Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

811. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008, stran 2047.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 56/98) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 1. izredni seji dne 21. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008 (Uradni list RS, št. 36/07) se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+--------------+
|A. Bilanca prihodkov in odhodkov        |     v EUR|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|I.   |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)   |  28.294.874|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |Tekoči prihodki (70+71)        |  19.365.927|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|70   |Davčni prihodki            |  13.220.573|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|71   |Nedavčni prihodki           |   6.145.354|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|72   |Kapitalski prihodki          |   3.095.903|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|73   |Prejete donacije           |    226.097|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|74   |Transferni prihodki¸         |   5.606.947|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|II.   |Skupaj odhodki (40+41+42+43)     |  32.590.474|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|40   |Tekoči odhodki            |   6.572.076|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|41   |Tekoči transferi           |   5.085.179|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|42   |Investicijski odhodki         |  17.007.908|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|43   |Investicijski transferi        |   3.925.311|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|III.  |Proračunski presežek (I. – II.)    |  –4.295.600|
+-----------------------------------------------+--------------+
|B. Račun finančnih terjatev in naložb     |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in   |       0|
|    |prodaja kap. deležev         |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil     |       0|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|V.   |Dana posojila in poveč. kapitalskih  |       0|
|    |deležev                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|44   |Dana posojila in poveč. kapitalskih  |       0|
|    |deležev                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila (IV – V.) |       0|
+-----------------------------------------------+--------------+
|C. Račun financiranja             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VII.  |Zadolževanje             |   4.381.572|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|50   |Zadolževanje             |   4.381.572|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VIII.  |Odplačila dolga            |    126.947|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|55   |Odplačila dolga            |    126.947|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev na računih |    –40.974|
|    |(III+VI+VII-VIII)           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII-VIII)     |   4.254.626|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|XI.   |Neto financiranje (VI+X-IX)      |   4.295.600|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |Stanje sredstev na računih 31. 12.  |    141.000|
|    |2007                 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.«
2. člen
Besedilo prvega stavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V stalno proračunsko rezervo se izloča 0,9% od vseh prejemkov proračuna.«
3. člen
V 8. členu se doda alinea:
»– odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do 200 EUR za posamezni primer, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če terjatve ni mogoče izterjati.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 410-1/2008
Škofja Loka, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.