Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

816. Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič, stran 2050.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; ZLS-UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02, 73/03 in 2/05), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na dvanajsti redni seji dne 20. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa način urejanja javnih površin, izvajanja čiščenja javnih površin in varstvo javnih površin na območju Občine Tržič.
2. člen
Za javne površine, ki se urejajo po tem odloku, se štejejo:
1. tisti deli občinskih kategoriziranih cest, katerih način vzdrževanja ni določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in 110/02), kot so:
– deli ulic, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, javna parkirišča, ipd.
2. nekategorizirane prometne površine v lasti Občine Tržič, kot so: dostopne poti in dovozi do javnih objektov, podhodi pod objekti, prehodi med objekti, atriji, dvorišča, utrjene in urejene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, sprehajalne poti, pešpoti, ipd.
3. zelene površine, ki so v lasti Občine Tržič, kot so: zelenice, parki, okrasni nasadi, zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, brežine oziroma deli brežin ob občinskih cestah, brežine oziroma deli brežin ob vodotokih, kadar so v stiku z zelenimi površinami iz te točke;
4. tržnica, avtobusna postaja.
3. člen
V Občini Tržič izvaja javno gospodarsko službo urejanja javnih površin Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Tržič (v nadaljevanju izvajalec).
4. člen
(Območje izvajanja javne službe)
Območje javnih površin, na katerih se izvaja javna služba, se določi s seznamom javnih površin, ki ga pripravi izvajalec v roku 90 dni po sprejetju tega odloka. Seznam javnih površin se lahko spreminja in dopolnjuje.
Seznam javnih površin mora vsebovati:
– lokacijo javne površine,
– parcelno številko in k.o. zemljišča, na katerem se nahaja javna površina,
– velikost javne površine in
– obseg potrebnega urejanja javne površine.
Letni program urejanja javnih površin (v nadaljnjem besedilu: letni program) izdela izvajalec obvezne gospodarske javne službe na podlagi seznama javnih površin najkasneje do novembra tekočega leta za naslednje tekoče leto.
Letni program izvajalca mora vsebovati:
– cenik del in materiala za vzdrževanje javnih površin v tekočem letu;
– redno vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno redno vzdrževanje in navedba višine finančnih sredstev za redno vzdrževanje;
– investicijsko vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno investicijsko vzdrževanje in navedbo višine potrebnih finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje;
– drugo glede na zahteve Občine Tržič.
Letni program s sklepom potrdi ali zavrne župan Občine Tržič.
V primeru zavrnitve letnega programa, je izvajalec dolžan upoštevati pripombe župana Občine Tržič v sklepu o zavrnitvi in pripraviti spremenjen oziroma dopolnjen letni program, ki ga dostavi pristojnemu uradu za gospodarske javne službe.
Letni program se lahko spreminja in dopolnjuje. Spremembe in dopolnitve letnega programa s sklepom potrdi župan Občine Tržič.
5. člen
(Viri financiranja javne službe)
Sredstva za plačilo javne službe se zagotavljajo v proračunu Občine Tržič.
II. UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
6. člen
Urejanje javnih površin po tem odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Občine Tržič tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin ter da se zagotavlja ustrezen estetski videz in nivo urejenosti javnih površin.
Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih površin zagotavljati red in urejenost javnih površin.
7. člen
(Urejanje javnih površin)
Na območju Občine Tržič se javne površine urejajo na podlagi letnega programa izvajalca iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Vzdrževanje javnih površin)
Na javnih površinah v naseljih se morajo redno in v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
1) Redno čiščenje javnih površin:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje odpadkov,
– pranje,
– odstranjevanje plevela in odpadnega listja,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje grafitov,
– čiščenje ob nepredvidljivih okoliščinah,
– izredno zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah,
– pobiranje in odvoz nelegalno odloženih odpadkov, ko ni znan povzročitelj.
2) Redno vzdrževanje in nameščanje urbane opreme:
– košev za odpadke,
– klopi,
– opozorilnih tabel,
– kemičnih WC-jev in drugih sanitarnih kabin,
– varovalnih ograj in
– druge podobne urbane opreme.
3) Redno vzdrževanje delov prometnih in zelenih površin, ki so v lasti Občine Tržič:
– redno čiščenje zelenih površin,
– vzdrževalna dela na travnatih površinah,
– gnojenje trat in rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
– nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred in korit,
– odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in poškodovanih dreves,
– oskrbovanje in obrezovanje grmovnic in drevja ter živih mej,
– odstranjevanje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
– obnova, čiščenje, vzdrževanje, sanitarna sečnja in drugi varstveni ukrepi v parkovnih nasadih,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih tabel, smerokazov, napisnih tablic imen za pomembnejše parkovno drevje in grmovnice,
– vzdrževanje in obnavljanje dovoznih poti, pešpoti, parkovne opreme, ipd.
9. člen
(Zavarovanje javnih površin)
Investitor oziroma izvajalec del pri graditvi drugih objektov je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradbišča zavarovati javno površino ob gradbišču pred poškodbami in onesnaženjem.
Investitor oziroma izvajalec iz prejšnjega odstavka tega člena mora preprečiti širjenje prahu, še posebej ob rušenju zgradb ali urejanju fasad, nalagati vozila tako, da se pri prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage na javnih površinah.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode za pešce, da se prepreči poškodovanje in onesnaževanje mimoidočih ljudi in javnih površin.
V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje ali uniči javno površino, jo je dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
10. člen
(Prevoz tovora)
Pravne osebe in vozniki vozil morajo pri prevozu tovora preprečiti izpadanje le-tega na javne površine in parkirišča ter zagotoviti, da tovor ne povzroča prahu in smradu.
V primeru, da se onesnaževanja javne površine pri prevozu ne more preprečiti, je potrebno v najkrajšem času odstraniti nesnago z javnih površin. Odstraniti je potrebno tudi nesnago, ki nastaja pri nakladanju in razkladanju tovora.
III. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
11. člen
(Ravnanje ob prireditvah)
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje do 10:00 ure naslednjega dne očistiti in kadar je potrebno površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
12. člen
(Odstranjevanje onesnaženja)
Če povzročitelj onesnaženja oziroma organizator prireditev javne površine ne očisti in po potrebi ne razkuži takoj po onesnaženju oziroma uporabi, mora to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
13. člen
(Čiščenje v primeru prometnih nesreč)
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih mora pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja nesreče javne površine takoj očistiti, odstraniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti.
14. člen
(Ravnanje z odpadki)
Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.
Koše namesti izvajalec. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve v sodelovanju z izvajalcem javne službe določi pristojni urad občinske uprave za gospodarske javne službe.
Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec.
IV. VARSTVO JAVNIH POVRŠIN
15. člen
(Poseganje v javne površine)
Poseg v javne površine je dovoljen le v soglasju z Uradom za urejanje prostora Občine Tržič.
16. člen
(Prepovedana dejanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
– voziti in parkirati izven za to namenjenih površinah,
– obsekavati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,
– hoditi po javnih površinah izven dovoljenih in urejenih javnih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
– prevračati, poškodovati ali onesnažiti parkovno opremo in drugo urbano opremo,
– na javnih površinah puščati pse in druge živali ter onesnaževati površine z njihovimi iztrebki,
– jahati, razen uradnim osebam pri opravljanju službenih dolžnosti,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
– zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
– odlagati dračje, vejevje, gradbeni material, kosovne odpadke in podobno,
– prati motorna in druga vozila,
– odvajati in izpuščati vode iz zgradb in zemljišč, razen v primeru elementarnih in drugih nesreč,
– opravljati kakršnakoli gradbena in ostala dela brez dovoljenja pristojnega občinskega organa,
– postavljati ovire, ki onemogočajo prosto gibanje,
– spreminjati funkcionalnost ali estetski videz in
– opravljati druge dejavnosti, ki posegajo in poškodujejo javno površino ter povečujejo stroške njenega vzdrževanja.
17. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinsko redarstvo Občine Tržič ali medobčinska inšpekcijska služba v okviru svojih pristojnosti.
Strokovni in finančni nadzor nad izvajalcem gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju Občine Tržič opravlja pristojni urad za gospodarske javne službe Občine Tržič.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(Kaznovanje pravne osebe)
Z globo 1.500 € se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 15. in 16. členom tega odloka.
19. člen
(Kaznovanje odgovorne osebe pravne osebe)
Z globo 420 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 15. in 16. členom tega odloka.
20. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb)
Z globo 420 € se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 15. in 16. členom tega odloka.
21. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-06/2008-3 42
Tržič, dne 20. februarja 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.