Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1192. Uredba o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, stran 2920.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1082/2006/ES z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1082/2006/ES) določajo postopek in podrobnejši pogoji za odobritev ustanovitve evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: EZTS) s sedežem v Republiki Sloveniji in za včlanitev pravnih oseb iz Republike Slovenije v EZTS s sedežem v drugi članici Evropske skupnosti.
2. člen
(svoboda ustanavljanja in vstopanja v EZTS)
Pravne osebe iz 3. člena te uredbe svobodno ustanavljajo in se včlanjujejo v EZTS v skladu z Uredbo 1082/2006/ES in to uredbo ter drugimi predpisi Republike Slovenije.
3. člen
(člani EZTS)
V EZTS se lahko včlanijo naslednje pravne osebe iz Republike Slovenije:
1. Republika Slovenija;
2. občine;
3. pravne osebe javnega prava v smislu drugega pododstavka devetega odstavka 1. člena Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), s spremembami;
4. zveze občin, v katere so včlanjene občine, ki so prav tako lahko članice EZTS.
4. člen
(naloge EZTS)
Naloge EZTS so omejene na izvajanje programov teritorialnega sodelovanja ali projektov, ki jih sofinancira Evropska skupnost v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
5. člen
(prepoved registracije EZTS, katerega člani imajo omejeno odgovornost)
V Republiki Sloveniji ni mogoče registrirati EZTS, katerega člani omejeno odgovarjajo za obveznosti EZTS.
II. POSEBNI DEL
6. člen
(odločitev o ustanovitvi in včlanitvi v EZTS)
(1) Odločitev o ustanovitvi EZTS se sprejme na pobudo njegovih bodočih članov.
(2) Odločitev o včlanitvi novega člana v EZTS se sprejme na pobudo članov.
7. člen
(statusna oblika EZTS)
Pravne osebe iz 2., 3. in 4. točke 3. člena te uredbe se lahko včlanijo v EZTS, ki se ustanovi kot pravna oseba zasebnega prava.
8. člen
(obvestilo o namenu sodelovanja v EZTS)
(1) Pravna oseba iz 2., 3. in 4. točke 3. člena te uredbe, ki je eden od ustanoviteljev bodočega EZTS ali se želi včlaniti v obstoječi EZTS, pošlje Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko uradno obvestilo o namenu sodelovanja v EZTS (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka morata biti priložena predloga konvencije in statuta bodočega EZTS, ali konvencija in statut obstoječega EZTS.
9. člen
(odobritev članstva v EZTS)
(1) O odobritvi sodelovanja v EZTS odloči Vlada Republike Slovenije na predlog Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku treh mesecev od dneva prejema popolne vloge iz prejšnjega člena.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko zavrne odobritev, če meni, da takšno sodelovanje ni v skladu z določbami Uredbe 1082/2006/ES ali predpisi Republike Slovenije, predvsem s 4., 5. in 7. členom te uredbe, ali iz razlogov javnega interesa ali javne politike Republike Slovenije.
(3) Vlada Republike Slovenije sprejme odločitev o odobritvi ali zavrnitvi sodelovanja v EZTS z odločbo.
10. člen
(spremembe konvencije in bistvene spremembe statuta)
(1) Bistvene spremembe statuta EZTS so tiste, ki neposredno ali posredno vključujejo spremembo konvencije o ustanovitvi EZTS.
(2) Pravna oseba iz 2., 3. in 4. točke 3. člena te uredbe, ki je članica EZTS, je dolžna o nameravani spremembi konvencije in bistveni spremembi statuta obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
(3) Na predlog Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko odloča o odobritvi spremembe konvencije in bistvene spremembe statuta Vlada Republike Slovenije v skladu z 9. členom te uredbe.
11. člen
(prepoved dejavnosti EZTS)
V primeru, da EZTS izvaja dejavnost, ki je v nasprotju z določbami Uredbe 1082/2006/ES ali predpisi Republike Slovenije, vključno z določbami te uredbe, ali z javno varnostjo, javnim zdravjem ali javno moralo, ali javnim interesom ali politiko Republike Slovenije, lahko Vlada Republike Slovenije z odločbo prepove to dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ali zahteva, da pravna oseba iz 2., 3. ali 4. točke 3. člena te uredbe, ki je članica EZTS, izstopi iz EZTS, razen če EZTS preneha z zadevno dejavnostjo.
III. FINANČNI NADZOR
12. člen
(obveznosti finančnega nadzora Republike Slovenije)
V primeru uporabe sredstev Evropske skupnosti se za finančni nadzor EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-8/2008/8
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2008-1536-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost