Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008

Kazalo

1043. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brežice, stran 2626.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brežice dne 13. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brežice
1. Splošno
S tem sklepom določa župan Občine Brežice začetek in način priprave prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju »OPN Brežice«).
2. Ocena stanja in razlogi za OPN Brežice
Prostorske sestavine planskih dokumentov Občine Brežice (Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) in Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06), ki so bile izdelane v okviru sistema družbenega planiranja, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Glede na negativne demografske in gospodarske kazalce se je občina odločila, da bo resno pristopila k pripravi novih prostorskih aktov.
Prostorske sestavine plana je bilo v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP) treba nadomestiti s strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskim redom občine (v nadaljevanju: PRO). V času priprave teh dokumentov je Državni zbor sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt), zato se bo priprava SPRO in PRO nadaljevala po določbah ZPNačrt.
V času vodenja postopka SPRO in PRO je bila izvedena prva prostorska konferenca za obravnavo programov priprave novih prostorskih načrtov, v tem času je bila pridobljena odločba MOP, pod št. 35409-142/2005, katere vsebina je, da treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje, sprejet je bil tudi sklep o začetku priprave novih prostorskih aktov, župan je sprejel program priprave SPRO in PRO, in NUP so bile posredovane vloge za izdajo smernic. V zakonsko določenem roku smo prejeli smernice od 15 nosilcev urejanja prostora. Po zakonsko določenem roku smo prejeli smernice od 13 nosilcev urejanja prostora.
Izdelane oziroma v izdelavi so naslednje strokovne podlage:
– Izdelava bilanc za oceno ponudbe in potreb po zazidljivih zemljiščih v Občini Brežice
– Analiza razvojnih možnosti dejavnosti
– Študija ranljivosti prostora s posebnim delom o kmetijstvu
– Analiza poselitve
– Podlaga za ažuriranje plana
– Strokovne podlage za razvoj kmetijstva
– Strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice – za obdobje 2007–2013
– Evidentiranje pobud (dne 5. 3. 2008 smo na občini prejeli 1024 pobud; do roka, ki je naveden v 7. točki tega sklepa pričakujemo 1200 pobud)
– Druge sektorske strokovne podlage (analiza območij kulturne dediščine, promet ipd.).
Nekatere strokovne podlage so izdelane do končne faze druge do faze, v kateri je smiselno upoštevati zakonska izhodišča za poseganje v prostor in določila podzakonskih aktov v pripravi.
– Občina Brežice nadaljuje začeta postopka priprave SPRO in PRO v dveh na novo preoblikovanih postopkih:
1. postopek: SD plana,
2. postopek: OPN.
Za oba postopka je bil objavljen skupni Sklep o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice – sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 71/07). V fazi obdelave podatkov pri obeh postopkih je bilo ugotovljeno, da postopka vodimo ločeno od začetka. Z objavo dveh novih sklepov v uradnem listu bosta postopka formalno stekla.
3. Vsebina in oblika
Vse zaznane pomanjkljivosti, neskladja sedaj veljavnega plana se bodo uskladila v postopku izdelave OPN-ja. Urbanistični načrti, prostorsko izvedbeni pogoji, določitve območij razpršene poselitve, razpršenih gradenj, novih prostorskih enot ipd. so predmet OPN in bodo na podlagi strokovnih podlag, zakonskih usmeritev in nadrejenih aktov obravnavani celovito in natančno v postopku priprave OPN.
OPN se izdela v vsebini in obliki po veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih.
4. Način pridobitve strokovnih podlag
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne in uporabne za pripravo OPN. Strokovne podlage, navedene v 2. točki, se korigirajo in dopolnijo upoštevajoč kriterije nove zakonodaje.
V postopku priprave OPN je treba izdelati še naslednje naloge:
– urbanistične načrte za posamezna naselja.
5. Postopek in roki
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Faza           |Nosilec       |      Rok|
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sklep o pripravi OPN   |župan        |     7 dni|
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Izdelava strokovnih   |izdelovalec     |    60 dni|
|podlag          |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Izdelava osnutka OPN   |izdelovalec     |    150 dni|
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Pridobivanje smernic   |MOP, na podlagi   |    37 dni|
|             |vloge občine     |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Dopolnjen osnutek    |izdelovalec     |     45dni|
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Izdelavo okoljskega   |izdelovalec1     |    75 dni|
|poročila         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna|občina, izdelovalec |    37 dni|
|obravnava        |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Zavzemanje stališč do  |občina, izdelovalec |    30 dni|
|pripomb         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Potrditev stališč do   |občinski svet,    |    30 dni|
|pripomb in seznanitev  |občina        |       |
|javnosti         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Priprava predloga OPN  |izdelovalec     |    60 dni|
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Vloga ministrstvu za   |občina        |     7 dni|
|mnenja          |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Ministrstvo pridobi   |MOP         |    21 dni|
|mnenja nosilcev urejanja |           |       |
|prostora         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sklep o potrditvi    |pristojno      |    30 dni|
|sprejemljivosti vplivov |ministrstvo     |       |
|izvedbe OPN na okolje  |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sklep MOP o potrditvi  |minister       |    17 dni|
|predloga OPN       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sklep vlade       |Vlada RS       |    30 dni|
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sprejem odloka na    |občinski svet    |    30 dni|
|občinskem svetu     |           |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupaj                     |    666 dni|
|                        +--------------+
|                        | 22,2 mesecev|
+-----------------------------------------------+--------------+
Po sprejetju OPN, ki bo v večji meri odpravil neskladja, bo občina začela aktivno uvajati inštrumente za aktiviranje nepozidanih stavnih zemljišč.
6. Nosilci urejanja
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve, prostorski razvoj in graditev;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem poda izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na nacionalni ravni;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije poda izhodišča za razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega prometa;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega prometa;
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega prometa;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega prometa;
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
15. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
16. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
17. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
19. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
20. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
22. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
23. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva;
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture;
26. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo poda izhodišča za razvoj omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva;
27. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
29. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve poda izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami;
30. ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke poda izhodišča za področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
31. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
32. Zavod za gozdove Slovenije poda izhodišča za področje gozdarstva nacionalnega pomena;
33. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
34. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine na nacionalni ravni;
35. Geoplin, d.o.o. poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
36. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
37. Telekom Slovenije, d.d. poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez državnega pomena;
38. Regionalna razvojna agencija Posavje poda izhodišča in programe za razvoj posavske regije vezane na Občino Brežice;
39. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
40. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto poda izhodišča za ohranjanje narave;
41. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena za območje njene pristojnosti;
42. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena za območje njene pristojnosti;
43. Elektro Celje, d.d., PE Krško poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
44. Adriaplin, d.o.o. poda izhodišče za infrastrukturno opremljanje s plinovodnim omrežjem lokalnega pomena;
45. Komunalno stanovanjsko podjetje, Brežice d.d., poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega omrežja;
46. Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
47. Občina Brežice poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave ...) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena.
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
7. Druga določila v zvezi s pripravo OPN
Pobude za spremembo namembnosti zemljišč, ki bodo oddane v roku 30 dni po objavi tega sklepa, bodo obravnavane še v tem postopku priprave OPN po tem sklepu.
8. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu, posreduje se na Ministrstvo za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3504-1/2008
Brežice, dne 13. marca 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost