Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

805. Odlok o občinskih taksah v Občini Sežana, stran 2024.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Sežana
SPLOŠNI DEL
I. TEMELJNE DOLOČBE
Predmet odloka
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v občini Sežana, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Občinske takse so prihodek proračuna Občine Sežana.
Taksni predmeti in storitve
2. člen
V občini so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev (v nadaljevanju: taksni predmeti) na javnih površinah in na javnih mestih za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– parkiranje na javnih površinah,
– uporabo javnega prostora za kampiranje,
– druge oblike uporabe javne površine ali javnega mesta, če tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Javna površina in javno mesto
3. člen
V prejšnjem členu uporabljena izraza »javna površina« in »javno mesto« imata naslednji pomen:
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in na katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.
Taksni zavezanec oziroma taksna zavezanka
4. člen
Taksni zavezanec oziroma taksna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: taksni zavezanec) za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali posameznik oziroma posameznica (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ki samostojno opravlja dejavnost ali posameznik, ki uporablja taksne predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanci).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse
5. člen
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v posebnem delu – tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse.
Vrednost točke za obračun občinskih taks sprejme s sklepom občinski svet do konca koledarskega leta za naslednje leto.
Plačilo občinskih taks
6. člen
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati predpisano takso pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
II. PRIGLASITEV, ODMERA, NASTANEK IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti
7. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila občinske takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati ter je obvestil Občinsko upravo Občine Sežana o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Prijava taksne obveznosti
8. člen
Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti Občinski upravi Občine Sežana in pred postavitvijo taksnega predmeta ali pred izvajanjem storitve na javni površini pridobiti njeno dovoljenje za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah, objektih ali kakorkoli vplivajo na promet.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in vrsto taksnega predmeta (površina, število ipd.).
Občinska uprava Občine Sežana lahko s pooblastilom prenese dejanja v zvezi s prijavo taksne obveznosti na pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
9. člen
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti Občinski upravi Občine Sežana v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
Odmera občinskih taks
10. člen
Občinska uprava Občine Sežana na podlagi taksne obveznosti iz 8. člena tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, Občinska uprava Občine Sežana odmeri občinsko takso na podlagi uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe organa inšpekcijskega nadzora.
Ukrepanje občinske uprave v primeru neplačila takse
11. člen
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, Občinska uprava Občine Sežana poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
Oprostitve plačila takse
12. člen
Občinske takse ne plačujejo Občina Sežana, krajevne skupnosti v Občini Sežana ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Sežana, kot tudi državni organi, vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva in klubi, ustanovljeni v javnem interesu s sedežem v Občini Sežana, objave navedenih prireditev, kot tudi objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Prav tako so navedena društva in klubi oproščeni plačila takse glede obveščanja o svoji dejavnosti. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju. Prav tako se taksa ne plačuje za taksne predmete, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti v Občini Sežana.
13. člen
Poleg oprostitev iz 12. člena tega odloka lahko Občinska uprava Občine Sežana, s sklepom oprosti posamezne taksne zavezance plačila občinske takse, kadar gre za taksne predmete v zvezi s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Sežana in so sofinancirane s strani občine, kot tudi s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini.
Netaksni predmet
14. člen
Za taksni predmet se ne šteje ena označba gospodarskega subjekta (družbe) ali poslovne enote, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim zakonskim predpisom. Vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.
Preveritev o odmerjeni in plačani občinski taksi
15. člen
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je občinska taksa odmerjena in plačana.
Nadzor nad izvajanjem odloka
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski organ inšpekcijskega nadzora.
Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora
17. člen
Pristojen občinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi ali na stroške taksnega zavezanca odredi odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. KAZENSKE DOLOČBE
Sankcioniranje taksnih zavezancev
18. člen
Z globo v znesku 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse (prvi odstavek 8. člen),
2. v prijavi taksne obveznosti navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (drugi odstavek 8. člena),
3. ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (9. člen),
4. opravlja storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne preveri, če je občinska taksa odmerjena in plačana (15. člen).
Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vrednost točke taksnih tarif
19. člen
Ne glede na tretji odstavek 5. člena tega odloka se vrednost točke za leto 2008 določi v višini 0,07 EUR.
Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka
20. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti občinski upravi najkasneje v roku 15 dni po uveljavitve tega odloka.
Vse prijave taksne obveznosti, prispele pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo po določbah tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
Prenehanje veljavnosti
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/97, 81/97 in 54/98), 22. člen, prvi odstavek 23. člena in taksna tarifa Odloka o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00) ter Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 138/06).
Začetek veljavnosti odloka
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2008-5
Sežana, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
              POSEBNI DEL

           TARIFE OBČINSKIH TAKS


TARIFNA ŠTEVILKA 1

+--------------------------------------------------------------+
|1. Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih |
|zabavnih prireditev (npr. cirkusi, zabavni parki, prireditve |
|s profitnim namenom ipd.), znaša taksa dnevno za vsak začeti |
|m2:                              |
+---------------------------------+----------------------------+
|1.1. za asfaltirane, betonske,  |           5 točk|
|tlakovane in podobne utrjene   |              |
|površine             |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|1.2. za ostale površine     |           3 točk|
|(npr. makadamske, travnate)   |              |
+---------------------------------+----------------------------+


  Pojasnila:
  1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča, parki in druge urejene ter
neurejene javne površine na območju Občine Sežana, ki so v
lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Sežana.
  2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma
javnega prostora za prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev.

TARIFNA ŠTEVILKA 2:


+------------------------------------------------------------+
|2. Za oglaševanje na javnih mestih             |
+--------------+---------------------------------+-----------+
|Številka   |Vrsta objekta ali naprave za   | Število |
|tarife:    |oglaševanje:           | točk za |
|       |                 |  vsak  |
|       |                 | začeti m2 |
|       |                 | na dan: |
+--------------+---------------------------------+-----------+
|2.1.     |– veliki ploskovni objekti in  | 2 točki |
|       |naprave oglaševanja – plakatni  |      |
|       |panoji              |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– mali ploskovni objekti in   |      |
|       |naprave oglaševanja – plakatni  |      |
|       |panoji              |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– mali ploskovni objekti in   |      |
|       |naprave oglaševanja – obešanke  |      |
|       |na drogovih javne razsvetljave  |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– volumski objekti in naprave  |      |
|       |oglaševanja – plakatni stebri  |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– slikovno ali pisno obdelane  |      |
|       |stene zgradb, površine gradbenih |      |
|       |odrov, svetlobne projekcije na  |      |
|       |stene zgradb ali talne površine |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– prenosljivi ulični panoji   |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– zastave            |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– vitrine            |      |
+--------------+---------------------------------+-----------+
|2.2.     |– veliki ploskovni objekti in  | 3,5 točke |
|       |naprave oglaševanja – svetlobni |      |
|       |panoji              |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– mali ploskovni objekti in   |      |
|       |naprave oglaševanja – svetlobni |      |
|       |panoji              |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– svetlobne (city lite) vitrine |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– svetlobni stebri        |      |
+--------------+---------------------------------+-----------+
|2.3.     |– veliki ploskovni objekti in  | 5 točk  |
|       |naprave oglaševanja – rotopanoji |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– veliki ploskovni objekti in  |      |
|       |naprave oglaševanja –      |      |
|       |elektronski,           |      |
|       |svetlobni prikazovalniki     |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– mali ploskovni objekti in   |      |
|       |naprave oglaševanja – rotopanoji |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– mali ploskovni objekti in   |      |
|       |naprave oglaševanja –      |      |
|       |elektronski,           |      |
|       |svetlobni prikazovalniki     |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– transparenti          |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– slikovna oprema konstrukcijskih|      |
|       |elementov javne infrastrukture  |      |
|       +---------------------------------+      |
|       |– ulični panoji, ki jih prenašajo|      |
|       |ljudje              |      |
+--------------+---------------------------------+-----------+
|2.4.     |– za stacionarne zvočne naprave | 400 točk |
|       |in za oklicevanje, brez uporabe |na dan, ne |
|       |ojačevalnih naprav        | glede na |
|       |                 |  m2   |
|       +---------------------------------+-----------+
|       |– za mobilne ozvočevalne naprave | 800 točk |
|       |                 |na dan, ne |
|       |                 | glede na |
|       |                 |  m2   |
+--------------+---------------------------------+-----------+


  Pojasnila:
  1. Kot oglaševanje stalnega značaja se šteje oglaševanje na
stenskih in samostoječih tablah oziroma panojih, svetlobne
table, slikovno ali pisano obdelane stene zgradb, svetlobni in
vrtljivi prikazovalniki, obešanke na drogovih javne
razsvetljave, napisi na markizah in ograjah, napisi, znaki,
nalepke in drugi simboli dejavnosti, izdelka in podobno,
oglaševalne vitrine.
  2. Za objekte in naprave se odmeri taksa po oglasnih
površinah.
  3. Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki,
ulice, trgi, parkirišča, parki in druge urejene ter neurejene
javne površine na območju Občine Sežana, ki so v lasti oziroma
je imetnik pravice uporabe Občina Sežana.
  4. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje ali za
katere se oglaševanje, reklamiranje izvaja. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov.
  5. Za taksni predmet se ne šteje ena označba gospodarskega
subjekta (družbe) ali poslovne enote, ki je po zakonu obvezen,
pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim zakonskim
predpisom. Vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.

TARIFNA ŠTEVILKA 3:

+--------------------------------------------------------------+
|3. Za uporabo javnih površin za parkiranje znaša taksa    |
|dnevno za vsak začeti m2:                   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|3.1. asfaltirane, tlakovane,    |     2 točki     |
|betonske in podobne utrjene    |             |
|površine              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|3.2. travnate, makadamske in druge |     1 točka     |
|površine              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+


  Pojasnila:
  1. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (parkiranje ob večjih političnih, zabavnih ali
gospodarsko-pridobitnih prireditvah).

TARIFNA ŠTEVILKA 4:

+--------------------------------------------------------------+
|4. Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa   |
|dnevno za vsak začeti m2:                   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|4.1. travnate površine       |     3 točke     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|4.2. asfaltirane, betonske,    |     2 točki     |
|tlakovane in podobne utrjene    |             |
|površine              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|4.3. makadamske površine      |     1 točka     |
+-----------------------------------+--------------------------+


  Pojasnila:
  1. Z javnim prostorom po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča, parki in druge urejene ter
neurejene javne površine in prostori na območju Občine Sežana,
ki so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Sežana.
  2. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen (kot npr. šotoriti), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.


TARIFNA ŠTEVILKA 5:

  5. Druge oblike uporabe javne površine:
  Za druge oblike javne površine, kot so npr. postavitev
gradbenih odrov, ureditev gradbišč, stojnic, uporabo pločnikov
ali trgov v gospodarske, gostinske namene:

+--------------------------------------------------------------+
|5.1. za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej     |
|vzdrževanih javnih površin za gradbene namene za ureditev   |
|gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije,  |
|znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.1.1. stanovanjskih objektov   |     1 točka     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.1.2. poslovno-stanovanjskih   |     2 točki     |
|objektov              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.1.3. poslovnih in drugih     |     3 točke     |
|objektov              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+


+--------------------------------------------------------------+
|5.2. za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori    |
|znaša taksa za vsak začeti m2:                |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.2.1. letno            |     450 točk     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.2.2. mesečno           |     45 točk     |
+-----------------------------------+--------------------------+


+--------------------------------------------------------------+
|5.3. za uporabo javne površine za prodajo na premičnih    |
|stojnicah, tržnicah in sejmih znaša taksa za vsak začeti m2: |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.3.1. individualna prodaja,    |     10 točk     |
|dnevno               |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.3.2. individualna prodaja,    |     200 točk     |
|mesečno              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5.3.3. sejemska prodaja, dnevno  |     20 točk     |
+-----------------------------------+--------------------------+


  Opombe:
  1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, hodniki za pešce, parki, parkirišča in druge
urejene ter neurejene javne površine na območju Občine Sežana,
ki so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Sežana.
  2. Taksni predmet pod točko 5.2. vključuje uporabo pločnika
in druge površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi
neposredni bližini, za neposredno opravljanje iste dejavnosti,
kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugačno omejitev javne
uporabe take površine zaradi poslovnih interesov (npr.
ograjevanje javne površine pred poslovnim prostorom).
  3. Taksni zavezanec pod točko 5.3. je vsakokratni uporabnik
javne površine – individualni uporabnik javne površine za
prodajo na posamični premični stojnici, individualni uporabnik
ali organizator sejma v primeru prodaje na tržnici oziroma
sejmu. Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost iz te tarife
prijaviti pred pričetkom prodaje.