Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

806. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, stran 2028.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje denarnih spodbud iz občinskega proračuna (v nadaljevanju: proračun) za učence, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih izvenšolskih dejavnostih. S tem pravilnikom se določijo tudi merila in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Denarne spodbude iz proračuna Občine Sežana se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za denarne spodbude se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem proračunu Občine Sežana.
3. člen
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev od zaključenega četrtega razreda II. triade osnovne šole dalje in za stimulacijo dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju osnovne izobrazbe,
– pridobivanju dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– študiju v tujini (medštudijska izmenjava).
4. člen
Pravico do denarnih spodbud lahko uveljavljajo učenci osnovne in glasbene šole, dijaki, vajenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so dosegli prav dober ali odličen šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo,
– izkazujejo nadpovprečne rezultate na področju izobraževanja, umetnosti ter športa in občina izraža po tovrstnem znanju svoj interes,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika in samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka tega člena, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
III. POSTOPEK
5. člen
Občina Sežana vsako leto izvede javni razpis za dodelitev denarnih spodbud za učence, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih izvenšolskih dejavnostih. Postopek razpisa poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
– zbiranje vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le-tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
– obveščanje prosilcev o izbiri – sklepi o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb prosilcev.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov denarnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki v roku 30 dni, na podlagi predloga komisije, izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud.
11. člen
Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratni finančnih pomoči iz občinskega proračuna – pomoč učencem, dijakom in študentom, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23, z dne 12. 3. 2004.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2008-7
Sežana, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
    MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNIH SPODBUD

  A: MERILA

  1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:

+------------------------------------+-------------------------+
|Kategorija             |       Število točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|učenec               |            20|
+------------------------------------+-------------------------+
|dijak                |            30|
+------------------------------------+-------------------------+
|študent (redni, izredni in     |            50|
|medštudijska izmenjava)       |             |
+------------------------------------+-------------------------+


  2. Učni uspeh

+------------------------------------+-------------------------+
|Uspeh – učenec           |       Število točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|prav dober             |            15|
+------------------------------------+-------------------------+
|odličen               |            20|
+------------------------------------+-------------------------+


+------------------------------------+-------------------------+
|Uspeh – dijak            |       Število točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|prav dober             |            20|
+------------------------------------+-------------------------+
|odličen               |            25|
+------------------------------------+-------------------------+


  OPOMBA: dijak, ki obiskuje 1. letnik srednješolskega
izobraževalnega programa, prejme točke za uspeh, ki ga je
dosegel ob zaključku osnovnošolskega programa.

+------------------------------------+-------------------------+
|Uspeh – študent           |       Število točk|
+------------------------------------+-------------------------+
|povprečje od 8 do 8,7        |            25|
+------------------------------------+-------------------------+
|povprečje od 8,8 do 9,4       |            30|
+------------------------------------+-------------------------+
|povprečje od 9,5 do 10       |            35|
+------------------------------------+-------------------------+


  OPOMBA: študent, ki obiskuje 1. letnik višješolskega in
visokošolskega izobraževalnega programa prejme točke za uspeh,
ki ga je dosegel ob zaključku srednješolskega programa.

  3. Dodatna znanja:
+-------------------------------------+------------------------+
|Dodatna znanja            |      Število točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|na področju izobraževanja      |          do 10|
+-------------------------------------+------------------------+
|dodatna znanja izven področja    |          do 20|
|izobraževanja            |            |
+-------------------------------------+------------------------+


  4. Kraj šolanja:
+-------------------------------------+------------------------+
|Kraj šolanja             |      Število točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|v domačem kraju (dijaki)       |            5|
+-------------------------------------+------------------------+
|izven domačega kraja (dijaki)    |           10|
+-------------------------------------+------------------------+
|v domačem kraju (študentje vozači)  |           15|
+-------------------------------------+------------------------+
|v študijskih centrih         |           20|
+-------------------------------------+------------------------+
|v tujini               |          do 60|
+-------------------------------------+------------------------+


  OPOMBA: ocenjuje se kraj šolanja v tekočem šolskem letu.

  B: KRITERIJI
  1. Izločitveni kriterij:
  V primeru, da število prosilcev za denarno spodbudo presega
razpoložljiva proračunska sredstva, lahko komisija določi
prednostne kategorije prosilcev, upoštevajoč naslednje
kriterije:
  – prosilci, ki so dosegli v dosedanjem izobraževanju višjo
povprečno oceno,
  – prosilci, ki so aktivni na področju dejavnosti, za katere
se izobražujejo in pridobivajo dodatna znanja.
  Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti
prednosti, se upoštevaj naslednji kriterij toliko časa, da se
lahko ugotovi prednost.