Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

826. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno, stran 2068.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 7. redni seji dne 28. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Ljubno (v nadaljevanju občinska uprava);
– način vodenja občinske uprave in
– naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave.
Občinska uprava neposredno izvršuje upravne in druge naloge, ki spadajo v pristojnost Občine Ljubno (v nadaljevanju občina).
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občne;
– občinska uprava: je enovit upravni organ občine;
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine.
3. člen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine.
4. člen
Delo občinske uprave ja javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje,
– oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave, drugi javni uslužbenci pa lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja le po predhodnem pooblastilu župana občine.
Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Zaposleni v občinski upravi so dolžni omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
6. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Ljubno ustanovi enovita občinska uprava Občine Ljubno, s sedežem – Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
7. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
8. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih n opravlja druge strokovne naloge.
9. člen
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
10. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
11. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
III. JAVNI USLUŽBENCI
12. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo na predlog direktorja občinske uprave določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
13. člen
Naloge vodenja občinske uprave neposredno izvršuje direktor občinske uprave.
Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
14. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan občine.
15. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske uprave.
16. člen
Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– predlaga županu v sprejem določene odločitve,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
17. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenec je dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil pri svojemu delu.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
18. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti zlasti na naslednjih področjih:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– negospodarskih dejavnosti,
– varstva okolja in prostora ter
– inšpekcijskega nadzorstva.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-04/2007
Ljubno, dne 28. junija 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost