Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1368. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav, stran 3279.

Na podlagi devetega odstavka 27. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, in 112/07) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav
1. člen
(področje)
Ta pravilnik določa vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov o gostovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav, način obveščanja javne agencije na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: agencija) o sklenjenih sporazumih in prenehanju veljavnosti sporazumov, vsebino in način objave seznama raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, ter način nadzora nad izvajanjem sporazumov.
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenese Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L št. 289 z dne 3. 11. 2005, str. 15).
2. člen
(vsebina sporazuma)
S sporazumom, ki mora biti sklenjen v pisni obliki, se raziskovalec iz tretje države zaveže, da bo dokončal raziskovalni projekt, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo v ta namen gostila raziskovalca iz tretje države.
Sporazum mora opredeliti vrsto delovnega razmerja in vse obveznosti ter pravice raziskovalca iz tretje države in raziskovalne organizacije iz delovnega razmerja.
Sporazum se sklene za obdobje trajanja projekta, za katerega raziskovalna organizacija gosti raziskovalca iz tretje države.
3. člen
(prenehanje veljavnosti sporazuma)
Sporazum samodejno preneha veljati, če se raziskovalcu iz tretje države ne dovoli vstop na podlagi predpisov, ki urejajo vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ali če se prekine delovno razmerje iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
(obveščanje agencije)
Raziskovalna organizacija, ki sklene sporazum, mora v enem mesecu od sklenitve sporazuma o tem obvestiti agencijo. V obvestilu mora raziskovalna organizacija navesti ime projekta, za katerega raziskovalna organizacija gosti raziskovalca iz tretje države, in datum začetka ter prenehanja veljavnosti sporazuma.
Raziskovalna organizacija mora nemudoma obvestiti agencijo o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje sporazuma.
5. člen
(objava seznama)
Agencija na svoji spletni strani objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, in datum začetka ter prenehanja veljavnosti sporazumov, ki so jih sklenile raziskovalne organizacije.
6. člen
(obnavljanje seznama)
Agencija redno obnavlja seznam iz prejšnjega člena.
Agencija v 15 dneh od dneva:
– vpisa raziskovalne organizacije v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) na podlagi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 in 122/06);
– izbrisa raziskovalne organizacije iz evidence raziskovalnih organizacij na podlagi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– prejema obvestila iz 4. člena tega pravilnika ustrezno spremeni oziroma dopolni seznam iz prejšnjega člena.
7. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem sporazumov ministrstvo, pristojno za znanost, v skladu z osmim odstavkom 27. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti prenese na agencijo.
8. člen
(vpogled v dokumentacijo)
Agencija ima pravico do vpogleda v dokumentacijo raziskovalne organizacije v zvezi z gostovanjem raziskovalca iz tretje države.
Agencija lahko po potrebi zahteva, da ji raziskovalna organizacija pošlje kopijo sporazuma in vseh morebitnih aneksov k sporazumu.
9. člen
(poročanje)
Raziskovalna organizacija najpozneje v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti sporazuma predloži agenciji krajše poročilo o poteku izvajanja sporazuma skupaj z izjavo, da je bilo delo v zvezi z vsemi raziskovalnimi projekti, za katere je bil podpisan sporazum, opravljeno.
10. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008/13
Ljubljana, dne 21. marca 2008
EVA 2008-3211-0013
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost