Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008

Kazalo

1049. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru, stran 2648.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03) je župan Občine Ljutomer dne 11. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru
1. čen
Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 10/04) – v nadaljevanju: UN.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
Za območje urejanja pokopališča je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 10/04) – v nadaljevanju: UN. Zaradi spremembe zakonodaje o prostorskem načrtovanju, ki je spremenila način priprave in imenovanja prostorskih aktov, se predmetni postopek pripravi kot občinski podrobni prostorski načrt.
Veljavni UN zajema območja urejanja pokopališča, servisne cone in tudi odlagališča komunalnih odpadkov, ki se je z letom 2007 zaprlo in ga je potrebno primerno urediti. Zaradi spremenjenega stanja na področju lastništva in spremenjenih potreb, veljavni UN ne omogoča realizacije, zato je potrebno pristopiti k spremembi in dopolnitvi UN znotraj že določene namenske rabe prostora.
Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale na novo načrtovane ureditve in umestiteve potrebnih objektov na pokopališču, zunanje ureditve ter izgradnje potrebne komunalne infrastrukture. Spremembe in dopolnitve UN bodo podlaga za izdelavo PGD, PZI in izdajo gradbenega dovoljenja.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN obsega območje, ki ga zajema veljavni UN.
4. člen
Način pridobitve in seznam strokovnih podlag
Strokovna rešitev spremembe ureditve pokopališča se pridobi na podlagi idejne projektne rešitve Mrliške vežice z okolico, ki jo pridobi Občina Ljutomer. Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
Izdelovalec spremembe UN bo na osnovi zaključkov idejne projektne rešitve ter strokovnih podlag predlagal najustreznejšo varianto, ki jo bo potrdil naročnik spremembe UN.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN je potrebno upoštevati prostorsko in okoljsko zakonodajo.
5. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Aktivnost             |Nosilec   |     Roki|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Sprejem in objava Sklepa     |Župan    |  Marec 2008|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Izdelava strokovnih podlag    |Izdelovalec |    30 dni|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Priprava osnutka OPPN       |Izdelovalec |    30 dni|
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Pridobitev smernic s strani    |Občina / MOP |    30 dni|
|nosilcev urejanja prostora (NUP) |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Analiza smernic, dopolnitev    |Izdelovalec |    30 dni|
|strokovnih podlag in dopolnitev  |       |       |
|osnutka OPPN           |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Sodelovanje javnosti – javna   |Občina    |    37 dni|
|razprava in javna razgrnitev   |       |       |
|dopolnjenega osnutka OPPN     |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Dopolnitev predloga OPPN s    |Izdelovalec/ |    30 dni|
|stališči do pripomb in predlogov, |Občina    |       |
|danih v času javne razgrnitve in |       |       |
|seznanitev javnosti do      |       |       |
|opredeljenih stališč       |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja|Občina/   |    30 dni|
|prostora na predlog OPPN ter   |MOP     |       |
|mnenje o sprejemljivosti vplivov |       |       |
|OPPN na okolje (v primeru, če je |       |       |
|potrebna CPVO)          |       |       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Sprejem in objava odloka     |Občinski svet|       |
+----------------------------------+-------------+-------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga sprememb in dopolnitev in mnenja k dopolnjenemu predlogu spremembe in dopolnitve UN.
V postopek priprave spremembe in dopolnitve bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska Sobota,
– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rade Pušenjaka 9, Ljutomer,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota,
– Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer,
– Zavod RS za kulturno dediščino, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– KS Ljutomer, Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer,
– Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer.
V primeru, da se v fazi priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso opredeljeni s tem programom, se le-te pridobi v nadaljnjem postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 10/04) je Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ki v celoti zagotovi finančna sredstva.
Sklep o začetku postopku priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-2-433/2008
Ljutomer, dne 11. marca 2008
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r

AAA Zlata odličnost