Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 2091.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07 in 7/08) se v 2. členu v tabeli doda nov izraz Z571, ki se glasi:
»
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z571 |osnovna plača |osnovna plača, povečana za      |
|   |– za obračun  |(Z560+Z570)             |
|   |VI       |                   |
+------+---------------+-------------------------------------+
                               «.
V tabeli se besedilo pod šiframi Z107, Z108, Z111, Z114, Z115, Z271, Z560 in Z570 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z107 |skupna razlika |(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 |
|   |za odpravo   |je Z107 = Z070 – Z106        |
|   |nesorazmerja  |ali                 |
|   |        |(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 |
|   |        |je Z107 = Z116 – Z106        |
|   |        |ali                 |
|   |        |(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 |
|   |        |je Z107 = Z118 – Z106        |
|   |        |ali                 |
|   |        |(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 |
|   |        |je Z107 = Z571 – Z106        |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z108 |osnovna plača |(1) Z070 – Z113           |
|   |za obračun V  |ali                 |
|   |        |(2) Z116 – Z113           |
|   |        |ali                 |
|   |        |(3) Z118 – Z113           |
|   |        |ali                 |
|   |        |(4) Z571 – Z113           |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z111 |primerljivi  |49.f člen ZSPJS           |
|   |znesek plače, |                   |
|   |določen po   |                   |
|   |predpisih in  |                   |
|   |kolektivnih  |                   |
|   |pogodbah, ki se|                   |
|   |uporabljajo do |                   |
|   |začetka    |                   |
|   |izplačila plač |                   |
|   |po ZSPJS    |                   |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z114 |osnovna plača –|(1) Z070 – Z115           |
|   |za obračun II |ali                 |
|   |        |(2) Z116 – Z115           |
|   |        |ali                 |
|   |        |(3) Z118 – Z115           |
|   |        |Ali                 |
|   |        |(4) Z571 – Z115           |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z115 |zmanjšanje po |vrednost zmanjšanja osnovne plače  |
|   |uredbi     |(Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu |
|   |        |z drugim odstavkom 12. člena Uredbe |
|   |        |o plačah direktorjev v javnem    |
|   |        |sektorju (s 1. 3. 2006 za 2 %; s 1. |
|   |        |1. 2007 za 1,5 %; s 1. 1. 2008 za 1 |
|   |        |%; s 1. 1. 2009 za 0,5 %; s 1. 1.  |
|   |        |2010 se zmanjšanje osnovne plače   |
|   |        |odpravi)               |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z271 |osnova za   |Z270 – Z220 ter upoštevanje olajšav |
|   |izračun    |in način izračuna davčnega      |
|   |davčnega    |odtegljaja v skladu z ZDoh-2 in   |
|   |odtegljaja od |Zakonom o spremembah in dopolnitvah |
|   |dohodkov iz  |Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)     |
|   |delovnega   |                   |
|   |razmerja    |                   |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z560 |povečanje   |povečanje osnovne plače do 30 %;   |
|   |osnovne plače |faktor določi Vlada RS        |
|   |po drugem   |                   |
|   |stavku drugega |                   |
|   |odstavka 59.  |                   |
|   |člena Zakona o |                   |
|   |službi v    |                   |
|   |Slovenski   |                   |
|   |vojski (ZSSloV)|                   |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z570 |povečanje   | povečanje osnovne plače za 10 %   |
|   |osnovne plače |                   |
|   |po četrtem   |                   |
|   |odstavku 58.  |                   |
|   |člena ZSSloV  |                   |
+------+---------------+-------------------------------------+
                              «.
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodata novi vrsti izplačil D040 in D050, ki se glasita:
»
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
| D040 |delovna   |delovna  |do  |osnovna |% od     |
|   |uspešnost na|uspešnost |0,30 |plača za|osnovne   |
|   |podlagi   |     |   |obračun |plače za   |
|   |drugega   |     |   |x faktor|obračun;   |
|   |odstavka 59.|     |   |    |faktor    |
|   |člena ZZSloV|     |   |    |določi Vlada |
|   |      |     |   |    |RS      |
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
| D050 |delovna   |delovna  |do  |osnovna |% od     |
|   |uspešnost na|uspešnost |0,30 |plača za|osnovne   |
|   |podlagi   |     |   |obračun |plače za   |
|   |tretjega  |     |   |x faktor|obračun   |
|   |odstavka 59.|     |   |    |faktor;   |
|   |člena ZZSloV|     |   |    |določi Vlada |
|   |      |     |   |    |RS      |
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
                              «.
V tabeli se besedilo pod šiframi C322, C323, C324 in G071 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C322|PORABLJENO – |      |   |       |    |
|   |ČRTANO    |      |   |       |    |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C323|PORABLJENO – |      |   |       |    |
|   |ČRTANO    |      |   |       |    |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C324|PORABLJENO – |      |   |       |    |
|   |ČRTANO    |      |   |       |    |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| G071|prepoved   |nadomestila|0,50 |1/2 povprečne|    |
|   |opravljanja  |v breme  |   |plače delavca|    |
|   |dela za čas  |delodajalca|   |v zadnjih  |    |
|   |trajanja   |      |   |treh mesecih |    |
|   |postopka   |      |   |pred uvedbo |    |
|   |izredne    |      |   |postopka   |    |
|   |odpovedi po  |      |   |odpovedi   |    |
|   |ZDR      |      |   |(tretji   |    |
|   |       |      |   |odstavek 111.|    |
|   |       |      |   |člena ZDR)  |    |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
                               «.
3. člen
V 20. členu se črta dvajseti odstavek.
4. člen
V 21. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »na naslednji način: (osnovna plača za obračun + dodatek za delovno dobo) x pretvornik za delo v tujini«.
5. člen
V 22. členu se v tabeli besedilo pod šiframi S120 in S130 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+--------------+---------------------+-------------+-----+
|S120 |regres za   |povračila/nadomestila|v % ali   |   |
|   |prehrano med |v tujini       |znesku    |   |
|   |delom     |           |15. člen   |   |
|   |(protivrednost|           |PJUDT    |   |
|   |osnove v   |           |       |   |
|   |Sloveniji)  |           |       |   |
+-----+--------------+---------------------+-------------+-----+
|S130 |regres za   |povračila/nadomestila|v % ali   |   |
|   |letni dopust |v tujini       |znesku    |   |
|   |(protivrednost|           |15. člen   |   |
|   |osnove v   |           |PJUDT    |   |
|   |Sloveniji)  |           |       |   |
+-----+--------------+---------------------+-------------+-----+
                               «.
6. člen
V Prilogi 1 se obrazca Plačilna lista 1 in Plačilna lista 2 nadomestita z novima obrazcema Plačilna lista 1 in Plačilna lista 2, ki sta sestavni del te uredbe. Prilogi 2 in 3 se nadomestita z novima prilogama 2 in 3, ki sta sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2008.
Št. 00714-5/2008/5
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost