Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1361. Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov, stran 3250.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L št. 243 z dne 24. 9. 1996, str. 31) določa prepovedi in omejitve ter vsako drugo obvezno ravnanje pri odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (v nadaljnjem besedilu: PCB) in odpadnih PCB pri dekontaminaciji in odstranjevanju naprav, ki vsebujejo PCB ter obveznost poročanja Evropski Komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
(2) Za vsa ravnanja z odpadnimi PCB, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(uporaba)
Ta uredba se uporablja za PCB in za odpadne PCB ter za naprave z vsebnostjo več kakor 5 dm3 PCB. Pri kondenzatorjih se mejna vrednost prostornine 5 dm3 nanaša na celotno prostornino vseh posameznih elementov, ki vsebujejo PCB in sestavljajo napravo.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. PCB je:
– poliklorirani bifenil,
– poliklorirani terfenil,
– monometiltetraklorodifenilmetan, monometildiklorodifenilmetan, monometildibromodifenilmetan,
– druga mešanica, kjer posamična ali skupna vsebnost snovi iz prejšnjih alinej presega 0,005% njene teže;
2. naprava, ki vsebuje PCB, je transformator, kondenzator, posoda z ostanki PCB ali druga naprava, ki vsebuje ali je vsebovala PCB in ni bila dekontaminirana (v nadaljnjem besedilu: naprava). Za napravo se šteje tudi naprava, katere sestavni del je transformator ali kondenzator in za katero iz dokumentacije o njeni proizvodnji ali vzdrževanju ni razvidno, da ne vsebuje PCB;
3. odpadni PCB so odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Za odpadne PCB se štejejo tudi PCB v napravah, ki so namenjene odstranjevanju, in PCB v katerihkoli odpadnih predmetih, materialih ali tekočinah, ki PCB vsebujejo ali so z njimi onesnaženi;
4. imetnik PCB je pravna ali fizična oseba, ki ima v posesti PCB, odpadne PCB ali naprave, predmete, materiale ali tekočine, ki vsebujejo PCB ali so z njimi onesnaženi;
5. povzročitelj odpadnih PCB je pravna oseba, ki zaradi izvajanja dekontaminacije ali odstranjevanja izrabljenih naprav ali odpadnih predmetov, materialov ali tekočin, ki vsebujejo PCB ali so PCB, povzroča nastajanje odpadnih PCB;
6. dekontaminacija je vsak postopek, s katerim se zagotovi, da se naprava, predmet, material ali tekočina, ki vsebuje PCB ali je PCB, lahko ponovno uporabi, reciklira ali varno odstrani. Za dekontaminacijo naprave štejejo tudi postopki, s katerimi se PCB nadomesti s tekočino, ki ne vsebuje PCB;
7. odstranjevanje je vsak postopek odstranjevanja odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki je označen z oznako D8, D9, D10 ali D15. Če dekontaminacija naprave ali odpadnega PCB ni možna in to pomeni varno in globoko podzemno odlaganje v slojih suhih kamnin se šteje za odstranjevanje tudi postopek odstranjevanja, ki je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, označen z oznako D12.
II. RAVNANJE S PCB IN Z ODPADNIMI PCB
4. člen
(ravnanje s PCB in z odpadnimi PCB)
(1) Prepovedano je:
– ločevati PCB od drugih snovi zaradi njihove ponovne uporabe,
– pridobivati PCB z recikliranjem iz odpadnih PCB,
– ponovno uporabiti ali predelati odpadne PCB,
– polniti ali dolivati PCB v transformator,
– puščati v naravnem okolju, odmetavati ali nenadzorovano odstranjevati PCB in odpadne PCB,
– na ladji odlagati ali sežigati PCB in odpadne PCB.
(2) Odpadne PCB je treba odstraniti.
(3) Transformator, ki vsebuje PCB, se lahko uporablja do roka iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, kolikor še ni izločen iz uporabe in PCB, ki ga vsebuje, izpolnjuje tehnične standarde ali specifikacije glede izolacijskih lastnosti, pri čemer mora biti transformator v dobrem stanju in ne sme puščati.
5. člen
(odstranjevanje PCB in odpadnih PCB)
(1) PCB in odpadni PCB se odstranjujejo s sežiganjem v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.
(2) PCB in odpadne PCB se lahko odstranjuje tudi na drug način kot s sežiganjem, če so škodljivi vplivi na okolje manjši ali enaki vplivom na okolje, ki nastajajo pri sežiganju, in so izpolnjene zahteve za odstranjevanje PCB in odpadnih PCB, iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 7) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 323/2007 z dne 26. marca 2007 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L št. 85 z dne 27. 3. 2007, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/2004/ES).
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena te uredbe se odpadne naprave, predmeti, materiali in tekočine, ki vsebujejo odpadne PCB ali so z njimi onesnaženi, lahko predelujejo ali odstranjujejo z odlaganjem, če vsebnost PCB v njih ne presega mejnih vrednosti koncentracije PCB in so izpolnjene druge zahteve za predelavo in odlaganje odpadkov, iz Uredbe 850/2004/ES.
6. člen
(skladiščenje odpadnih PCB)
(1) Imetnik odpadnih PCB mora odpadne PCB skladiščiti ločeno od drugih odpadkov in vnetljivih snovi do njihove oddaje v nadaljnje ravnanje v skladu s to uredbo ter zagotoviti, da se odpadni PCB ne mešajo z drugimi odpadki in z njimi ravnati tako, da je odpadne PCB mogoče odstraniti.
(2) Prepovedano je začasno skladiščenje odpadnih PCB pred oddajo v odstranjevanje ali skladiščenje odpadnih PCB pred njihovo odstranitvijo daljše od štiriindvajsetih mesecev.
(3) Prepovedano je začasno skladiščenje naprave pred njeno oddajo v odstranjevanje ali dekontaminacijo daljše od štiriindvajsetih mesecev.
(4) Količina začasno skladiščenih odpadnih PCB ne sme presegati količine odpadnih PCB, ki zaradi delovanja ali dejavnosti povzročitelja odpadnih PCB nastanejo v obdobju štiriindvajsetih mesecev.
(5) Začasno skladiščenje in skladiščenje odpadnih PCB je dovoljeno le v za to namenjenih in urejenih objektih ali napravah.
III. OZNAČEVANJE NAPRAV
7. člen
(označevanje naprav)
Imetnik PCB mora napravo, ki vsebuje več kakor 5 dm3 PCB, označiti, s tem da se za način označevanja in obliko oznake uporablja predpis, ki ureja varstvene ukrepe za delo s snovmi, ki vsebujejo poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene in poliklorirane terfenile. Imetnik PCB mora oznako pritrditi na napravo in na vrata, ki vodijo v prostor ali objekt, kjer je naprava nameščena.
IV. OBVEZNOSTI IMETNIKA PCB
8. člen
(obveznost dekontaminacije ali odstranitve)
(1) Imetnik PCB mora zagotoviti, da se naprava, predmeti in materiali, ki vsebujejo PCB, ter tekočine, ki vsebujejo PCB ali so PCB, dekontaminirajo ali odstranijo najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Če odpadni PCB nastajajo pri dekontaminaciji ali odstranjevanju naprav, predmetov in materialov, ki vsebujejo PCB, ali tekočin, ki vsebujejo PCB ali so PCB, mora odstranjevanje odpadnih PCB zagotoviti povzročitelj odpadnih PCB.
(3) Kot dokazilo o izpolnjevanju obveznosti imetnika PCB glede odstranjevanja odpadnih PCB, se uporablja veljaven evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Imetnik PCB mora pred odstranitvijo ali dekontaminacijo naprave izvesti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za preprečitev požarne nevarnosti naprave, pri tem pa je treba napravo ločiti od vnetljivih snovi ali izdelkov.
(5) Če se naprava preneha uporabljati, mora imetnik PCB ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da se naprava dekontaminira ali odstrani najpozneje v roku, ki je v 6. členu te uredbe določen za začasno skladiščenje odpadnih PCB.
(6) Transformator, ki vsebuje med 0,05% in 0,005% PCB teže transformatorskega olja, se lahko dekontaminira ali odstrani tudi po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar najpozneje do prenehanja njegove uporabe.
9. člen
(prijava naprave)
(1) Imetnik PCB mora napravo prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. firmi, sedežu in matični številki oziroma imenu in naslovu imetnika PCB,
2. vrsti in lokaciji naprave, vključno s parcelno številko ali številko stavbe iz registra stavb,
3. količini transformatorskega olja, če so to transformatorji, oziroma o prostornini kondenzatorja s PCB ali količini PCB, če je to druga naprava,
4. predvidenem datumu in načinu odstranitve naprave,
5. predvidenem datumu dekontaminacije naprave.
(3) Imetnik PCB prijavi napravo na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
10. člen
(izjema pri prijavi naprave)
(1) Če je vsebnost PCB v tekočini manjša od 0,05% mase tekočine v napravi, prijava vsebuje le podatke iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora imetnik PCB k prijavi priložiti poročilo o izvedenih meritvah vsebnosti PCB v tekočini.
11. člen
(prijava spremembe naprave)
Imetnik PCB mora ministrstvu najpozneje v treh mesecih po nastanku spremembe na napravi posredovati spremembe podatkov iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.
12. člen
(načrt odstranjevanja odpadnih PCB)
(1) Imetnik PCB mora za napravo izdelati načrt odstranjevanja odpadnih PCB, s katerim se določi ukrepe za odstranjevanje PCB, ki so v napravi, ali za odstranjevanje celotne naprave in ukrepe za dekontaminacijo naprave, če se PCB iz naprave izločijo.
(2) Načrt odstranjevanja odpadnih PCB mora vsebovati najmanj:
1. podatke o vrsti naprave in o vsebnosti PCB v njej;
2. opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za odstranjevanje PCB iz naprave in dekontaminacijo naprave oziroma odstranjevanje celotne naprave, preprečevanje in zmanjševanje nastajanja škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi zaradi PCB in časovnico izvedbe načrtovanih ukrepov;
3. obstoječe in predvidene načine ravnanja s PCB in z odpadnimi PCB, ki jih ima imetnik v posesti:
– o začasnem skladiščenju odpadnih PCB,
– o oddaji ali prepuščanju odpadnih PCB osebi, ki zagotavlja njihovo nadaljnje odstranjevanje.
(3) Imetnik PCB, ki ima naprave na različnih krajih, kjer izvaja svojo dejavnost, mora v načrtu odstranjevanja odpadnih PCB navesti podatke iz prejšnjega odstavka za vsak kraj posebej, kjer so naprave.
(4) Načrt odstranjevanja odpadnih PCB se izdela za obdobje do 31. decembra 2010. Načrt odstranjevanja odpadnih PCB se vsako leto pregleda in ustrezno dopolni. Pri izdelavi načrta odstranjevanja odpadnih PCB je potrebno glede obdelave odpadnih PCB upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
(5) Imetnik PCB mora posredovati načrt odstranjevanja odpadnih PCB ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
13. člen
(dekontaminacija naprav, predmetov, materialov ali tekočin)
(1) Po oddaji odpadnega PCB v odstranjevanje mora imetnik PCB zagotoviti dekontaminacijo naprav, predmetov, materialov ali tekočin, ki vsebujejo PCB.
(2) Transformator, v katerem je delež PCB večji od 0,05% mase transformatorskega olja, se dekontaminira tako, da:
1. se delež PCB v transformatorju zmanjša na delež PCB med 0,05% in 0,005% mase transformatorskega olja,
2. so nevarne lastnosti nadomestnega transformatorskega olja znatno manjše od nevarnih lastnosti transformatorskega olja, ki vsebuje PCB,
3. se zamenjava transformatorskega olja izvede tako, da ne ogrozi nadaljnje odstranitve PCB iz odpadnega transformatorskega olja.
(3) Imetnik PCB mora za transformator, ki vsebuje PCB med 0,05% in 0,005% mase transformatorskega olja, pri njegovi dekontaminaciji upoštevati določbe 2. in 3. točke prejšnjega odstavka.
(4) Po izvedeni dekontaminaciji naprave se oznaka iz 7. člena te uredbe nadomesti z oznako, določeno v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Oznako iz prejšnjega odstavka je treba na napravo vkovati, vgravirati ali vtisniti tako, da je ni mogoče uničiti.
V. MERJENJE PCB
14. člen
(merjenje vsebnosti PCB v tekočinah)
(1) Meritev vsebnosti PCB se v tekočinah, kot so naftni derivati in rabljena olja, izvaja po metodah iz Odločbe Komisije z dne 16. januarja 2001 o določitvi dveh referenčnih merilnih metod PCB v skladu s členom 10(a) Direktive Sveta 96/59/EGS o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L št. 23 z dne 25. 1. 2001, str. 31).
(2) Meritev vsebnosti PCB v naftnih derivatih, rabljenih oljih in v izolacijskih tekočinah se lahko izvaja tudi po drugih preizkusnih metodah, če so rezultati validacij teh metod enaki rezultatom validacij iz referenčnih metod iz prejšnjega odstavka.
(3) Če vsebnost PCB v tekočini ne presega 0,003% celotne mase tekočine se ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena za določitev vsebnosti PCB v naftnih derivatih, rabljenih oljih in v izolacijskih tekočinah lahko uporabi vsaka preizkusna metoda z občutljivostjo merjenja vsebnosti PCB najmanj 0,001% celotne mase tekočine.
VI. DEKONTAMINACIJA NAPRAV, PREDMETOV, MATERIALOV IN TEKOČIN
15. člen
(izvajanje dekontaminacije)
(1) Dekontaminacijo lahko izvaja le oseba, ki ima za opravljanje te dejavnosti okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo poleg pogojev iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, določi še:
– postopke dekontaminacije,
– ravnanje z odpadki po izvedeni dekontaminaciji.
16. člen
(evidenca o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah)
(1) Oseba, ki izvaja dekontaminacijo, mora voditi evidenco o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah in vsebuje podatke o:
– vrsti dekontaminiranih naprav, predmetih, materialih in tekočinah,
– kraju dekontaminacije in imetniku PCB,
– načinu dekontaminacije,
– vrstah in količinah odpadnih PCB, ki so nastali pri dekontaminaciji, in nadaljnjem ravnanju z njimi.
(2) Evidenca o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah se vodi na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh. Sestavni del evidence o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah so tudi evidenčni listi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Oseba, ki izvaja dekontaminacijo, mora evidenco o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
17. člen
(poročilo o dekontaminaciji)
(1) Oseba, ki izvaja dekontaminacijo, mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta poslati poročilo o izvedenih dekontaminacijah za preteklo koledarsko leto. Poročilo vsebuje podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti in matični številki osebe, ki izvaja dekontaminacijo,
– vrstah dekontaminiranih naprav, predmetov, materialov in tekočin,
– krajih dekontaminacije in imetniku PCB,
– vrstah in količinah odpadkov, ki so nastajali pri dokontaminaciji, in o nadaljnjem ravnanju z njimi.
(2) Poročilo se pošlje na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
VII. OPERATIVNI PROGRAM
18. člen
(operativni program ravnanja s PCB in z odpadnimi PCB)
(1) V operativnem programu ravnanja s PCB in z odpadnimi PCB se določi državni načrt odstranjevanja odpadnih PCB vključno z načrtom odstranjevanja oziroma dekontaminacije vseh obstoječih naprav in nadaljnjega ravnanja z odpadnimi PCB in z odpadki, ki nastajajo pri dekontaminaciji naprav.
(2) V operativnem programu se določijo tudi usmeritve za ločeno zbiranje in nadaljnje ravnanje z napravami, ki vsebujejo PCB, za katere v skladu z 2. členom te uredbe ni treba zagotavljati predpisanih ukrepov.
VIII. VODENJE EVIDENCE IN POROČANJE KOMISIJI
19. člen
(evidenca naprav)
(1) Ministrstvo vodi evidenco naprav, za katere se uporabljajo določbe te uredbe.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu imetnika PCB,
– vrsti in lokaciji naprave,
– količini oziroma vsebnosti PCB v napravi,
– datumu izvedene oziroma nameravane odstranitve ali dekontaminacije naprave,
– datumu prijave.
(3) Evidenca naprav je objavljena na spletnih straneh ministrstva.
(4) Ministrstvo na vsakih 12 mesecev posodobi evidenco naprav.
(5) Ministrstvo spremlja količine PCB v napravah iz evidence.
20. člen
(vodenje evidence)
(1) Ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo okoljevarstvena dovoljenja za odstranjevanje odpadkov, vodi posebno evidenco oseb, ki izvajajo dekontaminacijo.
(2) V evidenci oseb, ki izvajajo dekontaminacijo, vodi ministrstvo tudi podatke o vrsti naprav, predmetov, materialov in tekočin, ki jih posamezna oseba dekontaminira.
21. člen
(poročanje Komisiji)
Ministrstvo poroča Komisiji vsaka tri leta v okviru področnega poročila v skladu z določbami 8. člena Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 20), 16. člena Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (UL L št. 114 z dne 27. 4. 2006, str. 9) in 5. člena Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju nekaterih direktiv, ki zadevajo okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48) o:
– sprejetih načrtih odstranjevanja naprav, dekontaminacije naprav, nadaljnjega ravnanja z odpadnimi PCB in z odpadki dekontaminacije,
– sprejetih usmeritvah za ločeno zbiranje in nadaljnje ravnanje z napravami iz drugega odstavka 18. člena te uredbe, ki vsebujejo PCB in niso naprave po tej uredbi.
IX. NADZOR
22. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nadzor nad izvajanjem 4., 7., 8., 12. in 13. člena te uredbe pa poleg njih tudi inšpektorji, pristojni za energetiko.
(2) Za rentgenske naprave v zdravstvu in v industriji opravljajo nadzor nad izvajanjem 4., 7., 8., 12. in 13. člena te uredbe tudi zdravstveni inšpektorji.
X. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje imetnik PCB, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe:
– ločuje PCB od drugih snovi zaradi njihove ponovne uporabe,
– pridobiva PCB z recikliranjem iz odpadnega PCB,
– ponovno uporablja ali predeluje odpadni PCB,
– polni ali doliva PCB v transformator,
– pušča v naravnem okolju, odmetava ali nenadzorovano odstranjuje PCB in odpadne PCB,
– na ladji odlaga ali sežiga PCB in odpadne PCB,
– na zagotovi odstranjevanja PCB v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe,
– uporablja transformator, ki vsebujejo PCB v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe,
– skladišči odpadne PCB in ravna z njimi v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena te uredbe,
– začasno skladišči PCB ali odpadne PCB pred oddajo v odstranjevanje dlje kakor je določeno v drugem odstavku 6. člena te uredbe,
– začasno skladišči napravo pred njeno oddajo v odstranjevanje ali dekontaminacijo dlje kakor je določeno v tretjem odstavku 6. člena te uredbe,
– začasno skladišči odpadne PCB v količini, ki presega količino iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe,
– začasno skladišči odpadne PCB v objektih in napravah v nasprotju s petim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da se naprava, predmeti, snovi ali tekočine, ki vsebujejo PCB ali so PCB, dekontaminirajo ali odstranijo v roku iz prvega odstavka 8. člena te uredbe,
– kot povzročitelj odpadnih PCB ne zagotovi odstranjevanja odpadnih PCB, ki nastajajo pri dekontaminaciji ali odstranjevanju naprav, predmetov, materialov in tekočin, če vsebujejo PCB ali so PCB, v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe,
– ne zagotovi izvedbe varnostnih ukrepov, ki so potrebni za preprečitev požarne nevarnosti naprave, v skladu s četrtim odstavkom 8. člena te uredbe,
– v skladu s petim odstavkom 8. člena te uredbe ne zagotovi, da se naprava, ki jo je prenehal uporabljati, dekontaminira ali odstrani najpozneje v roku, ki je v 6. členu te uredbe določen za začasno skladiščenje,
– ne prijavi naprave v skladu z 9. členom te uredbe,
– ne zagotovi dekontaminacije naprav, predmetov, materialov ali tekočin, ki so vsebovale PCB po oddaji odpadnega PCB v odstranjevanje, v skladu s prvim odstavkom 13. člena te uredbe ali
– ne zagotovi dekontaminacije transformatorja v skladu z drugim in tretjim odstavkom 13. člena te uredbe.
(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje imetnik PCB, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne označi naprave, ki vsebuje več kakor 5 dm3 PCB, ali jo označi v nasprotju s 7. členom te uredbe,
– v nasprotju z 11. členom te uredbe ne prijavi spremembe, ki zadeva podatke iz drugega odstavka 9. člena te uredbe, najkasneje v treh mesecih po njenem nastanku,
– ne zagotovi izdelave načrta odstranjevanja odpadnih PCB in njegovega letnega pregleda v skladu s četrtim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne pošlje načrta odstranjevanja odpadnih PCB ministrstvu v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne zagotovi nadomestitve oznake po izvedeni dekontaminaciji naprave v skladu s četrtim odstavkom 13. člena te uredbe ali
– v nasprotju s petim odstavkom 13. člena te uredbe ne vkuje, vgravira ali vtisne oznake na napravo tako, da je ni mogoče uničiti.
(3) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki izvaja dekontaminacijo in je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– izvaja dekontaminacijo, ne da bi pridobila okoljevarstveno dovoljenje v skladu s prvim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah v skladu s prvim odstavkom 16. člena te uredbe,
– ne hrani evidence o dekontaminiranih napravah, predmetih, materialih in tekočinah za posamezno koledarsko leto v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe ali
– ne pošlje poročila o izvedenih dekontaminacijah za preteklo koledarsko leto v skladu s 17. členom te uredbe.
(4) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba imetnika PCB oziroma osebe, ki izvaja dekontaminacijo naprav.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(veljavnost načrtov odstranjevanja odpadnih PCB)
Načrti odstranjevanja odpadnih PCB iz tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00, 54/02, 18/03 in 41/04 – ZVO-1), izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi do konca obdobja, za katerega so bili izdelani.
25. člen
(rok za izdelavo načrtov odstranjevanja odpadnih PCB)
Obstoječi imetniki PCB, ki do dneva uveljavitve te uredbe v skladu s Pravilnikom o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00, 54/02, 18/03 in 41/04 – ZVO-1) ministrstvu niso poslali načrta odstranjevanja odpadnih PCB, ga morajo izdelati v skladu s to uredbo in ga poslati ministrstvu na obrazcu iz 12. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2008.
26. člen
(veljavnost operativnega programa ravnanja s PCB in PCT)
Do sprejetja operativnega programa ravnanja s PCB in z odpadnimi PCB v skladu s to uredbo se uporablja Operativni program ravnanja s PCB in PCT, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 27. februarja 2003.
27. člen
(veljavnost obstoječih dovoljenj za dekontaminacijo in poročanje o dekontaminaciji)
(1) Dovoljenja, izdana pred uveljavitvijo te uredbe za izvajanje dekontaminacije v skladu s Pravilnikom o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00, 54/02, 18/03 in 41/04 – ZVO-1), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
(2) Poročilo iz 17. člena te uredbe je treba v skladu s to uredbo prvič poslati ministrstvu za leto 2008 do 31. decembra 2009.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00, 54/02, 18/03 in 41/04 – ZVO-1).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2008/7
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2008-2511-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost