Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1933. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Šmarješke Toplice, stran 4795.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice, prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07; ZGos-UPB2) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na svoji 14. redni seji dne 22. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi območja, kjer se lahko izvaja dejavnost sobodajalstva tudi v drugih prostorih, ne samo v lastnem, najetem stanovanju ali počitniški hiši, na območju Občine Šmarješke Toplice.
S tem odlokom se ureja tudi postopek za izdajo soglasja pristojnega organa občine k opravljanju dejavnosti sobodajalstva v nestanovanjskih objektih.
2. člen
Sobodajalstvo v nestanovanjskih objektih se v Občini Šmarješke Toplice lahko opravlja na I. in II. vinogradniškem območju, in sicer na območju naslednjih naselij: Bela Cerkev, Brezovica, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Draga, Družinska vas, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gradenje, Hrib, Koglo, Mala Strmica, Orešje, Radovlja, Strelac, Šmarješke Toplice, Vinica pri Šmarjeti, Vinji vrh, Žaloviče.
V primeru, da ta odlok določenih pogojev za izvajanje dejavnosti posebej ne ureja, se uporabljajo določila Zakona o gostinstvu in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
3. člen
Zakon o gostinstvu določa, da je sobodajalec fizična oseba, samostojni podjetnik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju, počitniški hiši ali v drugih prostorih. Kot drugi prostori se štejejo zidanice, ki se nahajajo na območju iz prvega odstavka 2. člena.
Kot določa Zakon o gostinstvu je lahko sobodajalec fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije. Vpis za prijavo v Poslovni register Slovenije vloži sobodajalec pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za registracijo in poslovanje zidanic v turistični ponudbi, je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se zidanica nahaja na vinogradniškem območju,
– da ima objekt uporabno dovoljenje,
– da je sobodajalec lastnik objekta ali ga ima v najemu,
– mora imeti pozitivno mnenje izvedencev o instalirani opremi, komunalni opremljenosti,
– mora izpolnjevati pogoje varstva pri delu in zagotavljati varnost živil ter varnost zdravja pri delu.
Opravljanje gostinske dejavnosti v navedenih objektih se dopusti ob izpolnjevanju določil Zakona o gostinstvu.
Kot določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti lahko vinogradnik prodaja lastno vino v skladu z določili zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.
4. člen
Oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva na območjih določenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka, si mora pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
K vlogi za soglasje je potrebno priložiti naslednje:
– veljavno potrdilo o registraciji (AJPES),
– navedba parcelne številke in številka gradbenega dovoljenja za objekt, kjer se bo izvajalo sobodajalstvo,
– izjavo lastnika o izpolnjevanju pogojev Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter terminski plan izvajanja dejavnosti sobodajalstva (kot je registrirano).
Kolikor sobodajalec ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, kljub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 2. člena, ni upravičen do opravljanja dejavnosti sobodajalstva.
5. člen
Sobodajalec mora prav tako izpolniti pogoje, ki se nanašajo na Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin.
Kategoriziran namestitven objekt mora v celoti izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev po pravilniku. Označen mora biti v prospektu in ceniku kot turistična soba, počitniško stanovanje ali apartma.
Zidanice se kategorizirajo kot sobe in se označujejo z zvezdicami.
6. člen
Za plačilo turistične takse se upoštevajo določila Odloka o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
7. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti sobodajalstva v drugih prostorih opravlja pristojni tržni inšpekcijski organ in občinska inšpekcijska služba v okviru svojih pooblastil.
Nadzor nad izvajanjem gostinske dejavnosti se izvaja kot to določa Zakon o gostinstvu.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali fizična oseba ne izpolnjuje pogoje določil Zakona o gostinstvu, ji lahko na predlog pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti začasno ali trajno prepove opravljanje gostinske dejavnosti.
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska inšpekcijska služba.
III. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik (sobodajalec fizična oseba) in odgovorna oseba pravne osebe, če opravlja dejavnost v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Na podlagi tega odloka se zaradi lažje dostopnosti do objektov uskladijo označbe in kažipoti do vinogradniških območij, in sicer najkasneje v 3 letih od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2008
Šmarješke Toplice, dne 22. aprila 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost