Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008

Kazalo

1047. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 2644.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 12. redni seji dne 12. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje glasila Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: »NAŠ KRAJ« – GLASILO OBČINE DOBREPOLJE.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
Naslov uredništva glasila je: »Naš kraj«, Videm 34, 1312 Videm - Dobrepolje.
Uredništvo ima elektronski naslov: nas-kraj@dobrepolje.si.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma vsak mesec razen v mesecu juliju, lahko pa izide tudi izredna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Dobrepolje brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani Občine Dobrepolje.
II. NAMEN IN CILJ USTANOVITVE TER IZDAJANJA GLASILA
5. člen
Temeljni cilj in naloga glasila je obveščanje, občanov Občine Dobrepolje, o vseh pomembnih dogodkih v občini.
Namen glasila je seznanjanje občanov z lokalnimi predpisi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanjem občinske uprave, obvestili Upravne enote Grosuplje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih in drugih potrebah društev institucij in podjetij.
Programska vsebina po tem odloku so vesti, obvestila, sporočila intervjuji, reportaže, komentarji in analize.
III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA
6. člen
Programsko in vsebinsko usmeritev ter nadzor nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet Občine Dobrepolje
Glasilo ima izdajateljski svet, ki šteje pet članov. Člane izdajateljskega sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Po funkciji je član izdajateljskega sveta tudi župan. Predsednika izdajateljskega sveta imenuje Občinski svet Občine Dobrepolje izmed članov izdajateljskega sveta.
7. člen
Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem programsko zasnovo glasila ter spremlja njeno uresničevanje,
– določa obvezne vsebine in obseg glasila,
– v primeru nejasnosti in na zahtevo urednika odloča o vsebini glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na njegovo zahtevo.
8. člen
Odgovorni urednik opravlja svoje delo nepoklicno. Imenuje ga Občinski svet Občine Dobrepolje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlagatelji odgovornega urednika so člani občinskega sveta in zainteresirana javnost. Zainteresirano javnost se obvesti z objavo v občinskem glasilu.
Odgovornega urednika se izbira po poslovniškem postopku, ki je predviden za kadrovanje oseb, ki jih imenuje občinski svet. Odgovorni urednik ne more biti funkcionar politične stranke na lokalnem nivoju.
9. člen
Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Odgovorni urednik:
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– predlaga temeljno, programsko in vsebinsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o uresničevanju programske politike,
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta in se lahko ponovi. Odgovorni urednik je lahko razrešen, če s svojim delom deluje proti vsebinski in programski zasnovi glasila in krši kodeks novinarske etike. V roku enega meseca je ta dolžan ustanovitelju izročiti vsa slikovna in tekstualna gradiva, ki so nastala med časom opravljanja dela odgovornega urednika.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o razlogih obvestiti avtorja.
IV. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
10. člen
Viri financiranja:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek iz reklam, oglasov in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila in materialne stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Za svoje delo je odgovorni urednik upravičen do nagrade v skladu z določili 16. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Na predlog odgovornega urednika imajo pravico do nagrade tudi zunanji sodelavci (avtorji prispevkov). O nagradi in njeni višini odloči župan s sklepom.
Izplačila avtorskih honorarjev, izdajanje računov in izterjavo zapadlih terjatev in ostale finančne zadeve v zvezi z izdajanjem glasila opravlja občinska uprava.
Za tehnično izvedbo izdajanja glasila, to je za tisk in distribucijo, sklene izdajatelj ustrezno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom na podlagi določil zakona o javnih naročilih.
12. člen
Oglaševanje je mogoče samo na straneh in na način, kot ga določi izdajateljski svet. Oglaševanje na naslovni strani ni mogoče.
Ceno oglaševanja določi župan na predlog izdajateljskega sveta.
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti za predstavitev kandidatov in list kandidatov. Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki jo določi zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga na predlog urednika določi izdajateljski svet. Če tako presodi izdajateljski svet, lahko občina izda posebno volilno številko glasila.
Brezplačen prostor se nameni tudi za potrebe volilne kampanje ob volitvah v državni zbor in volitvah predsednika republike. Objave v času volilne kampanje se izvede v skladu z zakonom o volilni kampanji.
13. člen
Finančno poslovanje glasila se opravlja v okviru proračuna Občine Dobrepolje.
14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov izdajateljskega sveta,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
15. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 103/02).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/08
Dobrepolje, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost