Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

828. Odlok o razglasitvi enote dediščine Mokronog – Stolp (EŠD: 11233) za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 2073.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi enote dediščine Mokronog – Stolp (EŠD: 11233) za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota kulturne dediščine:
– Mokronog – Stolp (EŠD: 11233), parc. št. 11/5, k.o. Mokronog.
Enota kulturne dediščine ima zaradi kulturnih, arhitekturnih, arheoloških, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za območje Občine Mokronog - Trebelno, zato se jo razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Opis enote kulturne dediščine, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev enote kulturne dediščine za kulturni spomenik lokalnega pomena, varovano območje oziroma obseg spomenika, varstveni režim in način varovanja, je utemeljeno v strokovnih podlagah za razglasitev, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo pa se pri Občini Mokronog - Trebelno in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto.
4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave, v 30 dneh od uveljavitve odloka, predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ občinske uprave mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično varovanje, načine upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo kulturnega spomenika. Varstveni pogoji lahko omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-2/2007
Mokronog, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.