Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

807. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana, stran 2030.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07) ter 16. in 124. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
1. člen
V Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04 in 18/06) se spremeni peta točka 6. člena, tako da se po novem glasi:
»5. priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le-tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki sprejme odločitev o dodelitvi sredstev.«
2. člen
11. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Predlog izbora programov in višine sofinanciranja predloži komisija direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote.«
3. člen
12. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote, na podlagi predloga komisije iz prejšnjega člena.«
4. člen
13. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi organizacijami.«
5. člen
15. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila:
1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Sežana – 20 točk
– podružnica v Občini Sežana – 6 točk
– člani iz Občine Sežana – 3 točke.
2. Število članov iz Občine Sežana:
– 1–10 članov – 3 točke
– 11–30 članov – 6 točk
– 31–50 članov – 15 točk
– 51–80 članov – 30 točk
– 81–150 članov – 40 točk
– nad 150 članov – 50 točk.
3. Vsebina programa:
3.1. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana se točkuje z 10 točkami – največje možno število točk je 50, na območju izven Občine Sežana pa z 2 točkama – največje možno število točk je 10,
3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana – vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20,
3.3. program zajema izdajanje glasila, biltena, druge oblike promocije dejavnosti – do 10 točk,
3.4. program vključuje izlete, športne in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10,
3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk,
3.6. program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Sežana – do 15 točk,
3.7. program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost omogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa na območju Občine Sežana skozi daljše časovno obdobje – 25 točk,
– izvajanje programa prek celega leta – 5 točk.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov za leto 2008.
Št. 032-1/2008-6
Sežana, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.