Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

911. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D), stran 2311.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-32
Ljubljana, dne 10. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-D)
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 10. členu besedilo »Kadar v kraju bivanja ni vrtca,« nadomesti z besedilom »Če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu s prejšnjim odstavkom se upošteva tudi interes staršev tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino. Kot občina stalnega prebivališča se šteje občina, kjer ima tujec, zavezanec za dohodnino, prijavljeno začasno prebivališče.«.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena se tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»– krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno.«.
V tretjem odstavku se besedilo »od tretjega leta« nadomesti z besedilom »od prvega leta«.
3. člen
Besedilo 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.«.
4. člen
V tretjem odstavku 17. člena se pika na koncu odstavka črta in doda besedilo »in se ne izvaja v času počitka otrok.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Krajši program izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi pomočnik vzgojitelja.«.
5. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Program predšolske vzgoje lahko vrtec ali zasebni vzgojitelj organizira tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu ali na domu zasebnega vzgojitelja.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Besedilo 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, uvede centralni vpis otrok na enem mestu in zagotovi vrtcem potrebno informacijsko podporo.«.
7. člen
Za 20. členom se dodajo novi 20.a, 20.b, 20.c, 20.č in 20.d člen, ki se glasijo:
»20.a člen
(postopek odločanja komisije)
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
20.b člen
(odločitve komisije)
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
20.c člen
(domneva umika vloge za vpis otroka v vrtec)
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
20.č člen
(objava informacij)
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
20.d člen
(evidenca razpoložljivih kapacitet)
Občina lahko zahteva, da ji vrtec posreduje podatke iz 20.č člena tega zakona za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom o stanju kapacitet v vrtcih na njenem območju.
Vrtec podatke iz prejšnjega odstavka redno oziroma najmanj enkrat mesečno posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, ki je dolžno oblikovati informacijsko točko, namenjeno uporabnikom, o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države na enem mestu. Način in obliko posredovanja podatkov predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
8. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »obratovalni čas« nadomesti z besedilom »poslovni čas«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Predlog letnega delovnega načrta vrtca mora biti pred sprejetjem v vseh delih, ki imajo finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice, predvsem pa glede vrste in števila oddelkov, števila otrok v oddelku, števila strokovnih delavcev ter poslovnega časa, usklajen s pristojno službo občine ustanoviteljice.«.
9. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(varuh predšolskih otrok)
Fizična oseba lahko opravlja dejavnost varstva predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javno veljavnega programa, kot varuh predšolskih otrok, če se vpiše v register pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo. Varuh predšolskih otrok se vpiše v register, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima končan najmanj program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo, oziroma da izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost oziroma zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Varuh predšolskih otrok lahko varuje skupino predšolskih otrok, ki ne sme presegati šest otrok. Varuh predšolskih otrok lahko varuje otroke v stanovanju ene ali večstanovanjske stavbe, ki je zgrajena v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj in je zanjo v skladu s predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje ali v prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za vrtce.
V register se vpišejo:
– ime in priimek varuha predšolskih otrok, rojstni podatki, spol in EMŠO,
– izobrazba.
O vpisu v register se varuhu predšolskih otrok izda odločba. Varuh predšolskih otrok opravlja dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Varuh predšolskih otrok se izbriše iz registra po uradni dolžnosti:
– če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano izvajanje dejavnosti,
– če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti varuha predšolskih otrok,
– na podlagi obvestila s strani varuha predšolskih otrok, da je prenehal z izvajanjem dejavnosti.«.
10. člen
Besedilo 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzorujejo proračunska inšpekcija, računsko sodišče in pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca«.
11. člen
27. člen se črta.
12. člen
28. člen se spremeni, tako da se glasi:
»28. člen
(sredstva, ki jih vrtcu zagotavlja občina)
Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev.
Cena programa iz prejšnjega odstavka vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo:
– stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
– stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in
– stroški živil za otroke.
Če je občina ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce, kot osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije občina iz četrtega odstavka tega člena.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi vrtcev s koncesijo.
Občina ustanoviteljica javnemu vrtcu zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa.
Metodologijo določanja stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in stroške, ki se ne vštevajo v ceno programa, določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Občina ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o financiranju.«.
13. člen
Besedilo 28.a člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vrtec, ki izvaja javno službo, občini ustanoviteljici mesečno izdaja zahtevke za kritje stroškov iz drugega odstavka 28. člena tega zakona.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.«.
14. člen
V 29. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Iz državnega proračuna se vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, in sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci. Iz državnega proračuna se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let, v višini 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo za vrtec.
Način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna vrtcem, za sofinanciranje plačil staršev za vrtec, določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
15. člen
Besedilo 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec, skupaj s predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. Ceno programa določi pristojni organ občine ustanoviteljice oziroma koncedentke.
Po določitvi cene mora vrtec z izračunom cene seznaniti starše, občine zavezanke za plačilo in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«.
16. člen
V prvem in tretjem odstavku 32. člena se besedilo »lokalna skupnost« nadomesti z besedo »občina«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Če je v vrtec vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni. Za otroka, vključenega v program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plačajo 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo staršev za vrtec.«.
17. člen
V 34. členu se besedilo »lokalna skupnost« v vseh sklonih nadomesti z besedo »občina« v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če imajo vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok,«.
V drugem odstavku se besedilo »iz drugega odstavka 28. člena« nadomesti z besedilom »iz četrtega odstavka 28. člena tega zakona«.
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Če je v javno veljavni program predšolske vzgoje vključen več kakor en otrok iz družine, so starši za mlajše otroke, vključene v javno veljavni program predšolske vzgoje, upravičeni do sofinanciranja iz državnega proračuna v višini plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v vrtec, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri je sedež zasebnega vrtca. Za otroka, ki obiskuje program vrtca in je dopolnil starost treh let, so starši upravičeni do sofinanciranja iz državnega proračuna v višini 50% plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v vrtec, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri je sedež zasebnega vrtca.
Sredstva za sofinanciranje plačil staršev iz prejšnjega odstavka se zagotavlja iz državnega proračuna neposredno zasebnim vrtcem.
Način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna zasebnim vrtcem za sofinanciranje plačil staršev določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Šesti, sedmi in osmi odstavek se smiselno uporabljajo tudi za zasebnika, ki ima organizirano vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstveni družini.«.
18. člen
V 38. členu se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– sredstva za izpeljavo vsakoletnega razpisa javnega natečaja za podelitev znaka »dobra igrača«, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«.
Dosedanja sedma in osma alinea postaneta osma in deveta alinea.
19. člen
Besedilo 40. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.
Vzgojitelj mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri.
Vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora:
– imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri ali
– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja in opraviti ustrezen študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.
Pomočnik vzgojitelja mora imeti:
– srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
– zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.
Svetovalni delavec mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.
Organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane morata imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje ustrezne smeri.«.
20. člen
V tretjem odstavku 41. člena se besedilo »ne sme presegati« nadomesti z besedo »obsega«.
21. člen
V 43. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. evidenco upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.«.
22. člen
Besedilo 44. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Evidenca vpisanih in vključenih otrok vsebuje:
– osebno ime in naslov prebivališča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– EMŠO otrok in staršev in davčno številko staršev,
– datum vpisa otroka v vrtec,
– datum vključitve otroka v program vrtca,
– podatke o prisotnosti otrok v vrtcu,
– zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom in
– kontaktni naslov, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu.
Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi vodenja postopka vključitve otroka v program vrtca, zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanje s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca.
Podatke iz prve, druge, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena in podatek o EMŠO otrok, vrtec posreduje občini, v kateri ima vrtec sedež, na njeno zahtevo pa tudi občini otrokovega stalnega prebivališča oziroma za otroke tujce občini začasnega prebivališča, za vzpostavitev centralne evidence vpisanih in vključenih otrok v vrtce na območju občine, za namen ugotavljanja potreb in razpoložljivih kapacitet prostih mest v vrtcih na njenem območju.
Podatke iz prve, druge, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena in podatek o EMŠO otrok, vrtec posreduje občini, v kateri ima vrtec sedež ali ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, če je to potrebno za vodenje in izpeljavo centralnega vpisa otrok v vrtec na območju občine ali države.«.
23. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna)
Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna vsebuje:
– osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev,
– EMŠO otrok in staršev,
– navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok,
– datum vključitve otrok v programe vrtca,
– podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila,
– podatek o višini plačilnega razreda, ki je staršem z odločbo občine določen kot plačilo za vrtec,
– datum izpisa otroka iz vrtca.
Vrtci vodijo evidenco iz prejšnjega odstavka za vse starše, ki so v skladu z 32. členom tega zakona za mlajše otroke oproščeni plačila za vrtec.
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vodi evidenco iz prvega odstavka tega člena kot centralno zbirko vseh evidenc, ki jih vodijo vrtci o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna.
Za vzpostavitev evidence iz prvega odstavka tega člena vrtci pridobijo podatke iz svojih evidenc, ki jih vodijo v skladu s tem zakonom in jih pošljejo ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo za vzpostavitev centralne evidence.
Podrobnejša navodila za obdelavo podatkov iz prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
24. člen
Besedilo 47. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Osebni podatki se zbirajo neposredno od staršev otrok, na katere se podatki nanašajo ter iz drugih uradnih zbirk osebnih in drugih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji upravljajo za to pooblaščeni državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil.«.
25. člen
Besedilo 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, razen nadzora nad normativi in standardi za prostor in opremo vrtca iz 14. člena tega zakona, ki ga v delu, ki se nanaša na sanitarno zdravstvene pogoje izvaja inšpektor, pristojen za zdravstvo.«.
26. člen
53. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost predšolske vzgoje:
– če nima publikacije, v kateri so predstavljeni programi, ki jih izvaja, njihovi cilji, vsebine in metode dela (prvi odstavek 11. člena);
– če je v oddelek vključenih več otrok, kot je najvišje predpisano število (prvi in drugi odstavek 17. člena);
– če se sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja s sistemizacijo delovnih mest ne zagotavlja vsaj 6 ur dnevno v oddelku prvega starostnega obdobja in vsaj 4 ure dnevno v oddelku drugega starostnega obdobja (tretji odstavek 17. člena);
– če ne pošilja redno oziroma najmanj enkrat mesečno ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, podatke o stanju kapacitet v vrtcu (20.d člen);
– če ne določi organizacije in podobne vsebine življenja in dela z letnim delovnim načrtom (prvi in drugi odstavek 21. člena);
– če je letni delovni načrt sprejet brez predhodne uskladitve s pristojno službo občine ustanoviteljice v vseh delih, ki imajo finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice (tretji odstavek 21. člena);
– če ne vodi dokumentacije o vzgojnem delu, ki jo je predpisal minister (22. člen);
– če zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev (40. člen);
– če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44. 45., 46. in 46.a člen).
Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka 24.a člena zakona do leta 2013 izpolnjuje pogoje za varuha predšolskih otrok tudi oseba, ki ima končano najmanj srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje ali najmanj deset let delovnih izkušenj kot strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja.
28. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega zakona izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dela v vrtcih, lahko tudi po uveljavitvi tega zakona opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, in sicer do prenehanja nepretrganega delovnega razmerja na področju vzgoje in izobraževanja.
Vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za vzgojitelja v razvojnem oddelku do uveljavitve tega zakona na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in so imenovani za ravnatelje vrtcev, izpolnjujejo pogoje za ravnatelja po tem zakonu še naprej.
29. člen
Podzakonske predpise iz 18., 20.d., 28., 29. in 34. člena zakona izda oziroma uskladi s tem zakonom minister, pristojen za predšolsko vzgojo, v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
30. člen
Občine določijo cene programov po metodologiji iz tega zakona najpozneje do 1. januarja 2009.
31. člen
Določbe 28., 28.a, prvega stavka drugega odstavka 29., prvega stavka četrtega odstavka 32. člena zakona ter določbi prvega stavka šestega in sedmega odstavka 34. člena zakona se začnejo uporabljati 1. septembra 2008.
Določbe drugega stavka drugega odstavka 29., drugega stavka četrtega odstavka 32. člena ter določba drugega stavka šestega odstavka in deveti odstavek 34. člena zakona se začnejo uporabljati postopoma, in sicer:
– 1. januarja 2010 za otroke, ki so dopolnili starost petih let;
– 1. januarja 2012 za otroke, ki so dopolnili starost štirih let in
– 1. januarja 2014 za otroke, ki so dopolnili starost treh let.
Do začetka uporabe določb 28., 28.a člena in četrtega odstavka 32. člena zakona se uporabljajo določbe dosedanjega 28., 28.a člena in četrtega odstavka 32. člena zakona.
32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/90-1/42
Ljubljana, dne 29. februarja 2008
EPA 1823-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti