Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1143. Sklep o programu in načinu opravljanja preizkusa znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, stran 2865.

Na podlagi tretjega odstavka 225.c člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 – ZISDU-1B in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o programu in načinu opravljanja preizkusa znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta sklep določa program in način opravljanja preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov iz 1. točke drugega odstavka 225.b člena ZISDU-1 (v nadaljevanju preizkus znanj).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
II. PROGRAM PREIZKUSA ZNANJ
2. člen
S preizkusom znanj se preverja, ali ima kandidat ustrezna znanja z naslednjih področij:
– investicijski skladi in družbe za upravljanje,
– izbrane vsebine predpisov s področja trga kapitala,
– preprečevanje pranja denarja,
– izbrane vsebine davčnih predpisov,
– poslovna etika in odnos do vlagateljev.
III. Način OPRAVLJANJA PREIZKUSA ZNANJ
3. člen
Preizkuse znanj izvaja Združenje družb za upravljanje – GIZ (v nadaljevanju Združenje).
4. člen
Za namene izvedbe preizkusa znanj se oblikujeta izpitni odbor (v nadaljevanju odbor) in komisija za preizkus znanj (v nadaljevanju komisija).
5. člen
(1) Odbor sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika Združenja,
– 2 predstavnika Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) in
– 1 neodvisen strokovnjak.
(2) Neodvisni strokovnjak po tem sklepu je oseba, ki:
– je strokovnjak s področja gospodarskega prava ali financ oziroma z drugih področij iz 2. člena tega sklepa,
– ni posredno ali neposredno povezana oseba s članico Združenja.
(3) Vsak član odbora ima namestnika. Mandat članov odbora in njihovih namestnikov traja 2 leti z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Predstavnika iz tretje alineje prvega odstavka tega člena in njegovega namestnika imenuje Agencija na predlog Združenja.
(5) Predsednika odbora izberejo člani v skladu s poslovnikom odbora.
6. člen
(1) Pristojnosti odbora so naslednje:
– določa podrobnejši program in vsebino preizkusa znanj,
– določa merila za opravljanje preizkusa znanj,
– določa navodila komisijam in listo članov komisij,
– obravnava ugovore kandidatov,
– odloča o višini nadomestila za opravljanje preizkusa znanj,
– sprejema poslovnik o delu odbora in druge akte, ki se nanašajo na preizkus znanj.
(2) Odbor lahko odloča, če je na seji prisotna večina članov oziroma njihovih namestnikov. Odločitev odbora je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov odbora oziroma njihovih namestnikov.
(3) Odbor se sestaja na sejah.
7. člen
(1) Člani komisije so lahko osebe, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj petletne izkušnje s področja delovanja družb za upravljanje, gospodarskega prava in/ali financ. Lista članov komisij vsebuje podatke o imenih in priimkih članov, njihovem naslovu, izobrazbi, izkušnjah in zaposlitvi.
(2) Komisijo za posamezen preizkus znanj določi pristojni organ Združenja z liste članov komisij. Komisijo za posamezen preizkus znanj sestavljajo trije člani, od katerih je eden predsednik. Predsednik komisije oziroma njegov namestnik skrbi za pravilno izvedbo preizkusa znanj.
(3) Član komisije ne sme biti oseba, ki je v sorodstvenem razmerju s kandidatom ali oseba v zvezi s katero obstaja dvom o nepristranskosti.
8. člen
Pristojnosti komisije so naslednje:
– izvaja preizkuse znanj,
– ugotavlja rezultate preizkusov znanj,
– poroča odboru in mu predlaga spremembe meril za preizkus znanj.
9. člen
(1) Združenje mora najmanj dvakrat letno na svoji spletni strani objaviti razpis preizkusa znanj. V razpisu je potrebno navesti najmanj:
– rok oziroma roke, ko bo mogoče opravljati preizkus znanj,
– mesto, kjer bo mogoče opravljati preizkus znanj,
– rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo oziroma odjavo od preizkusa znanj,
– način prijave in naslov, na katerega je potrebno nasloviti prijavo k preizkusu znanj,
– način obveščanja kandidatov v primeru neizpolnjevanja pogojev,
– višino, način in rok za plačilo nadomestila.
(2) Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni od dneva objave razpisa, razpis pa mora biti objavljen najmanj 45 dni pred rokom, ko bo mogoče opravljati preizkus znanj.
10. člen
(1) Prijava kandidata na preizkus znanj mora vsebovati:
– ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški priimek),
– naslov stalnega bivališča kandidata,
– rojstni datum kandidata,
– datum izpolnitve prijave in lastnoročen podpis kandidata,
– dokazilo o plačilu nadomestila.
(2) V kolikor kandidat želi, da Združenje v njegovem imenu posreduje na Agencijo vlogo za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov (225.b člen ZISDU-1), mora k prijavi iz prejšnjega odstavka predložiti tudi:
– dokazilo, da ima kandidat najmanj eno leto primerljivih delovnih izkušenj,
– dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kakor treh mesecev,
– dokazilo, da ima kandidat doseženo najmanj peto stopnjo izobrazbe.
11. člen
(1) Kandidat opravlja preizkus znanj pisno, izjemoma lahko tudi ustno.
(2) Pred pristopom k preizkusu znanj se mora kandidat identificirati z osebnim dokumentom.
(3) O poteku preizkusa znanj se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški priimek),
– rojstni datum kandidata,
– podatek o tem, kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanj,
– imena in priimke članov komisije in zapisnikarja,
– pisno nalogo oziroma vprašanja iz ustnega preizkusa znanj,
– uspeh kandidata pri preizkusu znanj,
– datum in podpise članov komisije in zapisnikarja.
(4) Uspeh kandidata pri preizkusu znanj se ocenjuje na opisni način, in sicer:
– kandidat je preizkus znanj uspešno opravil, ali
– kandidat preizkusa znanj ni opravil.
(5) Združenje je dolžno kandidata o uspehu pri preizkusu znanj pisno obvestiti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu znanj. V primeru, da je kandidat uspešno opravil preizkus znanj, mu Združenje posreduje tudi potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanj.
12. člen
(1) Združenje za vsakega kandidata vodi evidenco, ki vsebuje podatke o prijavi k preizkusu znanj in zapisnik o poteku preizkusa znanj.
(2) Pisno nalogo oziroma vprašanja iz ustnega preizkusa znanj se uniči eno leto po izdaji potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanj oziroma dokončni rešitvi ugovora zoper odločitev komisije.
13. člen
V primeru iz drugega odstavka 10. člena tega sklepa Združenje v imenu kandidata posreduje Agenciji vlogo za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, najkasneje v roku 30 dni po končanem preizkusu znanj, ter v vlogi navede podatke iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 10. člena tega sklepa in ji priloži:
– kandidatovo pisno pooblastilo Združenju, da lahko slednje v kandidatovem imenu na Agencijo posreduje vlogo za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov,
– dokazila iz drugega odstavka 10. člena tega sklepa,
– potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanj,
– dokazilo o plačilu takse po tarifi Agencije.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 295-2/4-5/2008
Ljubljana, dne 19. marca 2008
EVA 2008-1611-0054
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
ddr. Neven Borak l.r.

AAA Zlata odličnost