Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

809. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2034.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. seji dne 21. februarja 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev. Merila za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila) so sestavni del pravilnika.
2. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:
interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
športna rekreacija,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
šport invalidov in razvojne in strokovne naloge v športu:
strokovni kader v športu,
znanstveno-raziskovalna dejavnost,
založniška dejavnost,
informacijski sistem na področju športa v občini,
večje športne prireditve,
občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.
Vrednost sofinanciranja programov, prispelih na javni razpis, je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi točk oziroma števila odobrenih ur skladno z merili.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
Občinska uprava v sodelovanju z javnim zavodom za šport vsako leto pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na občinskem svetu.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.
V letni program športa se uvrsti tiste vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost, hkrati pa se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti. Javnemu zavodu za šport se sofinancira tisti del skupnih nalog, ki bodo določene z letnim programom športa. Medsebojne obveznosti se uredijo z ustrezno letno pogodbo.
III. JAVNI RAZPIS
4. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Objavi ga najmanj v enem javnem mediju in na spletnih straneh občine. Javni razpis se objavi najkasneje do 1. marca oziroma takoj po uveljavitvi odloka o proračunu za razpisno leto. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
Pogoji za prijavo na razpis
5. člen
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo izvajalci športnih programov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih proračunskih postavk:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport.
Športna društva in njihova združenja, ki izvajajo letni program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
6. člen
Občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prejšnjega člena, ki:
so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
imajo v občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti,
imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
imajo zagotovljeno redno programsko vadbo, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih prireditev,
imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),
so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. navedbo naročnika,
2. programe, ki so predmet javnega razpisa,
3. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. navedbo pogojev za porabo sredstev,
6. rok za prijavo na razpis,
7. naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
8. kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
9. datum odpiranja vlog,
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijava na razpis
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Občinska uprava v sodelovanju s strokovno službo javnega zavoda za šport pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo.
9. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo športnih programov za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu.
10. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
11. člen
Župan imenuje 5-člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje s sklepom župan izmed predstavnikov oziroma strokovnjakov s področja športa.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega.
Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Naloge komisije so zlasti:
– odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
– sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila o delu komisije.
12. člen
Po izteku razpisnega roka komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– kdo je vložil prijavo,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
13. člen
Občinska uprava s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba. Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da vlogo v roku 3 dni dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.
14. člen
Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav, občinska uprava:
– izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, napiše kratek povzetek prijave in opiše vsebino športnega programa,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijaviteljev do občine.
15. člen
Občinska uprava v sodelovanju s strokovno službo javnega zavoda za šport pripravi na podlagi meril strokovni predlog za razdelitev razpoložljivih proračunskih sredstev. Komisija obravnava strokovni predlog in sprejme sklep o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev.
Sklep sprejme komisija na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev in določb tega pravilnika,
– doseženega števila točk oziroma ur.
Sklep mora vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne prijave.
16. člen
Predstojnik občinske uprave na podlagi sklepa komisije in v skladu s tem pravilnikom izda odločbo v upravnem postopku, s katero:
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
– odloči o sofinanciranju programov, ki izpolnjujejo pogoje.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na župana občine v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku 60 dni od vložitve pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
17. člen
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
18. člen
Po dokončnosti odločbe občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino sredstev,
– rok izplačila sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
19. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
20. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajalcev programov izvaja občinska uprava v sodelovanju z javnim zavodom za šport.
21. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci programov v pogodbenem roku predložiti občinski upravi:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi. Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije programa oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta, za programe, ki se izvajajo v decembru, pa najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oziroma v roku, ki je določen v pogodbi.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz oddanega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.
22. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
23. člen
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih programov na področju športa, za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, navedene v 5. in 6. členu in niso prejeli za isti namen sredstev na drugih razpisih občine.
VII. PREDHODNA IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Če izvajalec letnega programa športa s katerim je bila sklenjena pogodba v letu 2007 ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi se na javni razpis letu 2008 lahko prijavi, vendar mora do prijave na javni razpis dostaviti zahtevano poročilo za nazaj.
Če izvajalec letnega programa športa ni oddal poročila iz prejšnjega odstavka, vračilo prejetih sredstev, za izvajanje letnega programa športa v letu 2007, ni potrebno, se pa kot sankcija za 10% zniža višina sredstev, ki bi jih prejel po javnem razpisu v letu 2008.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 113/06).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2008-3
Šempeter pri Gorici, dne 22. februarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
               MERILA

       za vrednotenje in izbor programov športa

            1. SPLOŠNE DOLOČBE

  I. Vrednotenje programov športa se vrši na podlagi razdelitve
športnih panog v štiri skupine:
  – individualni športi,   v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka,
  – kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov
ekipnega državnega prvaka,
  – športno-rekreativni programi,
  – miselne igre (šah).
  II. Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega
programa športa so:
  – obseg programa,
  – velikost vadbene skupine,
  – vrednost ure strokovnega kadra,
  – vrednost ure najema športnega objekta,
  – materialni stroški za izpeljavo programov,
  – prednostna razvrstitev panog po skupinah,
  – drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa
športa v RS.

       2. PREDNOSTNA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG

  I. Prednostna razvrstitev športnih panog se določi glede na:
  – razširjenost in stopnjo razvitosti panoge v Občini Šempeter
- Vrtojba,
  – kakovost dosežkov športnikov,
  – prostorske, kadrovske in druge pogoje za delovanje.
  II. Razširjenost in stopnja razvitosti športne panoge na
območju Občine Šempeter - Vrtojba se ugotavlja glede na:
  – število registriranih članov,
  – število članov, ki so plačali članarino,
  – število lastnih tekmovanj v posamezni kategoriji,
  – število organiziranih ligaških tekmovanj, državnih,
evropskih in svetovnih prvenstev,
  – število drugih večjih tekmovanj in prireditev,
  – število društev, vključenih v nacionalno panožno športno
zvezo,
  – razširjenost dejavnosti izven sedeža društva.
  III. Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
  – dosežene rezultate v zadnjem petletnem obdobju,
  – kategorizacijo športnikov v pretekli sezoni po veljavnih
Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji
(OKS),
  – uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v
zadnjem letu,
  – uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v
zadnjem letu.
  IV. Kot prostorski, kadrovski in drugi pogoji se upoštevajo:
  – pogoji za nemoteno izvajanje procesa treniranja in
nastopanja,
  – strokovni kader z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in
veljavno licenco,
  – organizacijski delavci,
  – organiziranost kluba,
  – zagotovljena finančna sredstva za izvajanje prijavljenih
programov.
  V. Prednostno listo športnih panog v Občini Šempeter -
Vrtojba pripravi strokovna služba javnega zavoda za šport oziroma
Občinska uprava v skladu s I., II., III. in IV. točko poglavja 2.
teh meril.
  Pri razvrščanju izvajalcev v okviru športne panoge se status
prednostnega izvajalca praviloma podeli samo enemu izvajalcu.

           3. OBSEG SOFINANCIRANJA

  I. Obseg sofinanciranja športnih programov je odvisen od
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
  Če proračunska sredstva v posameznem letu ne zadoščajo za
realizacijo nacionalnega programa v celoti, se v letnem programu
upoštevajo prednostne naloge na podlagi prioritet iz točke 2.
tega poglavja.
  II. V prvo skupino spadajo naslednji programi:
  – šport otrok, mladine in študentov,
  – šport otrok in mladine s posebnimi potrebami,
  – vrhunski šport,
  – kakovostni šport,
  – šport invalidov,
  – športna rekreacija,
  – vzdrževanje športnih objektov,
  – večje športne prireditve,
  – strokovni kader v športu.
  V drugo skupino spadajo naslednji programi:
  – znanstveno-raziskovalna dejavnost,
  – založniška dejavnost,
  – informacijski sistem na področju športa.


  4. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH, ŠOLOOBVEZNIH OTROK,
            MLADINE IN ŠTUDENTOV

  S sredstvi za programe interesne športne vzgoje predšolskih
in šolskih otrok, mladine ter študentov so sofinancirani
programi:
  4.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
  Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje
predšolskih otrok:
  1. Zlati sonček
  – koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega
gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanje
priznanj,
  – usposabljanje strokovnega kadra.
  2. Ciciban planinec
  – propagandni material v višini dejanskih stroškov.
  3. Naučimo se plavati
  – najemnina objekta za tečaj v trajanju 10 ur v višini
dejanskih stroškov na skupino v kateri je do 10 otrok,
  – strokovni kader.
  4. Drugi programi športnih društev in drugih izvajalcev
  – strokovni kader za 60 ur,
  – najemnina za objekt 60 ur na skupino, v kateri je najmanj
15 otrok.
  Programi se izvajajo in sofinancirajo v sklopu skupnega
programa javnega zavoda za šport, razen programov pod točko 4.
  4.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15
let)
  I. Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje
šoloobveznih otrok:
  1. Zlati sonček
  – koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega
gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja
priznanj,
  – usposabljanje strokovnega kadra.
  2. Krpan
  – koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega
gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja
priznanj,
  – usposabljanje strokovnega kadra.
  3. Naučimo se plavati
  – najemnina objekta za tečaj v trajanju 10–20 ur v višini
dejanskih stroškov na skupino v kateri je do 10 otrok,
  – strokovni kader.
  4. Drugi programi športnih društev in drugih izvajalcev
  – strokovni kader do 80 ur letno,
  – najemnina za objekt do 80 ur na skupino, v kateri je
najmanj 15 otrok.
  5. Šolska športna tekmovanja
  Programi se sofinancirajo in izvajajo v sklopu skupnega
programa javnega zavoda za šport, razen programov pod točko 4.
  II. Občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za
posamezno šolsko leto opredeljena v uradnem razpisu šolskih
športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za
šport.
  Na osnovi teh razpisov in prijav posameznih šol, pripravi
izvajalec (javni zavod za šport) koledar tekmovanj na občinski,
medobčinski in področni ravni. V primeru individualnih športnih
panog se mora tekmovanja udeležiti vsaj osem tekmovalcev, v
primeru kolektivnih športnih panog pa vsaj tri ekipe.
  III. Občina sofinancira naslednje stroške za šolska športna
tekmovanja:
  – stroški koordinacije, vodenja in organizacije sistema
tekmovanj in prireditev,
  – stroški neposredne organizacije tekmovanja ali lige,
  – sodniški stroški,
  – stroški za priznanja in nagrade,
  – stroški najemnine za objekt, če ni mogoče zagotoviti
brezplačne uporabe.
  Višino sofinanciranja predlaga koordinator šolskih športnih
tekmovanj na osnovi letnega plana porabe in obračunov posameznih
prireditev.
  IV. Za tekmovanja nad občinskim nivojem (področna prvenstva)
občina sofinancira delež za udeležence (posameznike in ekipe)
iz Občine Šempeter - Vrtojba, za stroške organizacije, izvedbe,
priznanja in stroške najema objektov. Potne stroške in
morebitne stroške prehrane krije šola.
  Za nastope nad področnim nivojem v četrtfinalu, polfinalu
ali finalu državnega tekmovanja, občina sofinancira stroške
prijavnin in prevoza z avtobusom ali kombijem do največ 50%.
Stroške prehrane in druge stroške krije šola.
  V okviru skupnega programa športa je koordinator programa
strokovna služba javnega zavoda za šport, izvajalci programov
pa so športna društva, šola in zasebniki.
  4.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
  Na lokalni ravni so vključeni mladinski športno rekreativni
programi.
  Občina sofinancira mladinske programe športa v naslednjem
obsegu:
  – strokovni kader do 80 ur letno,
  – najemnina za objekt do 80 ur na skupino, v kateri je
najmanj 15 udeležencev.
  4.4. Interesna športna dejavnost študentov
  Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja
študentov. Občina sofinancira strokovni kader in najem objektov
za 80 urne programe na skupino, v kateri je najmanj 15
študentov. Za sredstva lahko kandidirajo le študentske športne
organizacije.
  4.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
  V prilagojene programe športne vzgoje se glede na interes in
zmožnosti lahko vključujejo otroci in mladi s posebnimi
potrebami, ki imajo stalno bivališče v Občini Šempeter -
Vrtojba.
  Občina sofinancira strokovni kader in najem objektov za
izvajanje programov športa otrok in mladine s posebnimi
potrebami v obsegu do 80 ur letno za skupino najmanj 4
udeležencev.


 5. ŠPORT OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
    ŠPORT (PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE – PREDNOSTNI PROGRAM)

  I. Občina sofinancira izvajalce športnih programov za otroke
in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (panožne
športne šole – prednostni program):
  – če izpolnjujejo prostorske, kadrovske idr. pogoje za
strokovno izvedbo programov,
  – če izpolnjujejo navedene kriterije glede doseženih
rezultatov (minimalni zbir točk po tabeli številka 8) in
nastopanja v ustreznem rangu za ekipne športe,
  – če imajo ustrezno kadrovsko zasedbo in ustrezno
infrastrukturo ter izvajajo programe vadbe in tekmovanj v vseh
starostnih kategorijah (celovita klubska piramida).
  Interesne dejavnosti (krožki), ki se izvajajo in financirajo
v okviru osnovne šole se ne sofinancirajo v okviru sredstev iz
prejšnjega odstavka.
  II. Za odločanje o sofinanciranju športnih šol (prednostni
program) in vrednotenje prijavljenih programov se uporablja
Tabela številka 8, ki je priloga in sestavni del teh meril.
  Število stopenj in število športnih šol določita Občinska
uprava v sodelovanju s strokovno službo javnega zavoda za šport
na podlagi prednostne liste in točkovanja iz tabele številka 8.
  5.1. Otroške športne šole, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
  V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko
motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
  Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg vadbe se
sofinancira:


– I. stopnja – cicibani in cicibanke (do      do 240 ur
6 let)                            
– II. stopnja – mlajši deklice in dečki  od 240 ur do 400 ur
(6–11 let)                          
– III. stopnja starejši deklice in dečki   od 300 ur do 800
(11–15 let)                        ur.


  Občina sofinancira:
  – stroške za najemnino objekta,
  – stroške za strokovni kader,
  – materialne stroški programa.
  5.2. Mladinske športne šole, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
  Programi selekcijskega procesa zajemajo načrtno vzgojo
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem
merilu.
  Programi morajo biti organizirani tako, da ob športnih
uspehih omogočajo tudi uspešno izobraževanje skladno s
pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v
posebnih organizacijskih oblikah (športni oddelki).
  Programi lahko obsegajo športne šole naslednjih stopenj:
  – IV. stopnja – mlajše mladinke /mladinci,
  – V. stopnja – starejše mladinke / mladinci.
  Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti in
sicer v obsegu od 400 do 1100 ur.
  Občina sofinancira:
  – stroške za najemnino objekta,
  – stroške za strokovni kader,
  – materialne stroški programa.
  5.3. Obseg sofinanciranja otroških in mladinskih športnih
šol
  I. Število ur programa, ki se sofinancira, se določi na
podlagi:
  – podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu,
  – tabel številka 9, 10, 11 in 12, ki so priloga in sestavni
del teh meril.
  II. Pri individualnih športnih panogah se obseg
sofinanciranja programa športnih šol določa po naslednjih
merilih:
  – društva, ki imajo vsaj enega športnika svetovnega ali
mednarodnega razreda, imajo do 100% ovrednoten program športnih
šol,
  – društva, ki izpolnjujejo pogoje glede števila
kategoriziranih športnikov/točk iz preglednice številka 8, ki
je sestavni del in priloga teh meril, imajo do 80% ovrednoten
program športnih šol,
  – društva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz preglednice
številka 8, ki je sestavni del in priloga teh meril, imajo
lahko največ do 50% ovrednoten program športnih šol.
  III. Pri kolektivnih športnih panogah občina sofinancira
program športnih šol, če ima izvajalec člansko ekipo v
tekmovanju najmanj II. lige ob najmanj treh stopnjah
tekmovanja.
  Izvajalcem se določi delež sofinanciranja na podlagi
udeležbe ali uvrstitve ekipe na državnem prvenstvu v pretekli
sezoni:
  – društva, katerih članske ekipe so v pretekli sezoni
osvojile 1. ali 2. mesto v I. državni ligi imajo do 100%
ovrednoten program športnih šol,
  – društva, katerih članske ekipe so v pretekli sezoni
osvojile 3.–5. mesto v I. državni ligi, imajo do 80% ovrednoten
program športnih šol,
  – društva, katerih članske ekipe tekmujejo v I. članski
ligi, imajo do 60% ovrednoten program športnih šol,
  – društva, katerih mladinske in kadetske ekipe so v pretekli
sezoni osvojile 1. mesto v I. državni ligi, imajo do 80%
ovrednoten program športnih šol.
  Društva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka
in kandidirajo za izvajanje programa športnih šol imajo lahko
največ do 50% ovrednoten program.
  IV. Pri individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna
tekmovanja, občina sofinancira program športnih šol, če ekipa
nastopa najmanj v II. ligi, v tekmovanju, ki ima značaj lige
vsaj dvokrožnega sistema.

      6. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV

  I. Športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje iz I.,
II., III. in IV. točke poglavja 2. teh meril lahko zaprosijo za
sofinanciranje strokovnih kadrov:
  – če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosegajo
primerne rezultate in imajo kadrovske, prostorske in materialne
pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
  – če so ekipni članski rezultati vrhunski in jih dosegajo
najmanj pretekli dve sezoni zaporedoma,
  – če ima trener strokovno izobrazbo športne smeri najmanj 5.
stopnje ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu,
pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje,
licenco in reference v športni panogi,
  – če vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener) iz
katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje
najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za
profesionalnega trenerja nikjer drugje v rednem delovnem
razmerju.
  Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu
delo v klubu ne predstavlja edini vir zaslužka, se klubu lahko
prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50% sredstev
najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.
  Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah je
možno samo v primeru redne zaposlitve kandidata, ki ima status
samostojnega športnega delavca.
  II. Klubi in društva v vlogi lahko zaprosijo za
sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja. Analizo
kandidatur opravi Občinska uprava, v sodelovanju s strokovno
službo javnega zavoda za šport. Višina sofinanciranja
profesionalnih trenerjev se določi v okviru razpoložljivih
sredstev proračuna občine in glede na prednostno listo športnih
panog.
  Občina Šempeter - Vrtojba sofinancira največ enega
profesionalnega trenerja na panogo. Povezana športna društva
iste panoge morajo dati izjavo kateremu društvu se lahko
sofinancira profesionalnega trenerja.
  Panogami, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja, se
pri obračunu sofinanciranja strokovnega kadra zmanjša odobreni
fond ur za 600 ur.
  Zmanjšanje se upošteva pri seštevku vseh odobrenih vadbenih
ur na različnih postavkah kandidature.

           7. KAKOVOSTNI ŠPORT

  I. V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
ekip in posameznikov v mladinski in članski konkurenci, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih
program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
  Občina sofinancira programe izvajalcev programov iz
prejšnjega odstavka:
  – če nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez do naslova državnega prvaka,
  – če imajo redno vadbo vsaj 3x tedensko,
  – če je v individualnih panogah vsaj 8 vadečih v skupini in
nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
  – če v ekipnih športih vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo
v ligi z vsaj 10 tekmami letno.
  II. Za kolektivne športne panoge na nivoju kakovostnega
športa občina sofinancira:
  – najemnina objekta do 320 ur odvisno od števila in stopnje
nastopanja (I., II. ali III. liga),
  – strokovni kader do 320 ur.
  Za individualne športne panoge na nivoju kakovostnega športa
občina sofinancira:
  – najemnina objekta do 320 ur odvisno od števila
kategoriziranih športnikov skladno s tabelo številka 9, ki je
sestavni del in priloga teh meril,
  – strokovni kader do 320 ur.


            8. VRHUNSKI ŠPORT

  I. Vrhunski šport vključuje pripravo in tekmovanje
športnikov, ki imajo status športnika državnega,
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda v
individualnih in v kolektivnih športnih panogah za ekipe,
katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki ali
nastopajo v I. ali II. ligi.
  Občina sofinancira programe izvajalcev programov iz
prejšnjega odstavka:
  – ki so vključeni v prednostni program individualnih panog
in imajo kategorizirane športnike državnega in višjih razredov,
  – ki tekmujejo v najvišjem ligaškem tekmovanju ali v 2.
ligi, posebej še s kategoriziranimi športniki,
  – ki niso vključeni v prednostni program, vendar imajo
kategorizirane športnike oziroma v ekipnih panogah tekmujejo za
naslov članskega državnega prvaka.
  II. Občina sofinancira programe izvajalcev programov iz
prejšnjega člena v obsegu:
  – do 1200 ur programa za najem objekta in strokovni kader za
kategorizirane športnike državnega, perspektivnega,
mednarodnega in svetovnega razreda, ter za kategorizacijo
mladinskega razreda za tiste panoge, ki niso vključene v
prednostne programe športnih šol,
  – do 1200 ur programa za najem objekta in strokovni kader za
ekipe, katerih člani so kategorizirani športniki in nastopajo v
I. ali II. ligi (tekmovanje za naslov državnega prvaka).
  Izvajalec pridobi ustrezen obseg ur programa na osnovi
seštevka vrednotenja kategoriziranih športnikov in sicer:
  – mladinski razred – 6 točk,
  – državnega razreda – 12 točk,
  – perspektivnega razreda –18 točk,
  – mednarodnega razreda – 30 točk in
  – svetovnega razreda – 60 točk.

         9. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH

  Občina sofinancira programe športne rekreacije odraslih v
različnih športnih panogah in starostnih kategorijah
(študentje, člani in veterani) in sicer:
  – do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje najmanj 15
članov,
  – najemnino objekta do 80 ur,
  – za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od
65 let pa tudi strokovni kader do 80 ur.


           10. ŠPORT INVALIDOV

  Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju
gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom. Občina sofinancira uporabo objekta in
strokovni kader do 80 ur programa na skupino, v kateri je 5 do
10 invalidov.

         11. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE

  I. Občina lahko sofinancira tudi mednarodne, državne,
regijske, medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki
imajo promocijski učinek za šport na območju Občine Šempeter -
Vrtojba.
  Občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka
najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in
stroške nastopajočih največ v višini 50% stroškov.
  Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo
eno večjo športno prireditev letno in največ dve množični
športno rekreativni prireditvi, ki so organizirane na območju
Občine Šempeter - Vrtojba. Prednost imajo mednarodne in
tradicionalne prireditve.
  II. Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično
športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji
in merila:
  (1) Večje športne prireditve:
  – prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oziroma
državnem koledarju,
  – na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz
Občine Šempeter - Vrtojba,
  – prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
  Večje športne prireditve:
  – na občinskem in medobčinskem nivoju (od 1 do 50 točk),
  – na državnem nivoju (od 51 do 100 točk),
  – na mednarodnem nivoju (od 101 do 150 točk).
  (2) Množične športno rekreativne prireditve:
  – imeti morajo daljšo tradicijo,
  – primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
  – potekati morajo na področju Občine Šempeter - Vrtojba,
  – da na njih sodeluje najmanj 150 udeležencev.
  Množične športno rekreativne prireditve:
  – na občinskem in medobčinskem nivoju (od 1 do 50 točk),
  – na državnem nivoju (od 51 do 100 točk),
  – na mednarodnem nivoju (od 101 do 150 točk).
  (3) Sofinanciranje pomembnejših jubilejev: (dodatne točke)
  – za 25 let delovanja 30 točk
  – za 50 let delovanja 50 točk
  – za vsakih nadaljnjih 10 let 10 točk.
  (4) Sofinanciranje tradicionalne prireditve: (dodatne točke)
  – za 2 do 5 kratno izvedbo 10 točk
  – za do 10 kratno izvedbo 30 točk
  – za do 20 kratno izvedbo 50 točk
  – za do 30 kratno izvedbo 70 točk.

      12. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

  12.1. Strokovni kader v športu
  Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov,
licenc in njihovo potrjevanje. Za sofinanciranje različnih
oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti
izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v
skladu s temi merili. Formalno izobraževanje (za pridobitev
višje stopnje strokovne izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
  Programi se izvajajo in sofinancirajo po pogodbi, v sklopu
skupnega programa javnega zavoda za šport. Občina zagotavlja
sofinanciranje za pokritje stroškov, do višine 50% stroškov:
  – predavateljev,
  – najema prostorov.
  12.2. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
  Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja
športa v občini ter prenašanje izsledkov v prakso.
  Programi se izvajajo in sofinancirajo po pogodbi, v sklopu
skupnega programa javnega zavoda za šport. Občina sofinancira
materialne stroške povezane z raziskavo do višine 50% stroškov.
  12.3. Založniška dejavnost
  Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature
in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij,
propagandnega gradiva, avdio in video kaset ter računalniških
programov v povezavi s športno dejavnostjo v Občini Šempeter -
Vrtojba.
  Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka zagotavlja za
izbrane in dogovorjene oblike publikacij.
  Program se izvaja in sofinancira po pogodbi, v sklopu
skupnega programa javnega zavoda za šport. Občina sofinancira
materialne stroške v zvezi z izdajo literature, publikacije ali
drugega založniškega gradiva do višine 50% stroškov.
  12.4. Informacijski sistem na področju športa
  Informacijski sistem vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa
in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom.
Občina sofinancira izdelavo informacijskih baz in
sofinanciranje nakupa tehnologije za potrebe lokalne skupnosti
do višine 50% stroškov.
  Program se izvaja in sofinancira po pogodbi, v sklopu
skupnega programa javnega zavoda za šport.

    13. TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

  Občina sofinancira tekoče vzdrževanje javnih športnih
objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda za šport s katerim
sklene pogodbo o upravljanju.
  Predlog razdelitve sredstev za vzdrževanje športnih objektov
na osnovi dogovora pripravi Občinska uprava.

        14. NAJEMNINE ŠPORTNIH OBJEKTOV

  I. Pogoj za sofinanciranje najema športnih objektov je
predložena pogodba o najemu športnega objekta, sklenjena med
upraviteljem in izvajalcem športnega programa. Najemnina
objekta se sofinancira le izvajalcem, ki nimajo zagotovljene
brezplačne vadbe.
  II. Število ur in višino sofinanciranja uporabe objektov
predlaga strokovna služba javnega zavoda za šport na osnovi
odobrenih programov in razpoložljivih sredstev v okviru
programa športa.

            15. KONČNE DOLOČBE

  I. Vrednost točke oziroma ure se določi vsako leto posebej v
skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na posamezni
proračunski postavki.
  II. Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne
sme presegati razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto.