsti smejo biti široki največ 0,5 m. Poti med grobovi morajo biti široke najmanj 0,5 m.
Združevanje grobnih prostorov je dopustno.«
5. člen
Na koncu prvega odstavka 16. člena se doda nov stavek, ki glasi:
»Enako velja za hortikulturno ureditev groba.«
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se črtata besedi »in obratno«.
7. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Pri izkopu groba je dovoljeno začasno odlaganje zemlje na sosednje grobove, vendar se jih mora zaščititi, da se jih ne poškoduje ali umaže. V primeru poškodb sosednjega groba mora povzročitelj obvestiti najemnika poškodovanega groba v treh dneh po pogrebu. Povzročitelj poškodb mora odpraviti poškodbe sosednjega groba v dogovoru z oškodovancem, najkasneje pa v roku enega meseca. Če tega ne stori v navedenem roku, opravi to izvajalec javne službe na stroške povzročitelja. V primeru, da se sosednji grob samo umaže, ga mora takoj očistiti.«
8. člen
Drugi stavek drugega odstavka 25. člena se spremeni tako, da glasi:
»Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci umrlega, t.j. tisti, ki pogreb plača oziroma plačajo. Kolikor ni drugega plačnika tako, da je plačnik občina, potem občina tudi določi način pokopa in pogrebne svečanosti.«
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se številka »20« spremeni v številko »10«.
10. člen
V prvem odstavku 41. člena se številka »5« spremeni v številko »10«.
Črta se šesti odstavek 41. člena.
11. člen
Črta se šesta alineja prvega odstavka 44. člena. Na koncu pete alineje se namesto vejice postavi pika.
12. člen
V 48. členu se spremeni tretja alineja tako, da glasi:
»– daje mnenje k spremembi enojnega groba v dvojnega,«.
13. člen
V 74. členu se številčna zveza »74/07« spremeni v številčno zvezo »74/00«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Vsem, ki imajo v času uveljavitve tega odloka sklenjeno najemno pogodbo za grobni prostor, ki meri po širini manj kot so določene dimenzije za enojni grob po tem odloku, pa očitno ne gre za neke druge vrste grob, se zaračunava najemnina za enojni grob.
Za že sklenjene najemne pogodbe, v katerih je predmet najema družinski grob, se od dneva uveljavitve tega odloka šteje, da je predmet najema dvojni grob.
15. člen
V Sklepu o določitvi cene najema grobnega prostora v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 112/07) se črta peta alineja 1. člena.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-10
Šmarješke Toplice, dne 22. aprila 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost