Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1357. Uredba o varovanju jedrskih snovi, stran 3193.

Na podlagi sedmega odstavka 122. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o varovanju jedrskih snovi
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba za izvajanje Uredbe Komisije (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih (UL L št. 54 z dne 28. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 302/2005/Euratom) določa način in obliko prenosa podatkov o jedrskih snoveh v centralno evidenco jedrskih snovi, prenosa podatkov in informacij, ki se nanašajo na izvajanje varovanja jedrskih snovi, ter pristojni organ.
(2) Glede drugih vprašanj v zvezi z varovanjem jedrskih snovi, kakršna so:
– seznam jedrskih snovi, o katerih je treba voditi centralno evidenco,
– merila, na podlagi katerih se lahko odobri pisno odstopanje od pravil, ki urejajo obliko in pogostnost obveščanja,
– način določanja območij materialnih bilanc,
– način, oblika in obseg vodenja evidenc jedrskih snovi po posameznih območjih materialnih bilanc ter
– oblika notranjega nadzora nad prometom z jedrskimi snovmi, se poleg Uredbe 302/2005/Euratom uporabljajo določbe:
– Sporazuma med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/04, v nadaljnjem besedilu: Sporazum),
– Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) ter (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/04, v nadaljnjem besedilu: Dodatni protokol) in
– Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04) v delu, ki se nanaša na nadzorne ukrepe.
2. člen
(prenos podatkov o jedrskih snoveh v centralno evidenco jedrskih snovi)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Uredbo 302/2005/Euratom zavezana poročati Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija), mora poslati kopijo vseh uradnih dopisov istočasno tudi Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV) na način in v obliki, kakor je to določeno v 3., 10. do 17., 19. do 25. in 30. do 32. členu Uredbe 302/2005/Euratom.
(2) Podatke in informacije v zvezi z mestom, ki sta jih Republika Slovenija in Komisija v skladu z Dodatnim protokolom zavezani pošiljati Mednarodni agenciji za atomsko energijo, mora pravna ali fizična oseba na zahtevo poslati URSJV.
(3) Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena mora nemudoma poslati URSJV tudi kopije podatkov in informacij, ki jih v zvezi z izvajanjem varovanja jedrskih snovi prejme od Komisije ali jih tja pošlje. Ob nenapovedani inšpekciji v skladu s 84. členom Sporazuma mora o tem v čim krajšem času obvestiti URSJV.
3. člen
(pristojni organ po Uredbi 302/2005/Euratom)
URSJV je pristojni organ za:
– določanje predstavnika mesta po prvem pododstavku drugega odstavka 3. člena Uredbe 302/2005/Euratom,
– pravočasno zbiranje ustreznih informacij in predložitev splošnega opisa zgradb na mestu, ki ne vsebujejo jedrskih snovi po tretjem odstavku 3. člena Uredbe 302/2005/Euratom,
– sodelovanje s Komisijo v skladu s prvim pododstavkom prvega odstavka 6. člena Uredbe 302/2005/Euratom.
4. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Navodilo o načinu vodenja evidence o jedrskih gorivih, njihovi dobavi, proizvodnji in uporabi ter rokih poročanja (Uradni list SRS, št. 32/80) in Pravilnik o conah materialnih bilanc in načinu vodenja evidence o jedrskih materialih ter o pošiljanju podatkov iz te evidence (Uradni list SFRJ, št. 9/88).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2008/8
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2007-2511-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost