Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

884. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dehidriranem konzerviranem mleku, stran 2258.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dehidriranem konzerviranem mleku
1. člen
V Pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku (Uradni list RS, št. 31/04) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa pogoje minimalne kakovosti, ki jih mora izpolnjevati delno ali v celoti dehidrirano konzervirano mleko (v nadaljnjem besedilu: izdelki), v skladu z Direktivo Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (UL L št. 15 z dne 17. 1. 2002, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2007/61/ES z dne 26. septembra 2007 o spremembi Direktive 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (UL L št. 258 z dne 4. 10. 2007, str. 27).«.
2. člen
Črta se 2. člen.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-430/2007
Ljubljana, dne 19. februarja 2008
EVA 2007-2311-0196
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
 
Soglašam!
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
  Priloga:

  »Priloga 1


          IMENA IZDELKOV IN DEFINICIJE

  1. Delno dehidrirano mleko
  Pomeni tekoč izdelek, sladkan ali ne, pridobljen z delno
odstranitvijo vode iz mleka, iz v celoti ali delno posnetega
mleka ali mešanice teh izdelkov, ki lahko vsebujejo smetano ali v
celoti dehidrirano mleko ali oboje, pri čemer v končnem izdelku,
dodano v celoti dehidrirano mleko, ne presega 25% skupne suhe
snovi mleka.
  – Vrste nesladkanega kondeziranega mleka:
  a. Kondenzirano mleko z visoko vsebnostjo maščobe
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 15% (m/m) maščobe
in najmanj 26,5% skupne suhe snovi mleka.
  b. Kondenzirano mleko
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 7,5% (m/m)
maščobe in najmanj 25% skupne suhe snovi mleka.
  c. Kondenzirano mleko, delno posneto
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 1% (m/m) in manj
kot 7,5% (m/m) maščobe ter najmanj 20% skupne suhe snovi mleka.
  d. Kondenzirano mleko, posneto
  Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1% (m/m) maščobe
in najmanj 20% skupne suhe snovi mleka.
  – Vrste sladkanega kondeziranega mleka:
  e. Sladkano kondenzirano mleko
  Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor,
beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 8%
(m/m) maščobe in najmanj 28% skupne suhe snovi mleka.
  f. Sladkano kondenzirano mleko, delno posneto
  Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor,
beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 1%
(m/m) in manj kot 8% (m/m) maščobe ter najmanj 24% skupne suhe
snovi mleka.
  g. Sladkano kondenzirano mleko, posneto
  Desno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor,
beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje največ 1% (m/m)
maščobe in najmanj 24% skupne suhe snovi mleka.
  2. V celoti dehidrirano mleko
  Pomeni izdelek v trdni obliki, katerega vsebnost vode ne
presega 5% (m/m) končnega izdelka, pridobljenega z odstranitvijo
vode iz mleka, iz v celoti ali delno posnetega mleka, iz smetane
ali mešanice teh izdelkov.
  a. Sušeno mleko z visoko vsebnostjo maščobe ali mleko v prahu
z visoko vsebnostjo maščobe
  Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 42% (m/m) maščobe.
  b. Sušeno polno mleko, ali polno mleko v prahu
  Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 26% (m/m) in manj kot
42% (m/m) maščobe.
  c. Sušeno delno posneto mleko, ali delno posneto mleko v
prahu
  Dehidrirano mleko z vsebnostjo maščobe več kot 1,5% (m/m) in
manj kot 26% (m/m).
  d. Sušeno posneto mleko ali posneto mleko v prahu
  Dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1,5% (m/m) maščobe.
  3. Postopki obdelave
  a. Dodatna količina laktoze, ki ni večja kot 0,03% (m/m)
končnega izdelka, se dovoli za proizvodnjo izdelkov navedenih v
e. do g. 1. točke te priloge.
  b. Ne glede na določbe Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih
pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4.
2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št.
1243/2007 z dne 24. oktobra 2007 o spremembi Priloge III k Uredbi
(ES) št. 853/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta o posebnih
higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 281 z
dne 25. 10. 2007, str. 8) se morajo izdelki iz 1. in 2. točke te
priloge konzervirati:
  – s toplotno obdelavo (sterilizacija, UVT, itd.) za izdelke
od a. do d. iz 1. točke te priloge,
  – z dodajanjem saharoze za izdelke iz e. do g. 1. točke te
priloge in
  – z dehidracijo za izdelke iz 2. točke te priloge.
  c. Ne glede na določbe 1. in 2. točke te priloge glede
sestave izdelkov se vsebnost beljakovin v mleku lahko prilagodi
na najmanjšo vsebnost 34% (m/m) (izraženo v nemastni suhi snovi)
z dodajanjem in/ali odvzemanjem mlečnih sestavin tako, da se ne
spremeni razmerje med beljakovinami sirotke in kazeinom v mleku,
ki se prilagaja.
  4. Dovoljeni dodatki in surovine
  a. Vitamini in minerali v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o
dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom
(UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 26).
  b. Dovoljene surovine za prilagoditev vsebnosti beljakovin iz
3. c točke te priloge so:
  – mlečni koncentrat; Mlečni koncentrat je izdelek, pridobljen
s koncentriranjem mlečnih beljakovin z ultra filtriranjem mleka,
delno posnetega mleka ali posnetega mleka;
  – mlečni permeat; Mlečni permeat je izdelek, pridobljen z
odvzemom mlečnih beljakovin in mlečne maščobe iz mleka, delno
posnetega mleka ali posnetega mleka z ultra filtriranjem in
  – laktoza; Laktoza je naravna sestavina mleka, ki se običajno
pridobi iz sirotke z vsebnostjo brezvodne laktoze, ki ni nižja
kot 99,0% (m/m) v suhi snovi. Lahko je brezvodna ali vsebuje eno
molekulo vode v kristalih ali je mešanica obeh oblik.«.

AAA Zlata odličnost