Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

961. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«, stran 2404.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB) ter 14., 47. in 78. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. seji dne 22. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju besedila ustanoviteljica), ustanavlja Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime zavoda: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba.
Skrajšano ime zavoda: KŠTM Šempeter - Vrtojba.
Sedež zavoda: Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznosti in polno odgovornostjo v pravnem prometu, v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod odgovarja za svoje obveznostmi z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične, kulturne, športne in mladinske dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba.
Zavod lahko svoje storitve opravlja tudi za druge občine. O izvajanju teh storitev sklene zavod, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, z drugo občino pogodbo, na osnovi katere prevzame ta občina vse finančne obveznosti, vezane na izvajanje zavoda na njenem območju.
5. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri okrožnem sodišču v Nova Gorici.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnost zavoda je razvrščena po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
22.11 Izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.22 Drugo tiskarstvo
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje video zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
60.230 Drug kopenski potniški promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dejavnost videotek
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.300 Obdelava podatkov
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.84 Druge poslovne dejavnosti
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti
80.422 Drugo izobraževanje
92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
92.110 Snemanje filmov in videofilmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.521 Dejavnost muzejev
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev.
7. člen
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo na eno ali več področij delovanja zavoda.
Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni sveti za posamezna področja.
1. Direktor
9. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
10. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa na predlog sveta zavoda.
Če ustanoviteljica ne da soglasja oziroma mnenja v 20 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje oziroma mnenje pozitivno.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja. Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in je lahko ponovno imenovan.
Postopek imenovanja in razrešitve direktorja se podrobno določi v poslovniku sveta zavoda.
11. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet, ki šteje 5 članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba v skladu s svojimi akti. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
Dva predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo društva s področja kulture, s področja športa, turizma in mladih imenovane na zboru uporabnikov.
Način imenovanja predstavnikov delavcev zavoda in predstavnikov uporabnikov v svet zavoda ter pogoje in postopek razrešitve članov sveta se natančneje določi v statutu zavoda.
13. člen
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Prvo sejo sveta skliče župan in ga vodi do izvolitve predsednika sveta. Predsednika in namestnika na prvi konstitutivni seji izvolijo člani izmed sebe.
Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Podrobnejše delovanja sveta zavoda ureja statut zavoda.
3. Strokovni (programski) sveti
14. člen
Strokovni sveti so oblikovani za vsako področje delovanja zavoda posebej, tako da ima zavod 4 strokovne svete, in sicer:
– strokovni svet za kulturo,
– strokovni svet za šport,
– strokovni svet za turizem,
– strokovni svet za mladino.
Strokovni svet za področje kulture šteje 3 člane, in sicer:
– dva predstavnika kulturnih društev,
– en predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje športa šteje 3 člane, in sicer:
– dva predstavnika športnih društev,
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za področje turizma šteje 3 člane, in sicer:
– dva predstavnika turističnega društva v občini,
– predstavnik ustanoviteljice.
Strokovni svet za mladino šteje 5 članov, in sicer:
– tri predstavnike mladinskih društev oziroma zainteresirane javnosti – uporabnikov storitev zavoda,
– dva predstavnika ustanoviteljice.
15. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge, pobude in usmeritve za razreševanje posameznih vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter druge naloge določi statut zavoda v skladu s tem odlokom.
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda oziroma zainteresiranih uporabnikov storitev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja v strokovne svete s sklepom imenuje župan.
Mandat članov strokovnega sveta traja pet let z možnostjo ponovitve mandata. Prvo konstitutivno sejo posameznega odbora skliče strokovni delavec zavoda, zadolžen za to področje dela zavoda, in sicer v roku 30 dni od imenovanja članov.
Člani na konstitutivni seji posameznega sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
Strokovni svet veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje svetov se uredi s poslovnikom o strokovnih svetih.
17. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določi s statutom zavoda.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
18. člen
Sredstva za ustanovitev in izvajanje javne službe zavoda zagotavlja ustanoviteljica na podlagi pogodbe.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji so namenjena za plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
19. člen
Ustanoviteljica zagotavlja, v skladu z zakonom in minimalnimi standardi, za izvajanje dejavnosti zavoda, prostore v Vrtojbi in druge dodatne prostore, za katere se bosta ustanoviteljica in zavod dogovorila s posebno pogodbo.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice. Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, ki so jo ustanoviteljica, država in drugi financerji zagotovili za izvajanje programov na posameznih področjih delovanja zavoda.
Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb. Pravice in obveznosti zavoda in lastnika nepremičnin in opreme, ki ni v lasti občine, se določijo s pogodbo.
Zavod lahko prosto razpolaga s premičnim premoženjem in z nepremičnim premoženjem, izven okvira dejavnosti iz 6. člena tega odloka pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Prihodke iz naslova najemnin objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, ki jih ima Zavod v upravljanju, mora Zavod porabiti izključno za plačilo tekočih materialnih in drugih stroškov.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanoviteljica iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti torej zavod pridobiva iz naslednjih virov:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– iz državnega proračuna za sofinanciranje programov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah vzpodbuja država,
– iz mednarodnih javnih razpisov,
– z donacijami in darili (Donator je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima lahko svojega predstavnika v svetu zavoda in v programskem svetu zavoda. Medsebojne pravice in obveznosti donator in zavod urejata s pogodbo o donatorstvu.),
– in iz drugih zakonitih virov.
VII. PRAVICE,OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejavnosti zavoda.
22. člen
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se pripravlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno pisno soglasje pristojnega organa ustanoviteljice.
23. člen
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pravočasno pripraviti letni program dela in finančni načrt ter ju posredovati ustanoviteljici v soglasje,
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
24. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
25. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda,
– sprejema sklepe o imenovanju članov sveta zavoda in članov strokovnih svetov zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda skladno z letnim finančnim načrtom zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani programi občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, statutu zavoda in spremembam ali širitvi dejavnosti, kadrovskemu načrtu, letnemu programu in finančnemu načrtu,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
26. člen
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim pisnim soglasjem ustanoviteljice.
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti, v druge namene pa samo po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost dogovorjeno z letnim programom, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev dejavnosti zavoda se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem na predlog sveta zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ureja vprašanja, ki jih ne ureja ta odlok, v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom.
29. člen
Statut sprejme svet zavoda. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Po sprejetju tega Odloka Občinski svet s sklepom imenuje v.d. direktorja zavoda, vendar največ za 12 mesecev oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja sklene župan, v imenu Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.
V.d. direktorja opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda v roku 4 mesecev od uveljavitve tega odloka.
V.d. direktorja je v 30 dneh po vpisu zavoda v sodni register, dolžan sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda.
V.d. direktorja do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
31. člen
Svet zavoda sprejme statut in poda soglasje k aktu o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest zavoda v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Statut zavoda začne veljati, ko da k njemu soglasje ustanoviteljica.
Direktor zavoda je dolžan akte iz prejšnjega odstavka pripraviti v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
32. člen
Svet zavoda lahko veljavno deluje v nepopolni sestavi (brez predstavnika zaposlenega) do zaposlitve delavcev zavoda.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2008-9
Šempeter pri Gorici, dne 22. februarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti