Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

827. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008, stran 2070.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 14. seji dne 27. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     (v evrih)|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/podskupine kontov     |   Proračun leta|
|    |                 |       2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     4.176.527|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |     3.413.519|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |     2.080.296|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     1.794.627|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      175.416|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      110.253|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |706 Drugi davki          |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     1.333.223|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki|      97.223|
|    |od premoženja           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       7.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |       4.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |      24.000|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |     1.201.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |      170.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         0|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      170.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |         0|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |      593.008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      593.008|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |         0|
|    |proračuna iz sredstev proračuna  |         |
|    |Evropske unije          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     4.746.408|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |      854.892|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      261.705|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |         0|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      536.788|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |       1.665|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |      54.734|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     1.097.346|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |      25.880|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |      658.685|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      183.628|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |      229.153|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     2.426.722|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     2.426.722|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      367.448|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |430 Investicijski transferi    |         0|
|    |proračunskim upor.        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |      367.448|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |         |
|    |niso proračunski uporabniki    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |         0|
|    |proračunskim upor.        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA   |     –569.881|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |         |
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER|         0|
|    |VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |         0|
|    |privatizacije           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         0|
|    |in naložb             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         0|
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV.-V.)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |      400.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |      400.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |      400.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      12.500|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      12.500|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      12.500|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV     |     –182.381|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-   |         |
|    |VIII.)              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      387.500|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|      569.881|
|    |IX.)               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in
2. prihodki krajevnega samoprispevka za območje nekdanje Krajevne skupnosti Trebelno,
3. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega programa neomejeno, med podprogrami (v okviru glavnega programa) pa prerazporeditve (skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo presegati 15% obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.
Prerazporeditev iz plačilnih kontov na druge podskupine ni možna.
Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporejanju pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, in
– področje porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transferje.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2008 za namen plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2009, prevzema obveznosti (sklene pogodbe) v višini 80% obsega pravic porabe zagotovljenih sredstev na postavkah proračuna za leto 2009 in za obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2010, v višini 60% v obsegu pravic porabe zagotovljenih sredstev na postavkah proračuna za leto 2009.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemne oziroma zakupne pogodbe (v primerih, ko na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnike se štejejo kot investicijski odhodek), pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebne za izvajanje upravnih nalog, pogodbe v breme postavk predpristopnih pomoči,po pristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Najemne oziroma zakupne pogodbe, razen pogodb iz prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas, ki ne sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 1,5% iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (ZIPR0809).
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Mokronog - Trebelno za proračun za leto 2008 lahko zadolži v višini 400.000 EUR za namene:
– 100.000 EUR za gradnjo osnovne šole Mokronog,
– 100.000 EUR za ureditev knjižnice v Mokronogu,
– 100.000 EUR za gradnjo cestne infrastrukture v Občini Mokronog - Trebelno,
– 100.000 EUR za ureditev vodovodov v Občini Mokronog - Trebelno.
Pogodbe o najetju posojila sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
13. člen
(poroštva)
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - Trebelno v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2008
Mokronog, dne 27. februarja 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.