Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1755. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 4337.

Na podlagi določil 49.a, 49.b in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2) in 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) so Občinski sveti Občine Gorje na 9. seji dne 21. 2. 2008, Občine Žirovnica na 11. seji dne 21. 2. 2008, Občine Jesenice na 15. seji dne 28. 2. 2008 ter Občine Kranjska Gora na 14. seji dne 19. 3. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
1. člen
S tem odlokom ustanavljajo občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bosta delovala medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega izvrševanja upravnih nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju občin ustanoviteljic.
2. člen
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica« (v nadaljevanju: medobčinski inšpektorat in redarstvo).
Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je: Cesta železarjev 6, Jesenice.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine Jesenice.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima pečat okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin«, v sredini je napis »Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
3. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi vsakokratni župani. Ustanovitelji se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Občine Jesenice, pobudo za to pa lahko poda vsaka ustanoviteljica ali predstojnik medobčinskega inšpektorata in redarstva. Za sprejem odločitve glede skupnih usmeritev medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu je potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne občinske uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan Občine Jesenice.
4. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo s posebnim Dogovorom o medsebojnih razmerjih.
5. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Pristojno je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere pristojnost posamezna zadeva spada.
6. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva, na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posameznih občin ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval.
7. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin. To razmerje se uporablja tudi financiranje delovanja skupne občinske uprave, razen, če dogovor iz 4. člena tega odloka ne določi drugače.
8. člen
Strokovne in tehnične naloge za medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja občinska uprava Občine Jesenice. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške in stroške uporabe prostora in opreme sedeža medobčinskega inšpektorata in redarstva Občini Jesenice, v skladu z dogovorom iz 4. člena tega odloka.
9. člen
Pri izvrševanju posamezne upravne naloge nastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akt ali akt v postopku o prekršku, ki ga izda pooblaščena oseba medobčinskega inšpektorata in redarstva, ima v glavi naziv Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Izdaja se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Pooblaščene uradne osebe v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so pooblaščene za odločanje o prekrških.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje.
10. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi in predstavlja vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti izobrazbo, kot jo določajo področni predpisi, opravljen državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit za inšpektorja, opravljen izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
11. člen
Vodja predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupno občinsko upravo, organizira in koordinira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva, opravlja dela in naloge prekrškovnega organa ter izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela medobčinske inšpekcije in redarstva.
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševane upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku oziroma direktorju te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
12. člen
V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so zaposleni poleg vodje še občinski inšpektor(ji) in občinski redarji. Pri svojem delovanju so popolnoma samostojni in neodvisni, v skladu s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov občin ustanoviteljic. Vsi zaposleni v medobčinski inšpekciji in redarstvu sklenejo delovno razmerje v Občini Jesenice. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Jesenice.
13. člen
Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 7. člena tega odloka oziroma v skladu z dogovorom iz 4. člena tega odloka. Strošek dopolnilnega programa (zapuščena vozila, posebne akcije, projekti), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom in se ne šteje za skupen strošek delovanja skupne občinske uprave. Finančno razmerje do tretjih oseb (upravne takse, prihodki od glob ipd.) se obračuna v skladu s predpisi, prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.
14. člen
V primeru izstopa občine ustanoviteljice, mora ta svojo namero o izstopu podati pisno vsem ostalim županom občin ustanoviteljic. Podlaga za izstop posamezne občine ustanoviteljice je sklep občinskega sveta. Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do skupne občinske uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 4. člena tega odloka. V tem primeru je občina, ki odstopi od dogovora, dolžna zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v ustreznem deležu do poteka odpovednega roka in pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.
15. člen
V primeru prenehanja delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva pripada posamezni občini ustanoviteljici takratna vrednost sredstev medobčinskega inšpektorata in redarstva v razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev.
16. člen
Javnim uslužbencem so občine ustanoviteljice ob prenehanju delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev, glede na deleže posamezne občine, kot je določeno v dogovoru iz 4. člena tega odloka.
17. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
18. člen
Župan Občine Jesenice mora v skladu s 17. členom Zakona o redarstvu imenovati komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper delo občinskih redarjev.
19. člen
Pred začetkom delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice mora vsaka občina ustanoviteljica na občinsko upravo Občine Jesenice posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil medobčinske inšpekcije in redarstva.
20. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo začne z delom najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Medobčinski inšpektorat in redarstvo takrat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 6. člena tega odloka.
21. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 44/02) in Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 26/96).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo poskrbi Občina Jesenice.
Št. 007-5/2008-1
Gorje, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
Št. 032-0003/2007
Žirovnica, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 007-25/2007
Jesenice, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-1/2008RP
Kranjska Gora, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti