Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008

Kazalo

1048. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, morfološka enota 4a/1 Videm, stran 2646.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. seji dne 12. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, morfološka enota 4a/1 Videm
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, morfološka enota 4A/1 Videm (v nadaljevanju: območje OLN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih soglasodajalcev, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja ne vsebuje prikaza stroškov za priključitev na telekomunikacijsko omrežje, saj to omrežje, na območju obravnavanega občinskega lokacijskega načrta, že obstoji. Ti stroški niso predmet tega programa opremljanja, saj se zanj ne odmerja komunalni prispevek.
Stroški povečanja kapacitete obstoječega elektroenergetskega omrežja s transformatorsko postajo so v programu opremljanja prikazani, niso pa všteti v skupne in obračunske stroške.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna infrastruktura ter infrastruktura iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne infrastrukture so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za gradnjo nove komunalne infrastrukture na območju občinskega lokacijskega načrta in izven območja, stroške obstoječe komunalne opreme ter stroške za projektno dokumentacijo, pripravo zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture, nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture in stroške gradnje komunalne infrastrukture.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 1.343.540,90 € (brez DDV), po stalnih cenah na dan 31. 1. 2008.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
1. Obračunski stroški investicije
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne infrastrukture (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje telefonskega in elektroenergetskega omrežja).
Obračunski stroški investicije iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 1.343.540,90 € (brez DDV), na dan 31. 1. 2008.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele.
+-----------------------+------------+------------+------------+
|            | Površina | Obračunski |  Cena  |
|            |obračunskega| stroški [€]| opremljanja|
|            |      |      | na površino|
|            |območja [m2]|      |  [C(pi)] |
|            |      |      |  [€/m2]  |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|I. STROŠKI       |   21.863| 253.600,00|    11,60|
|PRIDOBIVANJA      |      |      |      |
|ZEMLJIŠČ        |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE  |   21.863|  77.908,33|    3,56|
|ZEMLJIŠČ        |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|III. STROŠKI GRADNJE  |   21.863|1.012.032,57|    46,29|
|KOMUNALNE       |      |      |      |
|INFRASTRUKTURE     |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   A. CESTA ZUNANJA |   21.863| 317.120,80|    14,50|
|   UREDITEV     |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   B. JAVNA     |   21.863|  39.756,97|    1,82|
|   RAZSVETLJAVA   |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   C. KANALIZACIJA  |   21.863| 137.061,65|    6,27|
|   ODPADNIH     |      |      |      |
|   PADAVINSKIH VODA |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   D. DRUGA     |   21.863|  81.011,60|    3,71|
|   INFRASTRUKTURA  |      |      |      |
|   (EKO OTOK ITD.)  |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   E. VODOVODNO   |   21.863|  61.893,48|    2,83|
|   OMREŽJE      |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   F. KANALIZACIJA  |   21.863| 263.195,53|    12,04|
|   ODPADNIH     |      |      |      |
|   KOMUNALNIH VODA  |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   G.        |   21.863|    0,00|    0,00|
|   ELEKTROENERGETSKO |      |      |      |
|   OMREŽJE      |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   H.        |   21.863|    0,00|    0,00|
|   TELEKOMUNIKACIJSKO|      |      |      |
|   OMREŽJE      |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|   I. PLINOVODNO   |   21.863| 111.992,54|    5,12|
|   OMREŽJE      |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|SKUPAJ         |   21.863|1.343.540,90|    61,45|
+-----------------------+------------+------------+------------+
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
– neto tlorisna površina objekta
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|            |  Neto  | Obračunski |  Cena  |
|            | tlorisna | stroški [€] |opremljanja |
|            | površina |       |na površino |
|            | objektov |       | [C(ti)]  |
|            | območja |       |  [€/m2]  |
|            |  [m2]  |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|I. STROŠKI       |   28.604|  253.600,00|    8,87|
|PRIDOBIVANJA      |      |       |      |
|ZEMLJIŠČ        |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE  |   28.604|  77.908,33|    2,72|
|ZEMLJIŠČ        |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|III. STROŠKI GRADNJE  |   28.604| 1.012.032,57|    35,38|
|KOMUNALNE       |      |       |      |
|INFRASTRUKTURE     |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   A. CESTA ZUNANJA |   28.604|  574.951,02|    20,10|
|   UREDITEV     |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   B. JAVNA     |   28.604|  317.120,80|    11,09|
|   RAZSVETLJAVA   |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   C. KANALIZACIJA  |   28.604|  39.756,97|    1,39|
|   ODPADNIH     |      |       |      |
|   PADAVINSKIH VODA |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   D. DRUGA     |   28.604|  137.061,65|    4,79|
|   INFRASTRUKTURA  |      |       |      |
|   (EKO OTOK, ITD.) |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   E. VODOVODNO   |   28.604|  61.893,48|    2,16|
|   OMREŽJE      |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   F. KANALIZACIJA  |   28.604|  263.195,53|    9,20|
|   ODPADNIH     |      |       |      |
|   KOMUNALNIH VODA  |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   G.        |   28.604|     0,00|    0,00|
|   ELEKTROENERGETSKO |      |       |      |
|   OMREŽJE      |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   H.        |   28.604|     0,00|    0,00|
|   TELEKOMUNIKACIJSKO|      |       |      |
|   OMREŽJE      |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|   I. PLINOVODNO   |   28.604|  111.992,54|    3,92|
|   OMREŽJE      |      |       |      |
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
|SKUPAJ         |   28.604| 1.343.540,90|    46,97|
+-----------------------+-----------+-------------+------------+
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
Skupni obračunski stroški investicije na m2 parcele so 61,45 €, na m2 neto tlorisne površine objekta pa 46,97 €.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
10. člen
Posebna merila so:
• razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50 : 0,50 (D(pi): D(ti));
• faktor dejavnosti (K(dej)) je 1- izgradnja poslovnih in večstanovanjskih objektov oziroma 0,7 za eno- in dvostanovanjske objekte.
Olajšav za zavezance ni.
11. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 10. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i)
pri čemer je:
KP – komunalni prispevek
i – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
C(pi) – cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
C(ti) – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
D(pi) – delež površine parcele pri izračunu
D(ti) – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej) – faktor dejavnosti.
V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = (D(ti) * C(ti) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * K(dej) * i).
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta in določena v skladu s standardom SIST ISO 9836. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka. V primeru, da je neto tlorisna površina nadomestne gradnje manjša od obstoječe, se komunalni prispevek ne obračuna oziroma je enak 0.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
13. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na občinskem uradu Občine Dol pri Ljubljani.
14. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0002/2006-65
Dol pri Ljubljani, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost